Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Vannak olyan esetek, amikor a tudós alak kiszorította a nyelvbõl a szabályos hangfejlõdéssel kialakult elemet.
PL: AMATOR - (ameor) - un amateur 'vminek kedvelõje, mûkedvelõ, amatõr'
BREVIS - (brief) – bref 'rövid'
DEBITOR - (detteur) - le débiteur 'adós'
SUBTILIS - (soutil) -subtil 'finom, árnyalt; szövevényes'
VICTUALIA - (vitaille) - les victuailles 'életem' (de vö. ravitaillement 'élelmiszer utánpótlás'). 

A francia nyelv dublett típusait az alábbi szempontok szerint lehet osztályozni

1. Egy közös latin etimon megkettõzése a fent leírtak szerint egyrészt szabályoshangfejlõdés által, másrészt pedig analógiás átvétel útján:
HOSPITALE - hôtel 'szálloda' - hôpital 'kórház',
NATALIS - Noël 'karácsony' - natal 'születési, szülõ-',
NAVIGARE - nager 'úszni' - naviguer 'navigálni, hajózni'.
 2. Egy közös latin etimon alanyesetû (cas sujet) és nem alanyesetû, többnyire tárgyesetû (cas régime) alakjából való párhuzamos képzéssel:
HOMO - on 'általános alany' -
HOMINEM - homme 'ember',
COMPANIO - le copain 'haver'
­COMPANIONEM - le compagnon 'társ'.
 3. Egy közös latin etimon semleges nemû alakjából való párhuzamos képzéssel, melynek során a hímnemû egyes számból a francia hímnemû szó, míg az -a végû többes számú alakból - melyet egyes számú nõnemû alaknak vettek - annak francia nõnemû párja alakult ki:
BRACCHIUM - le bras 'kar' -
BRACCHIA - la brasse 'öl',
GRANUM - le grain 'mag, szem' -
GRANA - la graine 'mag'.
 

4. Az igeragozásban több igének is sokáig létezett két különbözõ végzõdésû variánsa, például MOVERE - (muevre) - mouvoir 'mozogni', melyek közül az egyik - itt az elsõ - idõvel eltûnt. A legérdekesebb eset e tekintetben a CURRERE - courir 'futni' ige volt, melynek courre alakja mára már csak néhány ritka kifejezésben, valamint az ige jövõ idejében és feltételes módjában maradt fenn: une chasse à courre 'falkavadászat', courre un cheval 'lovat hajszolni', courre le cerf 'szarvasra vadászni', je courrai 'futni fogok', je courrais 'futnék'. 5. Egyes névmások attól függõen, hogy hangsúlytalan helyzetben álltak vagy hangsúlyosban, két különbözõ alakot eredményeztek: me 'engem' - moi 'nekem', mon 'az én ...m' - le mien 'az enyém'. 6. A dublettek kialakulásának oka néha egy nyelvjárási alak befolyásának köszönhetõ. Pl.: latin CAPUT - francia un chef 'fõnök' - un cap 'fõ, tetõ' (vö. de pied en cap 'tetõtõl talpig'), mely utóbbi a provanszálból került át a franciába. A CATHEDRA latin szóból pedig az une chaire 'szószék, katedra' - une chaise 'szék' szópár alakult ki (utóbbi a champagne-i dialektusból származik).

7. Más román nyelvek is közrejátszottak egy-egy szópár kialakulásában: latin ALTITIA - olasz altezza - franeia une altesse 'fenség' - une hautesse 'magasztosság', latin CABALLARIUS - olasz cavaliere - francia un cavalier 'lovas; gavallér' - un chevalier 'lovag', latin NIGER - spanyol negro - francia un négre 'néger' - un noir 'fekete'.

8. Végül pedig vannak példák arra is, hogy a tudós alak a latintól, a román nyelvektõl vagy egy francia dialektustól eltérõ nyelvre vezethetõ vissza (bár a latin hatása ez esetben is jelentkezhet):

görög               amugdalé      - latin AMYGDALA -> AMANDALA -> AMANDULA  une amygdale 'torokmandula'une amande 'mandula'                       kholera          - latin CHOLERA -> une colère 'harag' - un choléra 'kolera'
                                            
(vö: cholérigue 'koleraszerû; kolerikus, haragos')                       sarkophagos   un cercueil 'koporsó' - un sarcophage 'szarkofág' arab                 diwan             - un divan 'ülésterem, tanács - ellenõrzõ hivatal' - une douane 'vám'                       amir               - un émir 'emir' - un amiral 'admirális' szláv                bulgarus         un bougre 'bolgár eretnek; fickó, alak' - un Bulgare 'bolgár'                        hrvat              crabate, cravate - une cravate 'nyakkendõ' – un Croate 'horvát' Ide sorolhatók még azok a kelta-gall eredetû törzsnevek, melyek közül az egyikbõl városnév, a másikból egy nagyobb földrajzi egység neve lett:
Atrebates -> Arras - Artois,
Bituriges -> Bourges ­Berry,
Andecavi -> Angers - Anjou,
Lemovices -> Limoges - Limousin. 

 

9. Külön említést érdemelnek azok a dublettek, amelyeknek egyik elemérõl könnyen azt lehetne állítani, hogy angol eredetû. Valójában azonban olyan, a latinból származó ófrancia szavakról van szó, amelyek a hastingsi csata (1066) után a normann hódítókkal együtt átkerültek az angol királyi udvarba, majd némi formai és tartalmi változáson átmenve késõbb már mint angol szavak kerültek vissza a francia nyelvbe.  Klasszikus példája ennek az ide-oda utazásnak a le tennis 'tenisz' szó, melyet általában angol eredetû szónak és játéknak ismernek. A párizsi levéltár egy 1292-bõl származó okmánya azt tanúsítja, hogy a XIII. század végén a Szajna-parti városban 13 labdakészítõ mester tevékenykedett, ugyanakkor a könyvkötõ mesterséget mindössze nyolcan folytatták. A feltehetõen római örökségû labdajátékot jeu de paume kb. 'tenyérlabda játék' név alatt tehát már ekkor ismerték és ûzték Franciaországban. Nem sokkal késõbb már a tiroli runkelsteini kastély egyik XIV. századi freskója is azt ábrázolja, amint Mária, Nagy Lajos magyar király lánya, Louis d’Orléans jegyese, majd végül Zsigmond császár hitvese éppen „teniszezik", azaz jeu de paume-ot játszik környezetével. A játék Franciaországban egyre népszerûbb lett, olyannyira, hogy úgyszólván minden város, község terén, várak és vendégfogadók udvarán is megtalálható volt. A játékteret hamarosan falakkal vették körül, és kialakult a nyitott labdaház, az ún. tripot. A tenyér helyett nemsokára már rövid nyelû teli faütõt, az ún, battoir-t használták, mely a XV. század végére a mai teniszütõhöz hasonló eszközzé fejlõdött. A játék nagy népszerûsége miatt fedett játéktereket kezdtek építeni, hogy kedvezõtlen idõben is lehessen játszani, s végül kialakult a korai feudalizmus városának a templom és a városház melletti harmadik legjellegzetesebb épülete, a labdaház. Az angol Rosert Dallington 1598-ban Franciaországban járt, és így írt élményeirõl: „Az országban több a labdaház, mint a templom, és több a labdajátékos, mint Angliában a részeg ember. Játszanak a nõk és a gyerekek is, s a franciák ütõvel a kézben születnek." Maga a szó eredete a labda dobásakor (adogatásakor) felhangzó kiáltás, a tenir 'megfogni, elkapni' ige ragozott ófrancia felszólító módú alakjára (tenez [tenets] 'kapd el') vezethetõ vissza. Az angol tennis szó ebbõl származik a tennez, teneys, tenys, tenise alakokon keresztül. A játék végsõ formájának, szabályainak és nevének (lawn tennis - tennis) kialakítása azután Angliában történt meg, és innen terjedt el szerte a világban. 

 

PÉLDÁK A FRANCIA-ANGOL DUBLETTEKRE

Latin                      Ófrancia            Angol                           Francia                       Dublettje            BULLA                    bille                    bill                             le bill                          la bulle                                                                                                  'angol törvény'         'bulla; oklevél'            COMPOSITUS         compost            contpost                      le compost                                la compote                                                                                                            'komposzt'                 'kompót'            EXQUADRA        esquarre            square                          le square                    une équerre                                                                                                                                                                                                                        'parkosított tér'         'szögmérõ'            HUMOREM         humour             humour                        un humour                une humeur                                                                                                            'humor'       'kedv'            JURATA               jurée                  jury                               le jury         le juré                                                                                                            'zsûri'          'esküdt'            INTERVIDUTA   entrevue           interview                      une interview            une entrevue                                                                                                            [eteRvju]   'találkozó'                                                                                                        'interjú'                       GENTILIS             gentilhomme    gentleman                    le gentleman             un gentilhomme        HOMINEM                                                                                [d.°,entlõman]           'nemes ember'                                                                                                        'úriember'                   REPORTARE       reporter             reporter                        le reporter                  le rapporteur                                                                                                            'riporter'                     'elõadó'                                                               TOSTUM              tost                    toast                             le toast [tost]            tôt                                                                                                            'piritóskenyér'           'korán'

Néhány érdekesebb dublett etimológiai magyarázata
- A divan - douane szópár arab-perzsa-török eredetû. A diwan elsõ jelentése 'könyvelõi, könyvviteli napló, jegyzék'. Ebbõl alakult ki elõbb a 'hivatal' jelentés (ti. ' ahol a könyvek voltak találhatók), majd a 'tanácsterem' értelem. A török birodalomban a divan elõbb a gyûléstermet, majd magát a szultán vezetése alatt összeülõ államtanácsot jelentette. Késõbb a jelentés kiszélesült, és a török házak párnákkal teli fogadószobáját hívták így. Ebbõl vezethetõ le a mai divány, kanapé jelentés is. A douane olasz közvetítéssel a doana, dogana alakokon keresztül került át a franciába és jelentése közel áll a kiinduló jelentéshez: 'napló, jegyzék' - 'ülésterem, hivatal' - 'közigazgatási egység, mely a határokon bizonyos illeték, adó beszedésével volt megbízva'. 

- A közismert és tudós képzésû grammaire 'nyelvtan' szabályos hangfejlõdésû párja a le grimoire 'bûvészkönyv, bûvös könyv; értelmetlen írás' jelentésû szó. A középkorban az írástudatlan tömegek számára a latin nyelvû grammatikák és a grammatikusok tevékenysége a boszorkánysággal, az érthetetlenséggel volt egyenlõ. További érdekesség, hogy a grimoire szó azután átkerült az angolba is, ahol gramarye alakban és mágia, varázslat jelentésben használták. További alakváltozáson átmenve alakult ki a mai glamour alak 'varázserõ, bûbáj, vonzerõ, vonzó, varázslatos egyéniség' értelemben. 

- A le sanglier 'vaddisznó' a singulier 'egyedi, különös' tudós alak szabályos hangfejlõdésû párja. Mindkettõ a latin SINGULARIS szóból származik. A vaddisznó (PORCUS SINGULARIS) olyan disznó, amely egyedül, „egyedi" módon él. A vadászok egyébként a franciában az öreg, egyedül élõ vadkant a solitaire 'magányos' szóval illetik.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó