Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Le Paris d’Haussmann – Haussmann Párizsa

Lors de son séjour en Angleterre, de 1846 à 1848, le futur Napoléon III est impressionné par Londres. Ravagée par un incendie en 1666, la capitale britannique  a su se reconstruire pour devenir une ville moderne, propre et bien structurée. À côté, la ville de Paris paraît sale, surpeuplée, étroite, engorgée par les véhicules et sous-équipée. 

Az 1846 és 1848 közötti angliai tartózkodása alatt a jövendő III. Napóleont lenyűgözte London. Az 1666-os tűzvész pusztítása után a brit főváros újjáépült, modern, tiszta és jól áttekinthető várossá alakult. Ezzel szemben Párizs piszkosnak, túlnépesedettnek, szűknek, járművekkel túlzsúfoltnak és rosszul felszereltnek tűnt.

C’est pourquoi, une fois empereur, Napoléon III fait de la transformation de la capitale française l’une de ses priorités. En 1853, il choisit un homme d’action rigoureux, fort et organisé pour chapeauter les grands travaux : le baron Georges Haussmann.

Ezért, amikor III. Napóleon császár lett, egyik fő céljának tekintette a francia főváros átalakítását. 1853-ban egy szigorú fellépésű, erős és alapos férfit választott ki, hogy felügyelje a nagy volumenű munkálatokat: ez az ember Georges Haussmann báró volt.

Devant le Panthéon avant et après Haussmann

Ce dernier a pour tâche d’aérer de réorganiser et d’embellir Paris. Bref, de moderniser la ville. Pour commencer, le baron trace au cordeau de grandes artères pour faciliter la circulation de l’aire et des hommes, mais aussi pour maîtriser les soulèvements populaires et éviter les recoins coupe-gorges. Boulevards Magenta et Saint-Germain, avenues Kléber et Foch …

A báró feladata volt Párizs átszervezése és megszépítése. Röviden, a város korszerűsítése. A báró először felvázolta a nagy közlekedési útvonalakat, hogy megkönnyítse a levegő áramlását és az emberek közlekedését, és azért is, hogy megfékezze a népfelkeléseket és felszámolja a veszélyes, sötét zugokat. Magenta és Saint-Germain körutak, Kléber és Foch sugárutak…

Place de l’Étoile

Partout, des rues rectilignes, longues et larges apparaissent. Loin des ruelles médiévales, les percées haussmanniennes peuvent atteindre jusqu’à 30 mètres de large. Elles rayonnent autour de larges places, comme celle de l’Étoile ou de l’Opéra.

Mindenütt egyenes és hosszú utcák jelentek meg. A középkori utcákkal ellentétben a haussmanni utcák szélessége elérheti akár a 30 métert is. Ezek tágas terekből indulnak ki, mint a place de l'Étoile vagy a place de l'Opéra.

Les méthodes d’Attila

Cependant, tout ce qui se trouve sur le chemin est rasé. Les propriétaires de logements gênants sont expropriés sans autre forme de procès. Près de 120 000 habitants seront ainsi détruites et remplacées ensuite par 320 000 appartements neufs. Les classes populaires sont chassées du centre, et le prix de l’immobilier grimpe.

Attilai módszerek

Mindent, ami útba esett, letaroltak. A kellemetlenkedő tulajdonosok lakásait minden teketória nélkül kisajátították. Közel 120 ezer lakóhelyet romboltak le, amelyek helyébe 320 ezer új lakás épült. A népesség alsóbb osztályait kiszorították a városközpontból, az ingatlanárak egyre emelkedtek.

Baron Haussmann

Naturellement, des voix s’élèvent pour dénoncer les méthodes autoritaires de Haussmann, surnommé « Attila » par ses détracteurs. Victor Hugo lui-même doit intervenir de manière forte pour empêcher la destruction des arènes de Lutèce, découvertes par hasard lors du percement de la rue Monge. 

Természetesen voltak olyanok, akik felemelték hangjukat az ellenzői által Attilának nevezett Haussmann önkényes módszerei ellen. Magának Victor Hugónak is határozottan be kellett avatkoznia, hogy megakadályozza Lutetia arénájának lerombolását, amelyet véletlenül fedeztek fel a Monge utca átvágásakor.

Paris se couvre d’immeubles en pierre de taille, mais la ville voit aussi fleurir des squares et des jardins publics : les Buttes-Chaumont, Montsouris, Monceau … Les bois de Vincennes et de Boulogne deviennent deux poumons verts aux portes de la capitale.

Párizs kőépületekbe burkolózott, de a városban virágok is virítottak a tereken és a közparkokban: a Buttes-Chaumont-ban, Montsouris-ban, a Monceau parkban… Vincennes és Boulogne erdei főváros széli zöld tüdőkké váltak.

Une colonne Morris

Six gares sont créées pour accueillir, chaque matin, la foule des travailleurs venus des banlieues. Haussmann imagine également un réseau modern d’égouts ainsi qu’un circuit d’adduction d’eau. Enfin, les fontaines Wallace et les colonnes Morris font elles aussi apparition dans le paysage parisien.

Hat pályaudvart alakítottak ki, amelyek reggelente a külvárosokból érkezők tömegeit fogadták. Haussmann korszerű szennyvízhálózatot és vízellátó rendszert is tervezett. Végül a Wallace szökőkutak és a Morris oszlopok is megjelentek meg a párizsi tájképben.

Une fontaine Wallace

Dépenses folles

La vie des habitants s’améliore grandement. L’Écrivain Théophile Gautier s’enthousiasme : « La ville aussi s’aère, se nettoie, s’assainit et fait sa toilette de civilisation. » Mais encore une fois, ce chantier pharaonique n’est pas au goût de tout le monde. Émile Zola décrit un « Paris haché à coups de sabre », tandis que Prosper Mérimée écrit : « Ceux qui ont vu Paris il y a quatre ans se demandent s’ils sont dans la même ville. »

Őrületes kiadások

A lakosság élete jelentősen javult. Az író Théophile Gautier lelkesedett: "A város ismét levegőzik, megtisztul, meggyógyul és kulturáltan tisztálkodik." Ezt a hatalmas projektet ugyanakkor nem mindenki szerette. Émile Zola "szablyával szétzúzott Párizs"-ról beszélt, míg Prosper Mérimée azt írta: "Azok, akik négy évvel ezelőtt látták Párizst, azt kérdik maguktól, vajon ugyanabban a városban vannak-e."

Au Parlement, le ton monte. On s’inquiète des dépenses folles du baron. On l’accuse même d’enrichissement personnel et il sera destitué le 5 janvier 1870, quelques mois avant la chute de Napoléon III. Son œuvre  sera néanmoins poursuivi jusqu’en 1920. 

A parlamentben egyre nőtt a méltatlankodás. Aggódtak a báró őrült költségei miatt. Személyes gazdagodással is megvádolták, és 1870. január 5-én – néhány hónappal III. Napóleon bukása előtt – menesztették. Munkája azonban 1920-ig folytatódott.

Boulevard Saint-Germain

Au total, on estime que les travaux de Haussmann ont modifié Paris à 60 %. En effet, on y a construit plus d’immeubles en 70 ans que durant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

A becslések szerint Haussmann munkája  Párizs 60%-át alakította át. Valójában, több épület épült itt hetven év alatt, mint a XVI., XVII. és XVIII. században.

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó