Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Francia nemzeti sajtó valójában nem is létezik, a Le Monde az egyetlen olyan napilap, amely Párizson kívül más városokban is jelentõsebb példányszámban adha­tó el.

A legnagyobb példányszámú napilapot nem Pá­rizsban, hanem Rennes-ben nyomtatják; a Ouest­ France az északnyugati régió lapja, 750 ezres példány­számban jelenik meg (a legnagyobb párizsi napilap csak 500 ezer példányszámú). 

Politikai szempontból a napilapok, különösen a párizsiak, nem a baloldalt, ha­nem a jobboldalt támogatják.

A közepes színvonalú és kissé unalmas Le Figaro a nyíltan jobboldali nézeteket valló, ellentmondásos személyiségû milliárdos, Robert Hersant tulajdonában van. Az üzleti élettel foglalkozó Les Échos a brit Financial Times érdekeltségébe tarto­zik; színvonalas katolikus napilap a La Croix, a France­ Soir pedig közepes nagyságú esti lap.

A baloldali lapok közül leszálló ágban van a L’Humanité, a Kommunista Párt lapja, a Libération viszont egyre nagyobb olvasó­közönséget vonz; ez a független és radikális napilap egyszerre szórakoztató és komoly hangvételû, nagyobb a hatása, mint azt az eladott példányszám alapján gon­dolnánk.

A francia sajtó zászlóshajója, az egész világ egyik legelismertebb napilapja, a Le Monde megõrizte puritán külsejét, fotókat alig közöl és a komoly, terje­delmes cikkek míves mondatai nem jelentenek kön­nyû olvasmányt. Politikai beállítottsága balközépnek nevezhetõ általában, de nem minden esetben a szocia­listák oldalán áll és független minden nagyvállalattól és mindenféle üzleti körtõl.

A párizsi napilapok hanyatlását részben a heti hír­magazinok megjelenése okozta (a brit és amerikai jel­legû vasárnapi újság ismeretlen fogalom). A két jobb­közép hetilap, a L'Express és Le Point átvette a 7ime és a Der Spiegel formáját: címlapjuk felkelti az érdeklõ­dést, küllemük vonzó, rengeteg hirdetést közölnek, de tartalmuk a színes hírekre korlátozódik.Legfõbb rivá­lisuk a valamivel terjedelmesebb és intellektuálisabb beállítottságú szocialista Le Nouvel Observateur.

A franciák hagyomá­nyosan nagy tisztelettel viseltetnek a hatalmi intézmé­nyek iránt. Az újságírók a hivatalos forrásokkal ki­alakított kapcsolatoktól függenek, és egy-egy felfede­zés közzétételével nem akarják megrengetni a beléjük vetett bizalmat.

Az is­mertebb hetilapok közé tartozik még a fényképekkel illusztrált, történeteket közlõ Paris-Match, a L'Événe­ment du jeudi és a valóságos francia intézménynek szá­mító Le Canard Enchainé. A gunyoros stílusú, szatiri­kus hetilap színvonalas, oknyomózó politikai újság­írást folytat, cikkei gyakran kínos helyzetbe hozzák a kormányt. Fontos szerepe van egy olyan országban, ahol nem megszokott ez a fajta, félelmet nem ismerõ újságírás. Még a kiterjedt és aprólékosan megszerkesz­tett háttéranyagot közlõ Le Monde sem igyekszik kiku­tatni az egyes botrányok kulisszatitkait, a többi napi­lap pedig még ennyire sem végez oknyomozást. Ennek egyik oka talán éppen az, hogy a franciák hagyomá­nyosan nagy tisztelettel viseltetnek a hatalmi intézmé­nyek iránt, ami a kormányzati és az üzleti szférára egy­aránt érvényes. Az újságírók a hivatalos forrásokkal ki­alakított kapcsolatoktól függenek, és egy-egy felfede­zés közzétételével nem akarják megrengetni a beléjük vetett bizalmat.

A befolyásos helyi lapok hagyománya a megszállás éveire vezethetõ vissza; a kettéosztott Franciaország­ban a párizsi napilapok vidékre juttatását a közlekedé­si nehézségek gátolták. Ennek következtében a helyi lapok erõs pozícióba kerültek, és ezt a mai napig sike­rült megtartaniuk. Napjainkban 72 helyi lapot adnak ki, és ezek mindeddig visszaverték a párizsi lapoknak, fõleg a Le Figarónak a piacfoglalási szándékait.

A Ouest-France mögött második helyet foglal el a lille-i La Voix du Nord, a grenoble-i Le Dauphiné Libéré és a bordeaux-i Sud-Ouest. Ezek a napilapok tulajdonkép­pen virágzó sajtóbirodalmak, modern irodaházakkal, a párizsi lapok csak szegény rokonnak tûnnek mellet­tük. Tartalmuk azonban általában jellegtelen. La Voix du Nord és a Strasbourgban megjelenõ Les Dernières Nouvelles d’Alsace célja a legszélesebb olvasóközönség meghódítása. Külföldi híreket alig közölnek, a belpoli­tikai híreket bírálat nélkül adják közre, oldalaikat a helyi eseményekkel foglalkozó riportok töltik meg.

(Bárdosi-Karakai: A francia nyelv lexikona)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó