Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az alany a mondat kiindulópontja; az a szó vagy szócsoport, amelyről a mondatban szólunk, állítunk valamit: Mon père partira pour Paris. ’Apám Párizsba fog utazni.' Le ciel est bleu. ’Az ég kék.'

E definíció nem alkalmazható a személytelen szerkezetek alanyára, amely csak amolyan nyelvtani tartozéka az igének: Il neige. ’Havazik.' (^ 203)

Ha meg akarjuk keresni a mondat alanyát, tegyük állítmánya elé a qui (est-ce qui)... ? 'ki?' vagy a qu’est-ce qui... ? ’mi?' kérdőszavakat: Qui partira pour Paris ? Qui est-ce qui partira pour Paris ? ’Ki fog Párizsba utazni?' ^ Mon père. ’Apám.' Qu’est-ce qui est bleu ? ’Mi kék?' ^ Le ciel. ’Az ég.'

Szófaját tekintve a legtöbb alany főnév vagy névmás: Le soleil brille. ’Süt a nap.' J’aime le printemps. ’Szeretem a tavaszt.' Ça me gêne. ’Zavar.'

Főnévként használt melléknevek és egyéb szófajok is betölthetik az alany szerepét: Les grands aident les petits. ’A nagyok segítenek a kicsiknek.' Le premier est parti. ’Az első elment.' Et est une conjonction. ’Az és kötőszó.' Trop est trop. (A beszélt nyelvben: Trop, c’est trop.) 'Ami sok, az sok.'

Főnévi igenév is lehet alany - néha de viszonyszóval bevezetve: Gémir, pleurer, prier est également lâche. Alfred de Vigny : La mort du loup ’Jajgatni, sírni, könyörögni egyaránt gyávaság.' (De) vivre dans ce village lui fait du bien. ’Jót tesz neki, hogy ebben a faluban él.' Az alanyként használt főnévi igenevet a beszélt nyelvben az igei állítmány elé tett ce, cela névmás - ritkábban valamely határozatlan jelentésű főnév vagy melléknév (pl. la chose, tel) - formájában gyakran megismétlik: Dormir jusqu’à midi, cela ne m’est jamais arrivé. ’Délig aludni, ez velem sohasem fordult elő.' Se tromper de numéro, la chose peut arriver à tout le monde. ’Eltéveszteni a számot, az mindenkivel előfordulhat.' Retrouver sa trace, tel était mon seul but. ’A nyomára bukkanni, ez volt egyetlen célom.'

Természetesen a franciában is előfordulhat az is, hogy egy teljes mondat játssza az alany szerepét: Qui sème le vent récolte la tempête. ’Ki szelet vet, vihart arat.'

A francia mondatban az alany általában az állítmány előtt áll. Ezt nevezzük egyenes szórendnek.

Az alany helye

1. A francia mondatban az alany általában az állítmány előtt áll. Ezt nevezzük egyenes szórendnek. Például a magyar „A vonat elment” vagy „Elment a vonat” mondatok francia megfelelője egyaránt: Le train est parti.

2. Az alábbi esetekben az előző pontban szereplő főszabállyal ellentétben az állítmány rendszerint megelőzi az alanyt, azaz fordított a szórend (főleg a választékos, illetve az írott nyelvben):

a) Az olyan kérdő mondatokban, amelyeknek alanya személyes névmás, on vagy ce: Quand viendras-tu ? ’Mikor jössz?’ Peut-on y croire ? ’Hihetünk benne?’ Est-ce vrai ? ’Ez igaz?’
A beszélt nyelvben - különösen a kötetlen beszélgetésben - az efféle mondatokban is gyakoribb az „egyenes szórend”, vagyis az alany-állítmány sorrend (est-ce que kérdőszerkezettel vagy a nélkül): Où est-ce que tu es ? Où tu es ? Tu es où ? ’Hol vagy?’ Est-ce qu’on peut y croire ? On peut y croire ? ’Hihetünk benne?’ Est-ce que c’est vrai ? C’est vrai ? ’Ez igaz?’

b) Az où est / où sont ’hol van / hol vannak’, comment est / comment sont ’milyen/milyenek’, à qui est / à qui sont ’kié/kiéi’ kérdőszerkezetekkel bevezetett kérdő mondatokban - függetlenül attól, hogy milyen szófaj tölti be az alany szerepét: Où est Pierre ? ’Hol van Pierre?’ Où est-il ? ’Hol van?’ Comment sont les fleurs ? ’Milyenek a virágok?’ Comment sont-elles ? ’Milyenek?’ À qui est ce chapeau ? ’Kié ez a kalap?’ À qui est-il ? ’Kié?’

c) A közbeékelt mondatokban: Nous nous connaissons, dit le docteur, nous habitons la même maison. ’Ismerjük egymást - mondta az orvos -, egy házban lakunk.’

d) Az à plus forte raison (à fortiori [afoRsjoRÎ]) ’még inkább, pláne’, à peine ’alig’, ainsi ’így’, au moins (du moins, tout au moins, pour le moins) ’legalább’, aussi (aussi bien) ’is’, en vain ’hiába’, encore ’még, azonban’, encore moins ’még kevésbé’, peut-être ’talán’, rarement ’ritkán’, sans doute ’bizonyára’, tout au plus ’legfeljebb’ szavakkal kezdődő, személyes névmás, on vagy ce alanyú mondatokban, valamint a toujours est-il que ’mindenesetre’ kifejezésben: À peine ai-je entendu ses derniers mots. ’Alig hallottam utolsó szavait.’ Toujours est-il que tu me dois 30 euros. ’Mindenesetre tartozol nekem 30 euróval.’ « Peut-être continuerai-je jusqu’en 1914, jusqu’en 1939, jusqu’au moment où la plume me tombera des mains. » Marguerite Yourcenar : Archives du Nord. ’Talán folytatom 1914-ig, 1939- ig, egészen addig, amíg a toll ki nem hull a kezemből.’

e) Ha a mondat állítmánya nem személyes névmás, on vagy ce, akkor az alábbi esetekben is előfordul fordított szórend:

• Ha az alany nagyon hosszú (például felsorolást tartalmaz): Ont participé aux négociations MM. Dupont, Laforêt, Dupuis et Campenard. ’A tárgyalásokon Dupont, Laforêt, Dupuis és Campenard úr vett részt.’

• A hivatalos, jogi, műszaki, tudományos nyelvezetben, ha az alany valaminek a pontos megjelölése, definíciója: Sont majeures les personnes ayant 18 ans ou plus. ’Nagykorúak a 18 éves vagy annál idősebb személyek.’

• Az olyan - általában emelkedett stílusú - mondatokban, amelyekben valamely állítmánykiegészítő szerepet játszó melléknév megelőzi az állítmány igei részét: Heureux sont les enfants car ils ont la vie devant eux. ’Boldogok a gyerekek, mert előttük az élet.’ Telles sont mes dernières volontés. ’Ez a végakaratom.’
Ide sorolhatók az igei állítmány nélküli felkiáltó mondatok is: Très beau, ce tableau ! ’Nagyon szép ez a kép! (^ 39)

• Olyan összetett mondatok vonatkozó névmással bevezetett mellékmondataiban,
amelyek antécédent-nal, vagyis azzal a szóval kezdődnek (az alábbi példában « la maison »), amelyre a mellékmondat vonatkozik: La maison que lui a laissée son père était petite mais bien située. ’A ház, amelyet ráhagyott az apja, kicsi volt, de jó fekvésű.’

• A határozóval kezdődő mondatokban, ha nincs bennük tárgy vagy másik határozó: Au café se réunissaient les jeunes du quartier. ’A presszóban szoktak összejönni a környék fiataljai.’ Là commence la nouvelle romance. Louis Aragon : Les Cloches de Bâle ’Itt kezdődik az újabb románc.’
Ha tárgy vagy másik határozó is van az ilyen mondatokban, akkor egyenes szórendet kell használni: Au café, les jeunes du village parlaient de sport. ’A presszóban a falu fiataljai a sportról beszélgettek.’

• Az időhatározói vagy hasonlító kötőszóval bevezetett mellékmondatokban: Je dois arriver avant que se termine la réunion. ’Meg kell érkeznem, mielőtt befejeződik a megbeszélés.’ Elle reviendra comme reviendront les feuilles de ce vieux chêne devant ma maison. ’Visszajön majd, ahogy visszajönnek ennek a házam előtt álló öreg tölgynek a levelei is.’

3. Az egyenes és a fordított szórenden kívül előfordul a franciában az alanyismétlő szórend - más szóval vegyes szórend - is. Alanyismétlésről akkor beszélünk, ha ugyanabban a mondatban főnévi és névmási formában is szerepel ugyanaz az alany. Az alanyismétlés általában vegyes szórendet eredményez, ugyanis a főnévi alany az igei állítmány előtt, a névmási pedig utána áll - vagy fordítva. (Az is előfordul azonban, hogy mindkét alany az ige előtt, illetve hogy mindkettő utána áll, ezekben az esetekben tehát csak alanyismétlésről beszélhetünk, vegyes szórendről nem.) Az alanyismétlő szórend gyakoribb esetei az alábbiakban foglalhatók össze:

a) A kijelentő mondatokban a nagyobb nyomaték kedvéért vagy a félreértés elkerülése végett sokszor kiteszik a főnévi alany mellé a megfelelő személyes névmást is (főleg a beszélt nyelvben). A főnévi alany ebben az esetben a mondat végére is kerülhet: Le train, il est parti. Il est parti, le train.

b) Az à plus forte raison (à fortiori [afoRsjoRÎ]) ’még inkább, pláne’, à peine ’alig’, ainsi ’így’, au moins (du moins, tout au moins, pour le moins) ’legalább’, aussi (aussi bien) ’is’, en vain ’hiába’, encore ’még, azonban’, encore moins ’még kevésbé’, peut-être ’talán’, rarement ’ritkán’, sans doute ’bizonyára’, tout au plus ’legfeljebb’ szavakkal kezdődő mondatokban, ha alanyuk nem személyes névmás, on vagy ce (hanem például főnév), a beszélt nyelvben inkább egyenes szórendet, a választékos vagy írott nyelvben azonban gyakran alanyismétlő szórendet használnak: Sans doute vos parents espéraient revenir. (Egyenes szórend.) Sans doute vos parents espéraient-ils revenir. (Alanyismétlő szórend.) ’A szülei bizonyára azt remélték, hogy visszajöhetnek.’

c) Az olyan kérdő mondatokban, amelyeknek alanya nem személyes névmás, on vagy ce, a beszélt nyelvben az egyenes szórend, a választékos, illetve írott nyelvben pedig az alanyismétlő (vegyes vagy nem vegyes) szórend a gyakoribb: Vos pommiers sont en fleurs ? (Beszélt nyelv.) ’Virágoznak az almafáitok?’ Vos pommiers sont-ils en fleurs ? Sont-ils en fleurs, vos pommiers ? (Írott nyelv)

d) Gyakori az alanyismétlő szórend a beszélt nyelvi kérdésekben is, azonban itt a névmási alany áll az igei állítmány előtt, a főnévi alany pedig általában a mondat végére kerül: Ils sont en fleurs, vos pommiers ?
A főnévi alany a mondat elején is állhat: Vos pommiers, ils sont en fleurs ? - Tulajdonképpen a kijelentő mondat egyik típusának kérdő mondattá alakításáról van itt szó.

e) Egyes személytelen szerkezetek használata esetén az igei állítmány előtt álló, jelentés nélküli il nyelvtani alanyon kívül gyakran szerepel a mondatban, az állítmány után a „valódi alany” is: Il me reste 3 minutes. ’3 percem van még.’

f) A két személyes névmásból, illetve a személyes névmásból és valamely más szófajból álló kettős alanyt az ige előtt általában újabb személyes névmás „fogja össze”: Mes amis et moi, nous arriverons vers 4 heures. ’A barátaim és én 4 óra körül érkezünk.’ Lui et moi, nous allons acheter un ordinateur. ’Ő és én számítógépet veszünk. ’

Forrás: Karakai Imre, Francia nyelvtan magyaroknak, Hatodik, javított és bővített kiadás, 2008. Közlés a szerző engedélyével.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó