Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Elsõ sikereinek idején talán õ maga se tudta, hogy mindenekelõtt ifjúsági író, és még kevésbé azt, hogy az akkor még nem létezõ „tudományos-fantasztikus" regény — a sci-fi megteremtõje. Mára már kétségtelen, hogy a múlt század derekán még uralkodó romantikát õ fordította természettudományos ábrándok és a valóság felé. És miközben sikeres kortársainak jó része alaposan elavult, õ olyan elevenen él a serdülõ ifjúság olvasmányaiban, mint a legklasszikusabbak és a legmodernebbek.  

Abban a kereskedõ középpolgári családban született, amely 1830-ban, a régi királyságot végleg leromboló „Júliusi forradalom"-mal trónra ültette Lajos Fülöpöt, a „polgárkirály"-t, és vele a pénzemberek, a bankárok uralmát. A gyors polgári meggazdagodás, a kalandoknak átélt üzleti vállalkozás, a váratlanul felgyorsuló mûszaki fejlõdés emlékezetes korszaka volt ez. 1830-tól 1848-ig tartott. Verne kétéves volt, amikor elkezdõdött, 20 éves, amikor befejezõdött.

Testi-lelki fejlõdésére, sokirányú érdeklõdésére döntõ befolyást gyakoroltak a polgárság számára oly izgalmas és oly reményteljes évek. A kibontakozáshoz hozzájárult a fiú gyors felfogása, tanulószenvedélye, korán megnyilvánuló mesélõ fantáziája. Siheder éveitõl kezdve a nagy kalandokra vágyott: hol távoli tájak felfedezõje, hol merész üzleti vállalkozások gyorsan gazdagodó hõse, hol meg nagy hírû természettudós akart lenni. Amikor felserdülve kilépett a családi körbõl, banktisztviselõnek állt, és hamarosan kockázatos tõzsdeügyletekbõl gazdagodó üzletember lett.

 Kitûnõ társasági csevegõ volt. Úgy mesélgetett távoli tájakról, mintha maga járt volna a messzeségekben, amelyekrõl olvasott. Szenvedélyesen olvasott a felfedezésekrõl és az egzotikus szokásokról. Izgatták az új tudományos felfedezések. De ugyanennyire a kalandos regények is. Dumas — az idõsebb, a nagy romantikus — az ifjú Verne legkedvesebb írója volt. Élete nagy élményeként tartotta számon, amikor az önkéntes emigrációban élõ kalandos kedvû író, aki Garibaldinak is harcostársa volt, hazajött Párizsba, egyenest az irodalmi és színházi élet kellõs közepébe, és örömmel fogadta a fiatal írók-mûvészek tiszteletét. Az élete delén túljutott, örökké fiatalos írófejedelem és a fiatal, kitûnõen mesélgetõ pénzember hamar összebarátkozott. Verne mesterének, példaképének tudta Dumast.

Dumas felfedezte a fiatal, fogékony tõzsdebizományosban a nagy mesélõt. Verne pedig szeretett kísérletképpen írogatni is. Népszerû olvasmány volt annak idején a nem sokkal korábban fiatalon meghalt nagy amerikai költõ-elbeszélõ, Edgar Poe kalandregénye, az „Arthur Gordon Pym". Valójában elsietett, összecsapott írásmû ez, valószínûtlen kalandok sorozata, amelynek végén a hõs elindul az ismeretlen északi sark felé, és eltûnik. De a romantika fénykorában ez a titokzatosság is izgalmasnak számított. — Verne kísérletképpen megírta a folytatást, amely még kalandosabb és még valószínûtlenebb volt. Ebben Pym már valójában meghalt, nem is róla szól a történet, hanem barátjáról, aki fel akarja kutatni, mi történt vele. A furcsa regény címe: „A jégszfinx". Csak egy lendület kellett, hogy sikeres olvasmány legyen. Az ugrásnak azonban elõzménye volt. Verne a kéziratot odaadta Dumas-nak, aki azonnal vállalkozott, hogy kiadót kerít a számára. Megerõsítette Vernét, hogy valódi, tehetséges író.

Neki pedig már megvolt a következõ regénytémája. Úgy gondolta, hogy ha az kellõ fogadtatásra talál, akkor majd „A jégszfinx"-et is meg lehet jelentetni. Hamarosan el is készítette azt a regényt, amellyel azonnal híres, majd világhíres lett. Ez az „Öt hét léghajón". A léghajót már az elõzõ század vége felé feltalálták a Montgolfier-testvérek, maguk is felszálltak — az egész világ csodálatára — néhány száz méter magasra. Az azonnal nagy hírû feltalálók többé nem kockáztatták az életüket a nagyon is veszélyes kísérletezéssel. De attól fogva a repülés a tudomány és a technika egyik fõ célkitûzése volt. Verne pedig kitalált egy kalandos kedvû nagy tudóst, aki megszerkesztett egy hõlégballont, amelyen néhány társával felszáll a magasba. Sorsukat a szelekre bízzák. Így hintáznak át óriási területeket. A kaland földrajzi ismeretterjesztéssé, a földrajz pedig kalanddá válik.

A könyv 1863-ban jelent meg. Verne 25 éves volt. Olyan világsiker lett, számos fordítása és kiadása annyi pénzt hozott, hogy a szerzõ hátat fordított a pénzügyleteknek. Hamarosan megjelent a „A jégszfinx" is, de addigra készen volt már a következõ könyv.

A hirtelenében nemcsak nagy hírû, de nagy jövedelmû író megvalósíthatta a vágyott életformáját. Egy kényelmes vitorlás yachtot vásárolt. Maga is értett a vitorlakezeléshez. Ezzel a vízi alkalmatossággal hajókázott a Földközi-tenger tájain. Elég volt ehhez két vagy három értõ tengerész és egy jó szakács. A kényelmes hálófülkében akár hölgyvendégekkel is utazgathatott. Legtöbb regényét a dolgozófülkében írta. A vendégek mesélgettek róla, hogy a kis helyiség a hajófenéken térképekkel van kitapétázva. A himbálózó íróasztalon jól odaerõsített óriási földgömb segít az író képzeletének.

Az elsõ sikerek után megvolt az életprogram: a nagy utazásokról, az új felfedezésekrõl, a várható még újabb felfedezésekrõl akart írni. A „Grant kapitány gyermekei" és „A tizenöt éves kapitány" a legnevezetesebb, legsikeresebb Verne-regények, a „Nyolcvan nap alatt a Föld körül" pedig földrajzi ismeretterjesztés, miközben valamennyi romantikus kalandregény. Ezek mellett egymás után következnek a hamarosan megvalósuló tudományos vágyálmokról szóló regények. Az „Utazás a tenger alatt". azaz Némó kapitány története megelõlegezi a tengeralattjárók valóságát. Az „Utazás a Holdba" és folytatása, az „Utazás a Hold körül" az ûrrepülés korai elképzelése. „A Bégum ötszáz milliója" elõbb ijesztõ, majd szatirikus történet a megvalósított világpusztító csodafegyverrõl.

Ezekben a korai tudományos-fantasztikus regényekben kitûnõ, gyakran humoros jellemek mulattatják. az olvasót. A „Nyolcvan nap alatt a Föld körül" hõse, a pedáns angol úr, Phileas Fogg és inasa, a francia Passpartou ugyanolyan felejthetetlen két alak, mint a „Grant kapitány gyermekei"-bõl ismert tudós, Paganel, aki olyan szórakozott, hogy spanyol helyett tévedésbõl portugálul tanul meg, vagy az „Utazás a Holdba" címû regényébõl Servet úr a különc francia, aki minden áron ûrutazó akar lenni.

A kifejezetten tudományos célzatú témákon kívül is halmozódnak a különös kalandok. Így a robinzonádok, a partravetett emberek életereje és gyõzelme a természet felett. Ezek közül talán a legérdekesebb a „Két évi vakáció" — egy iskolai kiránduló hajó diákmenekültjeinek társadalmi élete az otthonná varázsolt puszta szigeten. Az irodalomtörténet egyik legjobb, legérdekesebb ifjúsági regénye. Vagy „A rejtelmes sziget". Ez négy menekülõ férfi partravetõdése egy puszta szigeten, ahol megteremtik az életlehetõséget mindaddig, amíg hosszú idõ múltán megtalálják õket.

A mi számunkra talán a legérdekesebb — s talán a legszebb is — a „Sándor Mátyás". — Hõse magyar úr, az 1849 után osztrák elnyomás alá kerülõ haza szabadsághõse, aki börtönbõl menekül. Sikeres szökése után álnévvel bosszút áll minden sérelemért. Kétségtelen a téma feltûnõ rokonsága Dumas „Monte Christo grófja" címû híres regényének cselekményével. Verne maga is úgy dedikálta Dumas-nak, hogy a téma alapmozzanatait tõle orozta. A zsákmányt ezzel az ajánlással tisztelettel visszaadja.

Verne soha nem járt Magyarországon. A személyek magyar neveit a térképrõl és a történelemkönyvekbõl vette. Szerepel itt Torontál Simon, Szatmár László, a hõs leányát Szávának hívják, holott ez a folyónév inkább szerb férfinév. Egy tanárt Bátori Istvánnak hívnak. A gonosz ember neve Sárkány... — De a regény nagyon szép, szívhez szóló romantikus mû. A több mint 90 éve halott szerzõ élõbb és frissebb, mint példaképei és követõi. Jules Verne francia író, de nálunk Verne Gyula, mert a miénk is. (Hegedûs Géza)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó