Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Ennek egyik oka lehet, hogy a CMLF-diplomákat, sikeres vizsga esetén, természetesen Franciaországban állítják ki és közvetlenül a vizsgázóknak postázzák, általában 2-3 héttel a tanfolyam befejezése után. A COFAT (Commandement des Organismes de Formation de l’Armée de Terre - A Szárazföldi Erõk Oktatási és Továbbképzõ Intézményeinek Parancsnoksága3) által kiállított diplomákon a vizsgaszinteket jelölõ kódjelet azonban "francia nyelven" írják, ez a PLS (Profil Linguistique Standardisé). Ennek a kódjelnek a NATO-diplomákon az SLP-kódjel (Standardized Language Profile) a megfelelõje. Ez a formai különbség félreértésekre adhat okot. A másik gyakori probléma a nyelvtudás 5 szintjének eltérõ meghatározásából ered. A fenti kérdések tisztázása érdekében tanulmányoztam, elemeztem és lefordítottam a hazánkban nem kellõen ismert francia katonai szaknyelvi vizsgarendszert, a CMLF-et, és összehasonlítottam a NATO STANAG 6001-es szabvánnyal annak érdekében, hogy lehetõségeimhez mérten növeljem annak elfogadottságát a Magyar Honvédségen belül.

A francia katonai idegen nyelvi vizsgarendszert, a CMLE-t4 (Certificat Militaire de Langue Etrangère), elsõsorban és eredetileg a francia katonatisztek idegennyelv-tudásának egységes értékelésére, mérésére, meghatározására vezették be. A CMLF5-vizsga ennek a rendszernek sajátos, francia nyelvre leképzett változata, amelyet a nem francia anyanyelvû katonák tehetnek le. A CMLF-diploma a francianyelv-tudáson kívül a vizsgázó Franciaország honvédelmére és kultúrájára vonatkozó ismereteit is bizonyítja.

Véleményünk szerint a legnagyobb különbség a STANAG 6001 és a CMLF között éppen az, hogy a CMLF az általános nyelvismereten felül konkrét, katonai ismereteket követel meg a jelölttõl, beleértve a francia haderõ szervezetét, a szárazföldi haderõ fegyvernemeinek részletes ismeretét is. Ezzel szemben a jelölteknek az angol és német STANAG 6001-es vizsgán "csak” nyelvtudásukról kell bizonyságot tenniük.

A BKNYK-ban a három hónapos intenzív szaknyelvi felkészítés után a francia csoport hallgatói tehát a francia katonai nyelvvizsgarendszer szerint vizsgázhatnak. Nálunk sajnálatosan csak kevesen tudják, hogy a francia katonai nyelvvizsga-bizonyítvány, a CMLF-diploma egyenértékû a NATO-országokban használatos és elismert NATO STANAG 6001-es vizsgával, egymásnak kölcsönösen megfeleltethetõek. E két vizsgarendszer azonban a nyelvtudás szintjeinek meghatározásában, tartalmában, formájában, a vizsgáztatás módjában néhány ponton eltér egymástól, ahol bizonyos hangsúlyeltolódások figyelhetõk meg.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Nyelvi Intézetében 1996 októberében kezdték a STANAG 6001-vizsgára felkészítõ tanfolyamokat. Magyarországon elõször 1997 júliusában szerveztek STANAG 6001 vizsgát harmadik szinten. A STANAG 6001 nyelvvizsga követelményrendszerét és az egyes szintekhez tartozó feladatokat részleteiben az Új Honvédségi Szemle 2000/3-as száma tartalmazza.

{mospagebreak}

A CMLE-diploma

Franciaországban a katonatiszteknek sokkal nagyobb az önállóságuk katonai karrierjük alakulásában, alakításában. A katona maga felelõs saját elõmeneteléért. Az elõmeneteli, képzési és katonai nyelvvizsgarendszer egymással összefüggõ és egymásra épülõ egységet alkot. A francia tiszt világos, áttekinthetõ, mindenki számára ismert és garantált elõmeneteli rendszert lát maga elõtt. Továbbtanulása, szakmai specializációja, nyelvtanulása érdekében mindent saját magának kell kezdeményeznie. Bizonyos posztokhoz, beosztásokhoz természetesen csakúgy, mint minden országban, nyelvvizsga szükséges. A nyelvtanuláshoz a "Francia Honvédség”-ben semmilyen idõbeni kedvezmény nem jár, mely mentesítené a munka alól a tanulnivágyókat. A francia tisztek kizárólag munka melletti tanfolyamokon vehetnek részt, de nem minden katonai felsõoktatási intézményben szerveznek állandó jelleggel nyelvi vagy szakmai nyelvi kurzusokat. A honvédség csak magát a vizsgát szervezi meg. A központi nyelvvizsgára való jelentkezésnek szigorú szabályai vannak. Sikertelen próbálkozás után a jelentkezõ egy teljes évig nem is próbálkozhat.

A megszerzett CMLE-katonai nyelvvizsga-bizonyítvány mögött viszont minden esetben tényleges tudás áll, melyet az egységes és szigorú követelményrendszer biztosít. A magyarországi helyzettel és nyelvvizsgarendszerrel összehasonlítva Franciaországban a tiszteknek bizonyos értelemben nehezebb a dolguk. Sokkal nagyobb önállóságra vannak szorítva, viszont a sikeres vizsga letétele szinte minden esetben valódi esélyt teremt a kívánt poszt megszerzéséhez. Magyarországon sajnos korántsem ez helyzet. Nálunk hiányzik ez a fajta érdekeltségi rendszer, a nyelvtanfolyam gyakran "parkolópálya”, mert számtalan esetben nemcsak a hallgató, hanem a honvédség sem tudja elõre tervezni a hivatásos tisztek jövõjét, karrierjét.

{mospagebreak}

A CMLF-diploma

A CMLF-vizsgarendszer legfontosabb eleme, hogy az egységes követelményeknek köszönhetõen a bizonyítványok mögött valódi tudás áll. Számunkra (nyelvtanároknak és hallgatóknak) pedig talán az a leglényegesebb, hogy a francia rendszerû CMLF-nyelvvizsga-bizonyítvány a STANAG 6001-nek megfelelõ és megfeleltetett, objektív értékelési módot biztosít a tisztek nyelvtudásának megítélésére. A CMLF-diploma ezáltal alapja lehet a tisztek és tiszthelyettesek további specializációjának vagy a Franciaországgal való tágabb katonai kapcsolatok keretein belüli beosztásoknak, illetve kinevezéseknek. A sikeres nyelvvizsga gyakran elõfeltétele olyan beosztásoknak, melyek arra ösztönzik a magyar katonákat, hogy tökéletesítsék francianyelv-tudásukat (a beszélt és írott nyelvet egyaránt), valamint bõvítsék általános és katonai ismereteiket Franciaországról, elsõsorban a francia haderõrõl.

{mospagebreak}

A CMLF és a NATO STANAG 6001 megfeleltetése

Elnevezés:
A COFAT által kiállított diplomákon feltüntetik a jelölt által elért CMLF nyelvi szinteket, ez a PLS kódjel (Profil Linguistique Standardisé).
Mint arra már a bevezetõben is utaltunk, ennek a kódjelnek a NATO-országokban az SLP kódjel (Standardized Language Profile) a megfelelõje. Ez a formai különbség azonban gyakran félreértésekre ad okot a nyelvpótlék megállapításánál.

Forma:
Mind a CMLF-, mind a STANAG 6001 diplomákon a kódjelet négyjegyû szám követi, mely 0-5 ig terjedhet. Például: PLS 5420

Nyelvi készségek meghatározása:
A CMLF- és a STANAG 6001 diplomákon egyaránt a kódot követõ négyjegyû számsor a négy alapvetõ nyelvi készségben elért szintet jelzi az alábbi sorrendben:
- szövegértés
- beszédkészség
- olvasott szöveg értése
- íráskészség

A CMLF-fokok meghatározása:
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a továbbiakban a francianyelv-vizsga rendszerének leírásában szereplõ degré szót foknak, a niveau szót szintnek fordítjuk.
1. fok: A francia nyelv jó ismerete, írott és/vagy beszélt nyelv.
A katonai kiképzõ és szakiskolákban elsajátítható alapszintû hadmûveleti ismeretekhez szükséges katonai szókincs.
Általában folytathatja tanulmányait a második szint eléréséért.
2. fok: A francia nyelv nagyon jó ismerete, írott és/vagy beszélt nyelv, amely jó színvonalú beszédkészséget és elõadói készséget jelent francia nyelven.
A katonai szaknyelv megfelelõ ismerete ahhoz, hogy sikerrel vegyen részt a francia felsõfokú katonai képzésben.
Általában folytathatja tanulmányait a harmadik szint eléréséért.
3. fok: A francia nyelv kiváló ismerete, az írott és/vagy beszélt nyelv és a francia kultúra globális ismerete. A francia védelmi erõk szervezetének nagyon jó ismerete.

A nyelvtudás szintjeinek meghatározása:
A CMLF-rendszer a nyelvtudást öt szintben határozza meg, 1-tõl 5-ig, akárcsak a STANAG 6001 szabvány.7
1. szint: alapfokú (niveau élémentaire)
2. szint: elegendõ korlátozott feladatok ellátásához: elég jó (niveau: assez
bien)
3. szint: a szûk szakmai feladatok ellátásához szükséges szint: jó (niveau: bien)
4. szint: megfelelõ bármilyen szakmai feladat ellátásához: nagyon jó (niveau: très bien)
5. szint: anyanyelvi szinten beszéli a nyelvet: kiváló (niveau: excellent)

A CMLF- és a STANAG 6001 megfeleltetése:
A STANAG 6001 szabvány öt szintjének a három CMLF-fokon belül szintén öt szint felel meg. Tehát bár a CMLF-nyelvvizsgarendszer a nyelvtudás három fokát különbözteti meg, valójában ugyanúgy öt szintet rejt magában, akárcsak a STANAG 6001-es szabvány.

Fok/degré Szint/niveau / Megfeleltetési szabály
1. fok (1er degré) 1. szint (niveau 1) ha a maximális 20 pontból
az elért pontszám 8 vagy 9
1. fok (1er degré) 2. szint (niveau 2) ha az elért pontszám 10
vagy annál több
2. fok (2e degré) 3. szint (niveau 3) 3. szint (niveau 3)
3. fok (3e degré) 4. szint (niveau 4) 4. szint (niveau 4):
ha az elért pontszám 10-16
3. fok (3e degré) 5. szint (niveau 5) 5. szint (niveau 5): ha nagyon jó
eredményt ér el a 3. fokon
a CMLE-vizsgán (írásbelin) és/vagy
CMLP-vizsgán (szóbelin)
1. táblázat:
A CMLF és a STANAG 6001 megfeleltetése


Az 1-3 fokhoz más-más vizsgakövetelmények (feladatok) tartoznak.
Az alábbi táblázatban a francia és a NATO katonainyelvvizsga-rendszerének részletesebb megfeleltetését mutatjuk be a konkrét pontszámok esetében:


Elért fokozat (Degré détenu) A STANAG 6001 SLP szint
alapfokú beszédkészség SLP 0100
alapfokú szövegértés és beszédkészség SLP 1100
alapfokú íráskészség SLP 0011
alapfokú beszédkészség és íráskészség SLP 1111
CMLP 1. fok (csak szóbeli) SLP 2200
CMLE 1. fok (csak írásbeli) SLP 0022
CMLP 1. fok és CMLE 1. fok (szóbeli és írásbeli is) SLP 2222
CMLP 2. fok (csak szóbeli) SLP 3300
CMLE 2. fok (csak írásbeli) SLP 0033
CMLP 2. fok és CMLE 2. fok (szóbeli és írásbeli is) SLP 3333
CMLP 3. fok (csak szóbeli) SLP 4400
CMLE 3. fok (csak írásbeli) SLP 0044
CMLP 3. fok és CMLE 3. fok (írásbeli és szóbeli) SLP 4444
CML P 3. fok, "nagyon jó” eredmény (szóbeli) SLP 5500
CML E 3. fok, "nagyon jó” eredmény (írásbeli) SLP 0055
CML P 3.fok + CMLE 3. fok, "nagyon jó” eredmény SLP 5555

2. táblázat:
Példák a CMLF és a STANAG 6001 megfeleltetésére


A CMLF-vizsga három fokának követelményei

Fok Követelmények
Írásbeli (CMLE)* Szóbeli (CMLP)**
1. szövegértés (idõtartam: 30 perc) hallás utáni értés (idõtartam: 15 perc)
150 sorból, soronként 7-8 szóból álló Általános témájú rögzített szöveg
katonai témájú szöveg. meghallgatása és összefoglalása francia
10 kérdés. A szövegértést 15 nyelven. A kétperces hangfelvételt kétszer,
soronként egy-egy kérdéssel tesztelik, szünet nélkül lehet meghallgatni.
melyre a vizsgázótól egyszerû és Az összefoglalás elõtt a vizsgázó 3 perc
tömör válaszokat várnak el. felkészülési idõt kap.
Fok Követelmények
Írásbeli (CMLE) Szóbeli (CMLP)
íráskészség (idõtartam: 1óra 30 perc) beszédkészség (idõtartam: 15 perc)
Általános témájú fogalmazás, melyhez Aktuális témájú katonai cikk részletének
egynyelvû szótár használata felolvasása 15 perces felkészülési idõ után.
engedélyezett. Szakmai beszélgetés, mely a beszéd
folyamatosságára, a pontos értésre,
a beszédkészség megállapítására és
az alapvetõ katonai szókincs ismeretére
irányul. A cikk terjedelme a vizsgáztatók
által szabadon választott, mivel célja
egyrészt, hogy tesztelje a vizsgázó
olvasási készségét (kiejtés, ritmus stb.),
másrészt kiindulási pontokat ad
a társalgáshoz.
2. szövegértés (idõtartam: 30 perc) hallás utáni értés (idõtartam: 20 perc)
200 sorból, soronként 7-8 szóból álló, Katonai témájú elõre felvett szöveg
katonai témájú szöveg. meghallgatása és összefoglalása francia
10 kérdés. A szövegértést 20 soronként nyelven. A háromperces hangfelvételt
egy-egy kérdéssel tesztelik, melyre kétszer, szünet nélkül lehet meghallgatni.
a vizsgázótól egyszerû és tömör Az összefoglalás elõtt a vizsgázó 1 perc
válaszokat várnak el. felkészülési idõt kap.
íráskészség (idõtartam: 2 óra) beszédkészség (idõtartam: 15 perc)
A francia szárazföldi haderõre vonatkozó Egy speciális katonai témájú
fogalmazás, melynek témája aktuális, cikkrészletének felolvasása 15 perces
de nem technikai jellegû. felkészülési idõ után. Szakmai beszélgetés,
mely a beszédkészség formai és tartalmi
jegyeire irányul: egyrészt a vizsgázó
kiejtését és mondatszerkesztését,
másrészt a francia szárazföldi haderõ
szervezetére és felszerelésére
vonatkozó ismereteit ellenõrzi.
3. szövegértés (idõtartam: 3 óra) hallás utáni értés (idõtartam: 30 perc)
65-75 sorból, 200 szóból álló olvasott Elõadás és beszélgetés a francia
szöveg összefoglalása. 150 szóból álló honvédelem egy nagy fontosságú,
válasz írása egy, a szövegre vonatkozó aktuális kérdésére vonatkozóan.
kérdésre.
íráskészség (idõtartam: 3 óra) beszédkészség (idõtartam: 25 perc)
Általános témájú fogalmazás, mely A francia szárazföldi erõk dandárszintû
Franciaország jelenével és csapata hadmûveleti helyzetének
Franciaország a világban betöltött bemutatása és egy hadmûveleti parancs
szerepével kapcsolatos. magyarázata 25 perces felkészülést
követõen.

3. táblázat:
Követelmények

{mospagebreak}

A vizsgák lebonyolítása

Magyarországon jelenleg CMLF-vizsgát kizárólag a ZMNE Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központjában lehet letenni. A nyelvvizsgára való jelentkezés feltételeit, módját, a követelményeket és a vizsgaidõpontokat napra és órára pontosan meghatározták. Akárcsak Franciaországban, hazánkban is évente kétszer, õsszel és tavasszal lehet vizsgázni. Az õszi idõszakban az írásbelit november végén, a szóbelit december elején rendezik, a tavaszi idõszakban pedig március végén, illetve április elején van lehetõség a vizsga letételére. Az írásbeli anyagát minden esetben a COFAT küldi. A javított példányokat meghatározott idõn belül vissza kell küldeni a francia vizsgaközpontba, hogy ellenõrizzék és jóváhagyják. A szóbeli vizsgáztatást a mindenkori francia összekötõ tiszt végzi. Sikeres vizsga esetén a diplomákat a vizsgázóknak egy hónapon belül postán küldik meg Franciaországból. A magyarországi CMLF-vizsga írásbeli részének feladatait a COFAT küldi postán a mindenkori francia összekötõ tisztnek. Õ bontja ki helyben a borítékot, felügyeli a vizsgát, õ végzi a javítást, valamint javaslatot tesz a pontszámokra. A dokumentációt kiküldi a COFAT-nak, ahol ellenõrzik és vagy jóváhagyják, vagy módosítják az eredményt.

A szóbeli vizsgáztatást teljes egészében a francia összekötõ tiszt végzi a BKNYK-ban. A hanganyag felvétele is az õ feladata, mely a jelölt hallás utáni értési készségének mérésére szolgál. A felkészítõ tanárok sem az írásbeli, sem a szóbeli vizsgán nem lehetnek jelen.

{mospagebreak}

Az írásbeli vizsgák (CMLE) értékelésének módja

Szövegértés (értékelés a Franciaországban Íráskészség (értékelés a Franciaországban
alkalmazott 20 pontos rendszerben) alkalmazott 20 pontos rendszerben)

1. és 2. fok: Nyelvhelyesség, mindhárom fokon
Mind a 10 kérdésre adott választ az alábbiak - morfológia/alaktan (helyesírás, egyeztetés
szerint pontozzák: nemben, számban, igeragozás)
- 0 pont, ha rossz - nyelvhelyesség (helytelenség, helytelen
- 1 pont, ha kétértelmû (elfogadható) alkalmazás, idegenszerû fordulatok,
zavaros zavaros kifejezések, neologizmusok,
- 2 pont, ha pontos (hibátlan) zsargon/szleng)
Az 1. fokon nem számítanak a formai hibák - szintaxis/mondattan (elöljárók,
(helyesírás, nyelvtan). kötõszavak)

3. fok: Fogalmazási készség, mindhárom fokon
Az összefoglalás és a kérdésre adott válasz (a feltett kérdésre adott válasz)
10-10 pontot ér. A tartalom és a forma A fogalmazás logikája:
egyenlõ arányban fontos. - bevezetés (kérdés felvetése,
vezérgondolat)
- tárgyalás (fõ gondolat, alpontok, példák,
arányok)
- összegzés (vezérgondolat felidézése,
a fõ kérdéssel kapcsolatos megoldás)
- befejezés
A szóbeli vizsga (CMLP) értékelésének módja
A hallás utáni értésnél értékelik a normál gyorsaságú beszéd megértésének készségét (visszakérdezés és körülírás nélkül), a beszédkészséget pedig a kifejezõ készség foka és a jelölt ismeretanyaga szerint pontozzák a következõ táblázat alapján:


Hallás utáni értés (20 pontos skálán) Beszédkészség (20 pontos skálán)
Hallás utáni értés foka: kifejezõkészség foka:
- tökéletesen érti - kiejtés
- követi a normál beszédtempót - forma (nyelvhelyesség)
- lassúbb tempót ért - gördülékeny és pontos beszéd
- csak lassú tempót tud követni - logikus érvelés
- nem vagy rosszul érti
Ismeretanyag Ismeretanyag
- a téma ismerete - a téma ismerete
- a katonai szókincs ismerete - a katonai szókincs ismerete

5. táblázat:
A CMLP értékelésének módja

A CMLF-vizsgarendszer leírása tartalmazza a szóbeli vizsga értékelésénél a jelöltnek adható pontszámokat (mint azt a fenti összesített táblázat mutatja), de ezenfelül meghatározza, hogy egyes hibatípusok mennyi pontlevonással járnak. E számok részletes ismertetésétõl terjedelmi okok miatt eltekintettünk.

Befejezésül hangsúlyozni kell, hogy a CMLF francia katonai szaknyelvi vizsga-bizonyítvány egyenértékû a NATO STANAG 6001-es szabvánnyal. A két vizsgarendszer összehasonlító elemzésébõl kiderül, hogy mindkét szabályzat a nyelvtudás 5 eltérõ szintjét/fokát határozza meg. A francia katonai vizsga annyiban nehezebb és ezáltal komplexebb, hogy a vizsgázóktól nemcsak nyelvi, hanem konkrét katonai szakmai ismereteket is megkövetel. Reményeink szerint jelen cikk hozzájárul a CMLF-vizsgák nagyobb ismertségéhez, illetve elismertségéhez.

Felhasznált irodalom

[1] Várnainé dr. Kis Ilona: Az angol nyelvi követelmények - a NATO STANAG 6001 vizsga. Új Honvédségi Szemle, 2000/3 [75-78 oldal].
[2] INSTRUCTION N° 128/DEF/EMAT/BPRH/PEG relative aux certificats militaires de langues étrangères du 25 janvier 1996. NOR DEFT9661009J - A katonai nyelvvizsgákra vonatkozó 128-as számú utasítás - a Francia Szárazföldi Erõk Humánerõforrás-gazdálkodás Tervezõhivatala - 1996 január 25.

1 Certificat Militaire de Langue Française
2 NATO Standardization Agreement
3 a szerzõ fordítása
4 ejtsd: széemelõ
5 ejtsd: széemelef
6 Várnainé dr. Kis Ilona: Az angol nyelvi követelmények - a NATO STANAG 6001 vizsga. Új Honvédségi Szemle 2000/3 (75-78 oldal).
7 A 0 szint azt jelzi, hogy a vizsgázó nem rendelkezik értékelhetõ nyelvtudással.
* Sajnos a CMLE betûszó nem következetes, mivel e rövidítésben az E betû egyaránt jelenthet idegen nyelvi, másrészt írásbeli vizsgát. Lásd:
vizsgarendszer térképe.
** A szóbeli vizsgákon semmilyen szótár nem engedélyezett.
(Forrás: HM, Forgácsné Göttler Viktória)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó