Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

 

 • A franglais politikai és nyelvpolitikai vonatkozásai

  Franciaországban a franglais elleni harc a hatvanas évek elején kezdõdött el, és szorosan összekapcsolódott a De Gaulle e1nök által hivatalosan is meghirdetett Amerika-ellenes politikával, melynek elsõdleges célja volt az Egyesült Államok politikai és kulturális túlsúlyának a csökkentése. Erre az idõszakra tehetõ az elsõ francia atombomba felrobbantása (1960), Nagy-Britannia közös piaci csatlakozásának francia vétója (1963) és Franciaország kilépése a NATO katonai szervezetébõl (1966). Az anglo-amerikanizmusok ellen meghirdetett nyelvvédõ mozgalom élharcosa René Étiemble francia író volt, aki 1964-ben megjelent Parlez-vous franglais ? címû könyvével szenvedélyes vitákat váltott ki. E viták során kristályosodott ki az a hivatalos francia nyelvpolitika, amely akkor elsõrendû feladatának tekintette a francia nyelv védelmét, fejlesztését és terjesztését célul kitûzõ szervezetek létrehozását. Ilyen volt például az 1966-ban megalakult és közvetlenül a miniszterelnök alá tartozó Haut Comité pour la Défense et l'Expansion de la langue française intézmény. E politikának köszönhetõ szintén, hogy 1971 óta minden minisztériumban mûködik egy ún. terminológiai bizottság ('une commission de terminologie'). E bizottságok feladata a szakterület terminológiai hiányosságainak - értsd: az angol terminusoknak - a feltérképezése és francia szakszavakkal való helyettesítése. Az így összeállított listákat a Francia Akadémia ellenõrzése után miniszteri rendeletek formájában a Journal Officiel de la République française publikálja rendszeresen 1973 óta. A terminológiai listákban foglalt francia szakszavak használata kötelezõ érvényû az államtól függõ intézményekben, például a közigazgatás, az oktatás és a kutatás terén. 1973 és 1991 között több mint 3100 új terminus született ily módon Franciaországban.

  Az egyébként igen erõs angol befolyással bíró számítástechnikai szakkifejezések területén például figyelemre méltó módon sikerült szinte a teljes informatikai alapszókészletet franciásítani és azt el is terjeszteni. Pl.: hard disk - un disque dur 'kemény lemez', computer - un ordinateur, une bécane 'számítógép', hardware - un matériel 'hardver', software - un logiciel 'program', to save - sauvegarder '(le)menteni (pl. szöveget)' stb. Fontos szerepet játszott és játszik az új francia megfelelõknek a terjesztésében a La Banque des Mots címû nyelvészeti folyóirat is.

  Franciaországban évszázadok óta - de különösen a XVII. században Vaugelas munkássága kialakult bon usage 'helyes nyelvhasználat' fogalom megjelenése óta - komoly hagyományai vannak a nyelv tisztaságára való törekvéseknek. A hivatalos politikával valamilyen módon mindig összefüggõ purizmus a francia nyelvet általában a clarté 'világosság', pureté 'tisztaság', logique 'logikusság', équilibre 'kiegyensúlyozottság', élégance 'elegancia', beauté 'szépség' szavakkal szokta jellemezni. Fõ célkitûzése a francia nyelv mindenáron való védelme az idegen behatások ellen, ha kell, kívülrõl jövõ beavatkozások, szabályozások árán is. A purizmus elveit hirdetõ és minden nyelvi újítással kapcsolatban kételkedõ nyelvészek és akadémikusok konzervatív nyelvszemlélete nem veszi azonban figyelembe, hogy egy nyelv folyamatos fejlõdésben van, és ez a fejlõdés nem függetleníthetõ a világban zajló egyéb társadalmi, gazdasági, kulturális folyamatoktól. A század harmincas éveitõl erõsödõ strukturalista nyelvészeti áramlathoz tartozó nyelvészek ezzel szemben sokkal elnézõbb magatartást tanúsítottak az angol nyelvi hatással kapcsolatban, tagadták annak kizárólagosan negatív hatását, hivatkozva arra, hogy a szóképzésben például kifejezetten elõnyös, megtermékenyítõ befolyása is volt a francia nyelvre (lásd lejjebb). A mai nyelvészek megítélése szerint - pl. Claude Hagège a Le français et les siècles címû könyvében (1987) - a franciaországi franciát a kiépített nyelvpolitikai kontroll miatt nem fenyegeti igazából a franglais. A "küzdelem" súlypontját át kell tehát helyezni a nemzetközi szintérre, és össze kell kötni a francia nyelv ápolásával és minél szélesebb körben történõ terjesztésével. A francia csak így maradhat hosszú távon sikeres versenytársa az angolnak.

 •  

  • A franglais jellemzõi a szókészlet, a szóképzés területén

   Az angol elemek átvétele igen sok esetben luxus, mert mögötte csak sznobizmus vagy divatjelenség húzódik meg, nem pedig nyelvi szükségszerûség. Például a week­end, a building, a poster, a drink vagy a job szavakra kézenfekvõ megoldásként kínálkoznak a meglévõ francia megfelelõk (une fin de semaine 'hétvége', un bátiment 'épület', une affiche 'plakát', une boisson 'ital', un travail, un emploi 'munka, foglalkozás').

   Létezõ francia megfelelõk hiányában pedig többnyire sikeresen lehet az új jelenséget, tárgyat stb. jelölõ angol szavakat lefordítani és elterjeszteni. Erre jó példa a walkman, a surfboard vagy a pacemaker angol szavak sikeres kiváltása az un baladeur 'sétálómagnó', une planche à voile 'szörf, szélsikló', un stimulateur cardiaque 'pacemaker, ütemszabályzó' szavakkal. Sikeresnek minõsíthetõ továbbá a különféle gyors étkezési formák általános angol elnevezése (fast food) helyett megjelent számos konkrétabb francia szóképzõdmény: une croissanterie 'a helyszínen készített kelt tészták különféle változatait fogyasztásra kínáló kis üzlet', une grilladerie 'a helyszínen készített roston sülteket fogyasztásra kínáló kis üzlet' stb.

   Arra is akad persze bõven példa, hogy nem sikerül népszerûsíteni egy-egy angol eredetû neologizmus francia megfelelõjét. Így például az un gadget 'ügyes, szellemes, praktikus kis eszköz' szó - jó francia megfelelõ híján - olyannyira megmaradt a franciában, hogy már számos francia képzõvel továbbképzett alakban is létezik (une gadgeterie 'az ilyen eszközöket árusító bolt', un gadgétophile 'olyan ember, aki szereti az ilyen eszközöket', gadgétiser 'ilyen eszközökkel elárasztani a környezetet').

   Az összetett szavakban a germán típusú (jelzõ + fõnév) szórend jelenik meg: un shopping-center 'bevásárló központ', les mass-media 'tömegkommunikációs eszközök, média' stb. E szerkezetnek kifejezetten pozitív és a nyelv gazdaságossági tendenciájának megfelelõ hatása volt az égtájakat és kontinens, illetve országneveket kombináló szóösszetételekben (pl. sud-américain 'dél-amerikai' vagy nord-africain 'észak-afrikai' a körülményesebb de l'Amérique du Sud és de l'Afrique du Nord szerkezetek helyett).

   Az angol -ing, -man végzõdéseket olyan, látszólag angol eredetû szavak képzésére használják, amelyek ebben a formában és jelentésben nem léteznek az angolban: un pressing 'tisztító', un tennisman 'teniszezõ'. A manapság igen divatos zapping, zapper 'egyik tv-csatornáról a másikra váltani a távirányítóval' szavak mögött is hajlamosak lennénk egy to zap angol alakot keresni, amely azonban a fenti jelentésben nem használatos az angolban.

   Gyakoriak a szórövidítések: un fan(atic) 'csodáló, szurkoló', un hi fi [high fidelity] 'hifi' stb. Ennek hatásával magyarázhatók azok az eredeti francia szórövidítések is, amelyekben az alkotóelemek szinte már felismerhetetlenek: un velcro 'tépõzár' (márkanévbõl: velours 'bársony' + crochet'kapocs'), un tapuscrit'írógéppel írt kézirat' (taper 'gépelni' + manuscrit 'kézirat') stb.

   Elsõsorban az amerikai angol hatására bizonyos latin-görög képzõk (anti-, pré-, post-, mono-, multi- stb.) segítségével a franciában szokatlan szóösszetételek keletkeznek: des mesures anti-bruit 'zajcsökkentõ intézkedések', une lotion pré-rasage 'borotválkozás elõtti szer', un cinéma multisalles 'több terembõl álló mozi' stb.

   Meglévõ francia szavak új jelentéseket kapnak. A majeur 'nagyobb, jelentékenyebb' értelmû melléknév például az angol major hatására a 'fontos' jelentésben is használatos, az efficient 'ható' melléknév pedig 'hatásos, hatékony' értelemben (vö. angol efficient) is. (Forrás: Bárdosi-Karakai: A francia nyelv lexikona)

  A felolvasó használata

  A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

  Állásajánlatok
  Bíró Ádám könyvei

  Vive la langue française!

  Oublie ton passé,
  qu`il soit simple ou composé,
  Participe à ton Présent
  pour que ton Futur
  soit Plus-que-Parfait !

  A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó