Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A tárgy azt jelöli, amire az állítmány által kifejezett cselekvés irányul, vagy ami e cselekvés eredményeképpen létrejön. Il regarde son fils. ’A fiát nézi.’ Maman prépare un gâteau. ’Mama tortát süt.’

Ha meg akarjuk keresni a mondat tárgyát, tegyük az állítmány elé a que ? qu’est-ce que ? ’mit?’ vagy a qui ? qui est-ce que ? ’kit?’ kérdőszavakat: Qui regarde-t-il ? Qui est-ce qu’il regarde ? ’Kit néz?’ - Son fils. ’A fiát.’ Que prépare-t-elle ? Qu’est-ce qu’elle prépare ? ’Mit süt?’ - Un gâteau. ’Tortát.’

A franciában - akárcsak a magyarban - bármely névszó lehet a mondat tárgya: J’ai fait du café. ’Csináltam kávét.’ (Főnév.) Il ne supporte pas le froid. ’Nem bírja a hideget.’ (Melléknév.) Je veux les deux. ’Mind a kettőt akarom.’ (Számnév.) On connaît ça. ’Ezt ismerjük.’ (Névmás.) Elle adore se baigner dans la mer. ’Imád a tengerben fürödni.’ (Főnévi igenév.)

Természetesen a franciában is előfordul az is, hogy egy teljes mondat - tárgyi mellékmondat - tölti be a tárgy szerepét: Elle dit que le train est parti. ’Azt mondja, hogy elment a vonat.’

A tárgy használata szempontjából jelentős eltérést okoz a magyar és a francia nyelv között az, hogy a franciában nincs külön tárgyas igeragozás.

A tárgy használata szempontjából jelentős eltérést okoz a magyar és a francia nyelv között az, hogy a franciában nincs külön tárgyas igeragozás, s így nincs „igébe rejtett” tárgy sem. Az igébe rejtett magyar tárgy a franciában kötelezően megjelenik a mondatban: Elkíséred a fiadat? - Igen, elkísérem. Tu vas accompagner ton fils ? - Oui, je vais l’accompagner. (A magyarban a tárgyas igeragban - az m-ben - rejtőzik a tárgyesetű személyes névmás /őt/, a franciában azonban ki kell tenni: l’.)

A teljes mondatot vagy elvont gondolattartalmat helyettesítő semleges le tárgyesetű személyes névmás a pouvoir, vouloir, savoir, voir, entendre, dire, croire, penser, espérer igék használata esetén a franciában is elmaradhat, ha az értelmi összefüggésből teljesen világos, hogy miről van szó: Elle est très malheureuse. ’Nagyon boldogtalan.’ - Je sais. (= Je le sais.) ’Tudom.’ Tu as de la fièvre ? ’Lázas vagy?’ - Je ne crois pas. (= Je ne le crois pas.) ’Nem hiszem.’

Tudni kell azt is, hogy az úgynevezett igevonzatok miatt a franciában sok magyar tárgynak határozó, sok magyar határozónak pedig tárgy felel meg: J’ai appuyé sur le bouton. ’Megnyomtam a gombot.’ (Francia határozó - magyar tárgy.) Je n’ai jamais rencontré ton ami. ’Sohasem találkoztam a barátoddal.’ (Francia tárgy - magyar határozó.) E kérdéssel a 69-70. pontban foglalkozunk részletesebben.

A tárgy helye

Mivel a franciában nincs névszóragozás, a tárgynak sincs semmilyen alaki jegye (nincs „tárgyrag”), ezért általában csak a mondatban elfoglalt helye - valamint az egész mondat értelmi összefüggése - alapján lehet megkülönböztetni az alanytól; az alany általában az állítmány előtt áll, a tárgy pedig az állítmány után: Pierre mange une pomme. ’Pierre almát eszik.’ (A franciában nem lehet megfordítani a sorrendet, mint a magyarban: Une pomme mange Pierre nem azt jelenti, hogy ’Almát eszik Pierre’, hanem azt, hogy ’Egy alma megeszi Pierre-t’.)

Ha személyes névmás tölti be a tárgy szerepét, az - a felszólító mondatok kivételével az állítmány előtt áll (a tiltó mondatokban is!): Je le connais depuis longtemps. ’Régóta ismerem (őt).’ Vous le connaissez depuis longtemps ? ’Régóta ismeri?’ Le connaissez-vous depuis longtemps ? ’Régóta ismeri?’ Ne l’oubliez pas. ’Ne felejtse el!’

Felszólító mondatokban a személyes névmási tárgy is az igei állítmány után áll, s kötőjellel kapcsolódik: Oubliez-le. ’Felejtse el (őt)!’

Ha a mondat tárgya tout ’mindent’, assez ’eleget’, beaucoup ’sokat’, peu ’keveset’, tant ’annyit’ vagy trop ’(túl) sokat’, e szavak segédige vagy félsegédige használata esetén általában a segédige/félsegédige és a főige közé ékelődnek, de állhatnak a főige után is: Les enfants ont beaucoup mangé. /Les enfants ont mangé beaucoup. ’A gyerekek sokat ettek.’ Je veux tout voir. / Je veux voir tout. ’Mindent látni akarok.’

Ha az assez, beaucoup, peu, tant, trop szavakhoz főnév kapcsolódik (de viszonyszóval), e szószerkezetek általában a főige után állnak, de az is előfordul, hogy két részre szakadnak, s csak a de és a főnév kerül a főige mögé: J’ai bu trop de vin. / J’ai trop bu de vin. ’Túl sok bort ittam.’

Ha a mondat tárgyának szerepét határozott névelős, mutató névelős vagy birtokos névelős főnév tölti be, akkor a nagyobb nyomaték kedvéért néha az e főnévi tárgynak megfelelő tárgyesetű személyes névmást is kiteszik az állítmány elé: Je l’ai vue, la misère. ’Láttam a nyomort.’ Je le connais, son fils. ’Ismerem a fiát.’ Vous les mangez, ces escargots ? ’Megeszik ezt a csigát?’ - Ebben az esetben egyébként akár a mondat elején is állhat a főnévi tárgy: La misère, je l’ai vue. Son fils, je le connais. Ces escargots, vous les mangez ? Ces nouvelles désastreuses, Gilles les a à peine entendues. Michel Tournier: Gilles & Jeanne ’E végzetes híreket Gilles alig hallotta .’

Ha a mondatban azonos hosszúságú (ugyanannyi szóból álló) tárgy és határozó van, s egyik sem különösebben hangsúlyos, akkor a tárgy rendszerint megelőzi a határozót; ha a tárgy és a határozó eltérő hosszúságú, akkor a mondat egyensúlya általában úgy kívánja, hogy a hosszabb mondatrész maradjon a mondat végére: J’ai montré la photo aux enfants. ’Megmutattam a fényképet a gyerekeknek.’ J’ai montré aux enfants ces belles photos en couleurs. ’Megmutattam a gyerekeknek ezeket a szép színes fényképeket.’ J’ai montré ces belles photos en couleurs aux enfants de nos amis français. ’Megmutattam ezeket a szép színes fényképeket a francia barátaink gyerekeinek.’

A tárgy és a határozó egymáshoz viszonyított helyét a hangsúly is befolyásolhatja: a kettő közül általában azt teszik a mondat végére, amelyik hangsúlyos. Ha a tárgy hangsúlyos, akkor a határozó gyakran a mondat elejére kerül: J’ai réveillé Michel à cinq heures. ’Öt órakor ébresztettem fel Michelt.’ A cinq heures, j’ai réveillé Michel. ’Öt órakor Michelt ébresztettem fel.’

Magyar tárgy - francia határozó

Egyes magyar tárgyas igéknek a franciában tárgyatlan igék felelnek meg. Ezek mellett a mondatban nem tárgyat, hanem határozót (viszonyszós szerkezetet vagy en, y határozói névmást) használnak a franciák:

 • accoucher de ’szülni’ - Marie a accouché d’un garçon. ’Marie fiút szült.’
 • s’apercevoir de ’észrevenni’ - Je me suis aperçu de l’erreur. ’Észrevettem a tévedést.’
 • appuyer sur ’megnyomni’ - Appuyez sur le bouton vert. ’Nyomja meg a zöld gombot!’
 • bénéficier de ’kapni, élvezni’ - Je bénéficie de sérieux avantages. ’Komoly előnyöket élvezek.’
 • changer de (+ főnév névelő nélkül) ’cserélni, változtatni’ - Il a changé de chemise. ’Inget cserélt.’ Ils ont changé de tactique. ’Taktikát változtattak.’
 • se charger de ’vállalni’ - Jacques s’est chargé de ce travail. ’Jacques vállalta ezt a munkát.’
 • déjeuner de ’reggelizni, ebédelni’ - J’ai déjeuné d’une tranche de jambon. ’Egy szelet sonkát reggeliztem.’
 • dîner de ’vacsorázni’ - Mon fils a dîné d’une tartine de beurre. ’A fiam egy szelet vajas kenyeret vacsorázott.’
 • se douter de ’gyanítani, sejteni’ - Je m’en doute. ’Sejtem.’
 • s’emparer de ’megszerezni, megkaparintani, hatalmába keríteni’
 • Le gardien de but s’est emparé du ballon. ’A kapus megszerezte a labdát.’
 • excuser q. (!) de qc. ’megbocsátani valakinek (!) valamit’
 • Excusez-le de cette erreur. ’Bocsássa meg neki ezt a tévedést!’
 • hériter qc. vagy de qc. ’örökölni valamit’ (Ha az is szerepel a mondatban, hogy kitől öröklünk valamit, akkor mindig: hériter qc. de q., ha nem szerepel, akkor tetszés szerint hériter qc. vagy hériter de qc.) J’ai hérité une maison. / J’ai hérité d’une maison. ’Örököltem egy házat.’ J’ai hérité une maison de mes parents. ’Örököltem az szüleimtől egy házat.’
 • jouir de ’élvezni valamit’ - Ils jouissent d’innombrables avantages. ’Számtalan előnyt élveznek.’
 • profiter de ’felhasználni’ - Je voudrais profiter de cette occasion. ’Szeretném felhasználni ezt az alkalmat.’
 • remercier q. (!) de qc. ’megköszönni valakinek (!) valamit’ Je voudrais remercier Pierre de cette agréable soirée. ’Szeretném megköszönni Pierre-nek ezt a kellemes estét.’
 • rire de ’kinevetni’ - Il a ri de moi. ’Kinevetett (engem).’
 • se servir de ’használni’ - Je me sers de ma voiture tous les jours. ’Minden nap használom a kocsimat.’ succéder à ’követni’
 • La nuit succède au jour. ’A nappalt az éjszaka követi.’
 • survivre à ’túlélni’ - Trois personnes ont survécu à la catastrophe. ’Hárman túlélték a katasztrófát.’
 • se tromper de (+ főnév névelő nélkül) ’eltéveszteni’ Elle s’est trompée de chemin. ’Eltévesztette az utat.’

Magyar határozó - francia tárgy

Egyes magyar tárgyatlan igéknek a franciában tárgyas igék felelnek meg. Ezek mellett a mondatban nem határozót, hanem tárgyat használnak a franciák (más szóval: ezekhez viszonyszó nélkül kapcsolódnak a főnevek):

 • aider q. ’segíteni valakinek’ - J’ai aidé mon père. ’Segítettem apámnak.’
 • appeler q. qc. ’valakit valaminek hívni’ - On l’appelle « patron ». ’Főnöknek hívják.’
 • combattre qc. (vagy: contre qc.) ’harcolni, küzdeni valami ellen’ - Les pompiers combattent l’incendie. ’A tűzoltók küzdenek a tűzvész ellen.’
 • contredire q. ’ellentmondani valakinek’ - Vous contredisez votre directeur ? ’Ellentmond az igazgatójának?’
 • coûter qc. ’valamennyibe kerülni’ - Cette maison nous a coûté une fortune. ’Ez a ház egy vagyonba került nekünk.’
 • craindre qc. ’félni valamitől’ - Je crains la solitude. ’Félek a magánytól.’
 • croire q. ’hinni valakinek’ - Ne croyez pas Pierre. ’Ne higgyen Pierre-nek!’
 • descendre qc. ’lemenni, leereszkedni, végigvonulni (lefelé) valamin’ - Nous avons descendu l’escalier. ’Lementünk a lépcsőn.’ La foule a descendu les Champs-Elysées. ’A tömeg végigvonult a Champs-Élysées-n.’
 • devoir qc. ’tartozni valamivel’ - Je te dois vingt euros. ’Húsz euróval tartozom neked.’
 • élire qc. ’megválasztani valamivé’ - Il a été élu député. ’Parlamenti képviselővé választották.’
 • excuser q. ’megbocsátani valakinek’ - Excusez-le. ’Bocsásson meg neki!’
 • féliciter q. ’gratulálni valakinek’ - Nous avons félicité Pierre. ’Gratuláltunk Pierre-nek.’
 • fuir q./qc. ’menekülni valaki/valami elől’ - Pourquoi fuyez-vous les gens ? ’Miért menekül az emberek elől?’ monter l’escalier ’felmenni a lépcsőn’
 • L’ascenseur ne marche pas, nous allons monter l’escalier. ’A lift nem működik, a lépcsőn megyünk fel.’
 • nommer q. qc. ’kinevezni valakit valamivé’ - M. Kiss a été nommé directeur. ’Kiss urat igazgatóvá nevezték ki.’ parier qc. ’fogadni valamibe’
 • Je parie une bouteille de champagne avec toi qu’il ne viendra pas. ’Fogadok veled egy üveg pezsgőbe, hogy nem fog eljönni.’
 • présider qc. ’elnökölni valahol’ - Qui va présider la réunion ? ’Ki fog elnökölni a megbeszélésen?’ se rappeler qc. ’emlékezni valamire’
 • Je me rappelle notre première rencontre. ’Emlékszem az első találkozásunkra.’
 • remercier q. ’köszönetet mondani valakinek’ - Remerciez vos parents. ’Mondjon köszönetet a szüleinek!’
 • rencontrer q. ’találkozni valakivel’ - J’ai rencontré Pierre. ’Találkoztam Pierre-rel.’
 • surveiller q. ’vigyázni valakire’ - J’ai surveillé les enfants. ’Vigyáztam a gyerekekre.’
 • traverser qc. ’keresztülmenni valamin’ - Nous avons traversé le bois. ’Keresztülmentünk az erdőn. ’
 • veiller q. ’virrasztani valaki mellett’ - Elle doit veiller sa fille malade. ’Virrasztania kell beteg lánya mellett.’

A tárgyas igéből és főnévből álló kifejezések használata

Egyes magyar tárgyas igék francia megfelelője tárgyas igéből (általában a faire igéből) és főnévből álló szókapcsolat. E szókapcsolatokhoz további tárgy nem illeszthető. Pl.:

 • ’főzni’ ^ faire la cuisine ’levest főzni’ ^préparer une soupe
 • ’takarítani’ ^ faire le ménage
 • ’kitakarítani a hálószobát’ ^ faire le ménage dans la chambre
 • ’vásárolni’ ^faire des courses
 • ’vásárolni egy autót’ ^ acheter une auto
 • ’fényképezni’ ^ prendre des photos
 • ’tájakat fényképezni’ ^ photographier des paysages.

Forrás: Karakai Imre, Francia nyelvtan magyaroknak, Hatodik, javított és bővített kiadás, 2008. Közlés a szerző engedélyével.

Si Un Bal masqué ne figure pas parmi les plus connus de ses opéras, le fait divers qui inspira...
Kezdő szinttől bármilyen típusú és szintű nyelvvizsgára, érettségire, üzleti és állásinterjúkra,...
Se prolongeant sur plus de 45 jours (du 29 décembre 1944 au 13 février 1945), le siège de Budapest...
A néhai Diana hercegnő nevét fogja viselni az a tér Párizsban az Alma híd tövében, amely alatti...
Következzenek: pronom personnel, pronom réfléchi. Avagy személyes és visszaható névmások a...
Az ötszáz éves Chambord-kastély bélyege - Le timbre des 500 ans du château de Chambord
A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó