Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

A tanszéken a francia és újlatin nyelvtörténeti, a szövegtani-szövegnyelvészeti, szemantikai és lexikológiai kutatásoknak van hagyománya. A szövegtan integratív kerettudomány-voltával és diszciplínakörnyezetével összhangban hagyományosak az interdiszciplináris kutatások is, különös tekintettel az irodalmi diskurzus nyelvészeti megközelítésére s a narratológiára.

A jelenleg is folyó s a tervbe vett nyelvészeti kutatások közös nevezője a textológiai megközelítés. Ez a külső tudományos kapcsolatainknak is egyik alapeleme. A kar Magyar Nyelvtudományi Intézete által vezetett, OTKA-támogatású poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogramnak négy kollégánk is résztvevője (Csűry A., Csűry I., Kiss S., Skutta F.).

A folyó kutatások, melyek a szöveg makrostruktúrájának problémáira irányulnak, kitüntetetten foglalkoznak kontrasztív (magyar-francia) nyelvészeti kérdésekkel és a szóbeli kommunikáció szövegtani sajátosságaival. E terület aktualitását, interdiszciplináris kapcsolódási pontjait és az alkalmazott tudományhoz fűződő aspektusait nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ugyanez mondható el a konnektorok - Csűry I. nevéhez fűződő - kutatásáról is, ami a szövegnyelvészet, illetve a szemantika és a pragmatika kulcskérdése, de - a markáns külföldi érdeklődéssel szemben - a hazai nyelvtudománynak hiányterülete.

Mindezen kutatások alapkérdései egyben - evidens módon - szintaktikaiak és szemantikaiak is. Ez áll arra a szövegnyelvészet és a nyelvtörténet metszethalmazába tartozó projektumra is, melynek tárgya az igenem mondattana és szövegszemantikája, s amely most nyert OTKA-támogatást (2005-2008, résztvevők: Kiss S., Marádi K., Skutta F.).

A szemantika jelen volt és van Marádi K. más kutatásaiban is, aki egyébként a szaknyelvek kérdését és a történeti szemantikát tanulmányozza. Ez utóbbi terület vezette el az implicit jelentés problematikájához is. A kommunikáció explicit formában meg nem jelenő tartalmai nyelvészeti kutatásaink középpontjába kerülnek, hisz ezek minden szövegtani vizsgálódás számára megkerülhetetlenek. Így a konnektorkutatásnak is (Csűry I.) kiemelt témája a konnektorpólusok azonosítására alkalmas formális kritériumok keresése és a konnektorműködés bemenetéül szolgáló nem explicit tartalmak feltárása.

A szemantikai kutatás másik elágazását a lexikológiai/lexikográfiai munkák jelentik, s itt az alkalmazott nyelvészethez is eljutunk. Marosvári M. specializálódott erre a területre. Kutatásainknak ez az ága kiváló példa a kutatás közvetlen hasznosulására: korábban Csűry A. és Csűry I. EU-szakterminológiai szójegyzéket írt, mely megjelenésekor (1998) hiánypótló mű volt; ugyanez a két kolléga az Akadémiai Kiadónál megjelent Francia-magyar nagyszótár elkészítésében is közreműködött szerkesztőként, illetve szerzőként.

A nyelvészet és irodalomtudomány határmezsgyéjén folytatott kutatások keretében Skutta F. jelenleg - a franciaországi kutatási eredmények tanulmányozása mellett - az elbeszélés modernkori elméletének kezdeteit vizsgálja, és a XX. század első évtizedeinek elbeszélés-elméleteinek tárgyában már megkezdett munkájának befejezésén dolgozik. Marosvári M. is folytat részint a stilisztikával, részint pedig a fordítástudománnyal érintkező lexikológiai kutatásokat (Pétrus Borel egyes műveinek, illetve a francia Szabó Magda-fordításoknak az elemzése, az acadiai francia nyelvhasználat A. Maillet regényeiben).

Konferenciák, kiadványok

A Studia Romanica de Debrecen szaporodó nyelvészeti kiadványai az utóbbi néhány évben a kutatások fellendüléséről tanúskodnak. Az 1999-ben rendezett La linguistique textuelle dans les études françaises című konferencia előadásait a hasonló című kötet tartalmazza. Csűry I. Le champ lexical de MAIS című könyve a konnektorokról, az ellentét jelentésviszonyáról és a francia ellentétjelző konnektorokról szóló monográfia. Csűry A. Les pronoms indéfinis du français contemporain című könyve a francia határozatlan névmások leírását helyezi új alapokra. Az Études de linguistique française című kötet a tanszék nyelvész doktoranduszainak dolgozatait adja közre.

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó