Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Paris sous la Révolution – Párizs a Forradalom idején

Histoire de Paris – Párizs története (13) 

Lorsqu’il bâtit la place de la Concorde en 1760, Louis XV décide d’y placer au centre une statue équestre de lui-même. Le monarque ne sait pas encore que 30 ans plus tard, celle-ci sera renversée par les révolutionnaires et remplacée par une effigie de la liberté, coiffé d’un bonnet rouge et avec une pique dans la main droite. 

Revenons sur cette période capitale de l’histoire de France : la Révolution, qui ne s’est pas faite en un jour …

La statue équestre de Louis XV

Amikor 1760-ban felépíttette a Concorde teret, XV. Lajos úgy döntött, hogy a saját lovas szobrát helyezi el a közepén. Az uralkodó akkor még nem tudhatta, hogy 30 évvel később a forradalmárok le fogják dönteni és helyébe a piros sapkás, jobb kezében lángnyelvet tartó, a szabadságot jelképező nőalak képmása kerül.

Térjünk vissza Franciaország történetének ehhez az időszakához: a forradalomhoz, amely nem egyetlen nap alatt zajlott le...

Tout au long du XVIIIe siècle, Paris subit une série de disettes dues à la cherté du pain. Le train de vie excessif de la cour de Versailles fait grincer les dents. Parallèlement, de nouvelles idées portées par Voltaire, Rousseau ou Montesquieu sont diffusées. Philosophes et savants débattent sans fin dans les salons tenus par les femmes de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie. 

A XVIII. században Párizst számos éhínség sújtotta a magas kenyérárak miatt. A versailles-i udvar szertelen életmódja feldühítette a népet. Ugyanakkor terjedtek Voltaire, Rousseau és Montesquieu eszméi. Filozófusok és tudósok vég nélkül vitáztak az arisztokrácia és a nagypolgárság asszonyai által fenntartott szalonokban.

Chez madame  Necker, on peut croiser les encyclopédistes Diderot et d’Alembert, le biologiste Buffon ou encore l’écrivain Bernardin de Saint-Pierre. Au café le Procope – encore ouvert aujourd’hui ! –, dans le quartier Saint-Germain, les tribuns contestent de plus en plus ouvertement l’absolutisme royal.

Madame Neckernél az ember Diderot és D'Alembert enciklopédistákkal, a biológus Buffonnal vagy az író Bernardin de Saint-Pierre-rel találkozhatott, a Saint-Germain negyedben ma is működő Le Procope kávéházban pedig a királyi abszolutizmust egyre nyíltabban ellenző népvezérekkel.

Des clubs politiques inspirés du modèle anglais (club des Jacobins et des Cordeliers) demandent la remise en cause des privilèges. Des foules d’auditeurs écoutent les tribuns montés sur les chaises. Les plus véhéments sont les plus applaudis.

Az angol mintára alakult politikai klubok (Jakobinus és Cordeliers Club) megkérdőjelezték a kiváltságokat.  Látogatók tömegei hallgatták a székekre álló népvezéreket. A leghevesebbek voltak a legkedveltebbek.

La prise de la Bastille

La Révolution française se joue à Paris par la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Cette prison symbolise l’absolutisme car les condamnés y sont envoyés sur lettre de cachet signée du roi, sans jugement. Une foule de 50 000 personnes acquises aux idées révolutionnaires  s’empare des fusils et canons de l’hôtel des Invalides avant de prendre la forteresse.

A francia forradalom 1789. július 14-én kezdődött a Bastille elfoglalásával. Ez a börtön szimbolizálta az abszolutizmust, mert a fogvatartottakat a király által aláírt elfogatóparanccsal, ítélethozatal nélkül küldték oda. Egy, a forradalmi eszmék által meghódított mintegy ötvenezer fős tömeg magához ragadta az Invalidusok háza puskáit és ágyúit, majd hatalmába kerítette az erődítményt.

On libère les sept prisonniers présents : quatre faussaires, deux fous et un noble débauché. Le 15 juillet, Jean Sylvain Bailly devient le premier maire de Paris. Il remet au roi Louis XVI la cocarde tricolore sur laquelle le bleu et le rouge de Paris encadrent le blanc de la monarchie : tout un symbole…

Kiszabadították az ott őrzött hét foglyot: négy hamisítót, két őrültet és egy parázna nemest. Július 15-én, Jean Sylvain Bailly lett Párizs első polgármestere. Átnyújtotta XVI. Lajosnak a háromszínű kokárdát, amelyen a Párizs színeit jelentő kék és piros a monarchia fehér színét ölelte körül, valóságos jelkép…

La statue République

La royauté chute en août 1792, la république est proclamé un mois et demi après. Paris est aux mains des sans-culottes, ainsi baptisés parce qu’ils ne portent pas la culotte et les bas des nobles. Les statues royales sont déboulonnées, les emblèmes de la noblesse détruits. Le roi et la reine Marie-Antoinette sont décapités place de la Concorde. La tête de « l’Autrichienne » est montrée à la foule sous les clameurs : « Vive la République ! Vive la liberté ! »

A királyság 1792-ben megbukott, másfél hónappal később kikiáltották a köztársaságot. Párizs a "sans-culotte"-ok (térdnadrág-nélküliek) kezébe került, így nevezték őket, mert nem viselték a nemesi térdnadrágot (culotte) és harisnyát (bas). A királyi szobrokat eltávolították, a nemesi jelképeket megsemmisítették. A királyt és Mária Antóniát lefejezték a Concorde téren. Az "osztrák nő" fejét felmutatták az "Éljen a Köztársaság! Éljen a szabadság!"-ot kiáltozó tömegnek.

La place de la Concorde sous la Révolution

La capitale bascule alors dans la Terreur : dans un climat de paranoïa, tous les supposés ennemis de la Révolution sont dénoncés et guillotinés. Les exécutions arbitraires se multiplient avec Robespierre, qui fut l’un des premiers à se lever contre l’esclavagisme. Après avoir fait décapiter Danton et Camille Desmoulins, il finira lui-même guillotiné en 1794.

A főváros terrorba csapott át: a paranoiás légkörben a forradalom valamennyi feltételezett ellenségét elítélték és lefejezték. Az önkényes kivégzések megsokszorozódtak Robespierre idején, aki elsők között emelte fel a szavát a rabszolgaság ellen. Miután Dantont és Camille Desmoulins-t lefejezték, 1794-ben ő maga is guillotine alá került.

Les évènements de la Révolution ont fait fuir un tiers des Parisiens, mais une page se tourne avec le Directoire (1795-1799), conseil chargé de l’exécutif. Les Jacobins, partisans de la Révolution sous l’impulsion de Robespierre, sont pourchassés, les bourgeois prennent le pouvoir, et Napoléon ne tard pas à arriver…

A forradalom eseményei a párizsiak egyharmadát kényszerítették menekülésre, ám a direktórium – a végrehajtó tanács – kora (1795-1799), lezárta ezt a szakaszt. A jakobinusokat, a forradalom Robespierre hatása alatt álló híveit elüldözték, a polgárság átvette a hatalmat, és rövidesen megérkezett Napóleon...

Source : écoute
Traduit par P. Erzsébet
Lecture-correction : B. Kati

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó