Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

1. Hangsúlyozási hibák

- A szavak, szókapcsolatok elsõ szótagjának erõteljes hangsúlyozása (a franciában a hangsúly általában a szavak utolsó szótagján van, s nagyon gyakran csak a mondat végén):  
- Je ne prends pas mes vacances pour travailler. 'Nem azért veszem ki a szabadságomat, hogy dolgozzam.'

- Az eldöntendõ kérdések helytelen hangsúlyozása és intonációja: a hangsúly a kérdés utolsó szótagja helyett utolsó elõtti szótagjára kerül, a hang ott emelkedik a legmagasabbra - pedig a franciában ebben az esetben is a mondat utolsó szótagjánál kell felvinni a hangot: Vous ne buvez pas d'alcool ? 'Nem isznak pálinkát?' 

2. Kiejtési hibák

- Hosszú magán- és mássalhangzók ejtése - holott a franciában mindegyik rövid, nagyon rövid, pattogóan rövid, függetlenül attól, hogy van-e rajta ékezet vagy nincs, illetve hogy szimpla-e vagy kettõzött. E hiba nagyon gyakran jelentkezik már a betûzésnél: a franciák alig értik meg, vagy meg sem értik, ha magyarosan, elnyújtva mondjuk például a francia posta a párizsi közlekedési vállalat (RATP) nevét.

- A megértést ritkán veszélyezteti ugyan, de nagyon feltûnõ, bántó hiba az is, ha a magyarban ismeretlen nyílt o [~] és ö [oe] helyett zárt o-t [o] és ö-t [~] ejtenek: (l'heure du diner 'vacsoraidõ'). 

- Tipikusan magyar kiejtési hiba az is, hogy a szóvégi [n] hangot nem ejtjük, az elõtte álló magánhangzóból pedig orrhangot csinálunk: le téléphone [telefo] (helyesen: [telefon]) 'a telefon', une semaine [söme] (helyesen: [sömen]) 'egy hét'. 

3. Nyelvtani hibák

- Az igevonzatok és melléknévvonzatok ismeretének hiányából eredõ hibák:
Je m'occupe avec mon travail. - Je m'occupe de mon travail. 'A munkámmal foglalkozom.
' J'ai remercié á M. Dupont son amabilité. - J'ai remercié M. Dupont de son amabilité. 'Megköszöntem Dupont úrnak a kedvességét.'
Notre rue est parallele avec la votre. - Notre rue est paralléle á la votre. 'Az utcánk párhuzamos a tiétekkel.' 

- Subjonctif helyett kijelentõ mód használata:
Je suis content que tu es venu. - Je suis content que tu sois venu. 'Örülök, hogy eljöttél.

- Si 'ha' után feltételes mód használata - a franciában kötelezõ kijelentõ mód imparfait, illetve plus-que parfait helyett:
Si 'ai de l'argent... -> Si j'avais de l'argent... 'Ha lenne pénzem...' 

- Az összehasonlításnál comme kötószó használata akkor is, amikor que kötõszót kell használni:
La France est plus grande comme la Hongrie. La France est plus grande que la Hongrie. 'Franciaország nagyobb, mint Magyarország.

- A határozót a magyarok gyakran az alany és az állítmány közé teszik, holott a franciában az nem állhat ott:
Nous ensemble travaillons. – Nous travaillons ensemble. 'Együtt dolgozunk.'
Le magasin toujours ouvre á neuf heures. - Le magasin ouvre toujours á neuf heures. 'Az üzlet mindig kilenckor nyit.' 

- A ce mutatónévelõt akármelyik ige alanyaként használják, pedig az csak az étre ige alanya lehet - a többi ige mellett cela vagy ça lehet a mutató névmási alany:
ça dépend de l'áge. Cela (ça) dépend de l'age. 'Az a kortól függ.'

4. Szóhasználati hibák

A szóhasználati hibák általában abból erednek, hogy az egyes nyelvek - s ez érvényes a magyarra és a franciára is - nem azonos módon osztották fel és nevezték el a való világot (s persze a képzeletbelit sem), az egyes népek, kultúrák nem azonos szokásokat alakítottak ki. Csak néhány jellegzetes példa a magyar és a francia közti különbségekre - és az ebbõl eredõ hibákra:

- Francia barátunk beenged bennünket maga elõtt egy ajtón, s mi automatikusan azt mondjuk: Merci ! 'Köszönöm!' Pedig francia szokás szerint ilyenkor pardon-t ('bocsánat') mondanak.

Cseng a telefon, felvesszük a kagylót, de nem minket keresnek, hanem a kollégánkkal szeretnének beszélni. Attendez, s'il vous plait 'Tessék várni!' ­mondjuk, pedig a francia egészen mást mond: Ne quittez pas. 'Maradjon!'

- Nous allons travailler dans ma chambre 'A hálószobámban fogunk dolgozni' - mondja a minisztériumi fõosztályvezetõ francia partnerének, mert nem tudja, hogy a chambre csak hálószoba értelemben jelent szobát, iroda értelemben mindig bureau-t kell mondani.

- Dimanche dernier, 'j’ai visité ma belle-mére 'Vasárnap megtekintettem az anyósomat' - újságoljuk, mert nem tudjuk, hogy a francia a visiter igét csak múzeumok, kiállítások s általában tárgyak megtekintésének, meglátogatásának kifejezésére használja. Ha személyekrõl van szó, a rendre visite á vagy az aller voir kifejezések használhatók: Dimanche dernier, j'ai rendu visite á ma belle-mére. Dimanche dernier, je suis allé voir ma belle-mére. 'Vasárnap meglátogattam az anyósomat.'

5. Eltérõ gesztusok

A jellegzetes francia gesztusokat a GESZTUSOK cikkben tárgyaljuk. Itt példaként csak egy olyan gesztustévesztést említünk, amelyet gyakran megfigyelhetünk a franciául beszélõ magyaroknál: számoláskor a kettõt hüvelyk- és mutatóujjal jelzik, pedig a franciák ilyenkor mutató- és középsõ ujjukat használják. (Bárdosi-Karakai: A francia nyelv lexikona)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó