Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Histoire de Paris – Párizs története (01)

Des chevaux, des rennes, des bisons … Au paléolithique, Paris n’est encore qu’une vaste steppe riche en eau et en gibier. De cette période, on découvrira le squelette entier d’un mammouth sous le square Montholon, entre la gare du Nord et le quartier de l’Opéra. 

Bien plus tard, le climat se réchauffe : des hippopotames gambadent du côté de Grenelle cette fois ! Et dès 700 000 ans avant notre ère, les hommes s’installent dans cette plaine marécageuse traversée par un fleuve capricieux : la Seine.

Lovak, rénszarvasok, bölények ... A paleolitikumban, Párizs egy hatalmas, vízben és vadakban bővelkedő sztyeppe volt. Ebből az időszakból származó teljes mamut csontvázat fedeztek fel a Montholon tér alatt, a Gare du Nord és az Opera között. 

Jóval később, az éghajlat felmelegedett: vizilovak ugrándoztak Grenelle közelében. Majd  időszámításunk előtt 700 000 évvel, az ember is letelepedett ezen a mocsaras síkságon, melyet egy szeszélyes folyó, a Szajna szelt ketté.

Mais cette dernière fournit de l’eau et de la nourriture. En 2008, des fouilles archéologiques dans le 15e arrondissement révèlent la présence de chasseurs-cueilleurs nomades au mésolithique, entre 8 000 et 6 900 ans avant J.- C. Venus d’Europe centrale, ces petits groupes chassent à l’arc, taillent des silex et vivent dans de modestes cabanes. 

Ez a folyó biztosította a vizet és az élelmet.  2008-ban, a 15. kerületben, régészeti ásatások során bizonyosodott be a vadászó-gyűjtögető nomád elődök jelenléte, az időszámításunk előtti 8 000 - 6 900 évekből. Európa közepéből érkezve, ezek a kis törzsek íjakkal vadásztak, kovakövet csiszoltak és szerény kunyhókban éltek.

Ils se sédentarisent entre 6 000 et 4 000 ans avant J.-C., comme le prouvent les dix pirogues découverts en 1992 dans le quartier de Bercy. Ces embarcations préhistorique comptent parmi les plus anciennes conservées au monde. Utilisées par les pêcheurs installés sur la rive droite de la Seine, elles servaient aussi bien à la pêche qu’au transport de marchandises.

Időszámításunk előtt 6 000 - 4000 között itt telepedtek le, amint azt az 1992-ben a Bercy kerületben felfedezett pirogok is bizonyítják. Ezek az ősi időből fennmaradt csónakok a világ legrégebbi leletei közé tartoznak. A Szajna jobb partján letelepedett halászok használták, halászatra és áruszállításra.

Les échanges en ces temps anciens étaient plus importants qu’on ne croit, puisqu’on a retrouvé à Bercy une hache taillée dans une roche provenant des Alpes. Ces barques en chêne attestent dont la présence d’une société organisée et ingénieuse. Trois d’entre elles sont exposées au musée Carnavalet, dans le Marais. Soulignons que le nom de ce quartier indique bien le caractère marécageux de Paris à ses origines.

Ebben az ősi korban a csere-berék sokkal fontosabbak voltak, mint azt gondolnánk, ezt bizonyítja a Bercy-nél talált, Alpokból származó csiszolt marokkő is. Ezek a tölgyfából készült csónakok egy szervezett és leleményes társadalom jelenlétét tanúsítják. A csónakok közül három a Carnavalet Múzeumban van kiállítva. Megjegyezzük, hogy ennek a területnek a neve egyértelműen jelzi Párizs eredetének mocsaras jellegét.

Lutèce, ville de province – Lutetia, a vidéki város

Peuplade celte semi-nomade venue du Nord, les Parisii se fixent au confluent de la Seine et de la Marne vers le VIe siècle avant J.-C. Pour ces Gaulois, la Seine est toujours une mère nourricière mais aussi une déesse, qu’ils baptisent Sequana. Ils sont agriculteurs, éleveurs, forgerons, pêcheurs ou encore bateliers.

A félnomád kelta törzs Északról érkezett; a VI. században a kis gall nép letelepedett a Szajna és a Marne összefolyásánál. A gallok számára a Szajna nevelőanyaként, istennőként létezett, akit Sequana névre kereszteltek. Ezek a gallok földművelők, állattenyésztők, kovácsok, halászok vagy hajósok voltak.

Installés à la croisée de différentes régions de la Gaule, ils commercent avec les Belges au Nord et les autres peuples gaulois au Sud. Leur monnaie en or, retrouvée sur l’actuel boulevard Raspail, atteste de leur prospérité. Leur habitat prend la forme d’une petite ville fortifiée, l’oppidum, un lieu capital pour les premiers Parisien.

A különféle keresztutaknál letelepült gallok, északon a belgákkal, délen pedig más gall törzsekkel kereskedtek. A Raspail boulevardon talált aranypénzük a jólétet tanúsítja. Erődítményt formáló településük, az oppidum, kulcsfontosságú hely volt az első párizsiak számára.

On contrôle le fleuve, on y prie (dans le sanctuaire), on s’y rassemble lors du marché ou lors de festivités, et on s’y réfugie en cas d’attaque. L’oppidum est situé  « sur une île », précise l’empereur Jules César dans ses écrits. Les historiens pensent alors à l’île de la Cité, qui serait ainsi le berceau de Paris. Mais cette hypothèse est de plus en plus contestée.

Pour certains historiens,  les Parisii se seraient en fait installés à Nanterre, soit juste à côté du Paris actuelle.

Szabályozták a folyót, az oppidum szentélyében imádkoztak, összegyűltek a piacon vagy ünnepségeken, és támadás esetén oda menekültek. Az oppidum egy szigeten található, láthatjuk Julius Caesar írásaiban. A történészek úgy gondolnak a szigetre, mint Párizs bölcsőjére. De ez a feltételezés egyre inkább kétségbevonható.

Egyes történészek szerint a kis gall nép (les Parisii) ténylegesen Nanterre-be telepedett le, a jelenlegi Párizs közvetlen közelébe.

Quoi qu’il en soit, le fameux empereur romain s’intéresse de près à la cité des Parisii qu’il appelle alors Lutèce. Certains manuels d’histoire font encore de cette dernière la capitale des Gaulois. Cette fois, c’est faux ! Lutèce était à l’époque bien moins importante que Lugdunum (Lyon) ou Durocortorum (Reims), des villes stratégiquement mieux situées sur le territoire gaulois.

Bárhogy volt is, a híres római császár erősen érdeklődött a gall városka iránt, amit Lutetia-nak nevezett. Néhány történelmi kézikönyv ez utóbbit tekinti a gallok fővárosának. Azonban ez nem így van. Lutetia sokkal kisebb volt, mint Lyon vagy Reims, ráadásul ezek a városok stratégiai szempontból jobb helyet foglaltak el a gall felségterületen.  

Vocabulaire

 • le mammouth – mamut
 • le renne – rénszarvas
 • le bison – bölény
 • le gibier – vad
 • un hippopotame – viziló
 • gambader – ugrándozik, fickándoz
 • marécageux, marécageuse – mocsaras
 • capricieux, capricieuse – szeszélyes, kiszámíthatatlan
 • fournir – ellát, biztosít, nyújt, ad, juttat
 • la fouille archéologique – régészeti feltárás, ásatás
 • réveler – feltár, felfed, leleplez, megmutat
 • tailler – hegyez, farag, metsz, csiszol
 • le silex – kovakő, tűzkő 
 • la cabane – kunyhó
 • se sédentariser – megállapodik (valahol), letelepedik
 • la pirogue – kenu, fából faragott csónak
 • une embarcation – csónak, hajó
 • une hache taillée – marokkő
 • les Parisii – párizsi régióban élő kis gall népcsoport elnevezése volt
 • le confluent – összefolyás, torkolat
 • une mère nourricière – nevelőanya
 • un oppidum – kelta tipusú erődítmény, amely védelmet nyújt és találkozóhelyet szolgál
 • un manuel d’histoire – történelmi kézikönyv

Source : écoute

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó