Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az állítmány a mondatnak az a része, amellyel az alanyról mondunk vagy kérdezünk valamit, illetve amellyel utasítjuk valamire: Pierre vient ici. ’Pierre ide jön.’ Pierre vient ici? ’Pierre ide jön?’ Pierre, viens ici. ’Pierre, gyere ide!’

Szófaját tekintve a francia mondat állítmánya, vagy legalábbis annak egyik alkotóeleme mindig ige. A főnévi, melléknévi vagy számnévi állítmányú magyar mondatok francia megfelelőiben az állítmány igei részének szerepét az être (ritkábban az avoir) ige tölti be: Jean est ingénieur. ’Jean mérnök.’ La forêt est belle. ’Szép az erdő.’ Les Hongrois sont les premiers. ’A magyarok az elsők.’ Ils ont les épaules larges. ’Széles a válluk.’

A magyar és francia nyelvhasználat között egyébként csak jelen idő egyes és többes szám harmadik személyben van különbség - múlt és jövő időben, valamint jelen idő egyes és többes szám első és második személyben a magyarban is kitesszük a lenni ige megfelelő alakját: Jean mérnök volt, Jean mérnök lesz, mérnök vagyok stb.

Felkiáltó mondatokban a franciában is előfordul ige nélküli állítmány: Délicieux, ce chocolat ! ’Remek ez a csokoládé!’ Haut les mains ! ’Fel a kezekkel!’ Gloire aux cités vaincues ! Kateb Yacine : Nedjma ’Dicsőség a legyőzőtt városoknak!’

Az állítmány helye

Mindegyik mondatrész helyét az állítmányéhoz képest határozzuk meg, éppen ezért az állítmány helyéről külön nem beszélünk. Az állítmány és bármely más mondatrész szórendjének problémáival az adott másik mondatrésznek szentelt fejezetben foglalkozunk.

Az állítmány egyeztetése az alannyal

A személytelen szerkezetű mondatokban az állítmány akkor is a nyelvtani alany szerepét betöltő il (ce, ça, cela) névmással egyezik - tehát egyes szám harmadik személyben áll -, ha szerepel a mondatban a tényleges alany, s az nem egyes szám harmadik személyű: Il s’est produit des accidents graves dans cette ville. ’Súlyos balesetek történtek ebben a városban.’

Az állítmány számban (egyes szám / többes szám) és személyben (első, második vagy harmadik személy) az alanyhoz igazodik, akárcsak a magyarban: L’avion atterrit à Paris. ’A repülő Párizsban száll le.’ Les avions atterrissent à Paris. ’A repülők Párizsban szállnak le.’ Je t’attendrai. ’Várni foglak.’ Il t’attendra. ’Várni fog.’

A személytelen szerkezetű mondatokban az állítmány akkor is a nyelvtani alany szerepét betöltő il (ce, ça, cela) névmással egyezik - tehát egyes szám harmadik személyben áll -, ha szerepel a mondatban a tényleges alany, s az nem egyes szám harmadik személyű: Il s’est produit des accidents graves dans cette ville. ’Súlyos balesetek történtek ebben a városban.’

Ha valamely mondatban (vagy mellékmondatban) a qui vonatkozó névmás tölti be az alany szerepét, akkor az állítmány általában az antécédent-nal egyezik (tehát azzal a szóval, amelyre a qui névmás vonatkozik): Voilà les deux lettres qui n’ont pas été envoyées. ’Ez az a két levél, amelyet nem küldtek el.’ Moi qui suis comptable, je vous conseille d’acheter ce logiciel. ’En, aki könyvelő vagyok, azt javaslom, vegye meg ezt a szoftvert.’

Ha az antécédent megszólításként használt szó, akkor a qui vonatkozó névmás után álló állítmány igei része második személybe (értelemszerűen egyes vagy többes számba) kerül: Ami qui liras cette lettre... ’Barátom, aki olvasni fogod e levelet...’ Frères humains qui après nous vivez... François Villon - Ballade des pendus ’Társaim, kik világtok élitek...’ (Ford. Tóth Árpád)

Ha állítmánykiegészítő tölti be az antécédent szerepét, s az igei állítmány, amelyhez ez az állítmánykiegészítő tartozik, első vagy második személyben áll, akkor a qui-alanyú mellékmondat igei állítmányának egyeztetése tekintetében ingadozik a nyelvhasználat:

Ha a főmondat tagadó vagy kérdő, akkor általában az állítmánykiegészítővel egyezik a mellékmondat igei állítmánya: Tu n’es pas une jeune fille qui cherche à épouser un homme riche. ’Nem olyan lány vagy, aki gazdag emberhez szeretne férjhez menni.’ Est-ce que je suis la femme qui lui plaît ? ’En vagyok az a nő, aki tetszik neki?’

Ha a főmondat nem tagadó vagy kérdő, akkor mind az állítmánykiegészítővel, mind az első vagy második személyű személyes névmással való egyeztetés gyakran előfordul: Tu es une jeune fille qui cherche/cherches à épouser un homme riche. ’Olyan lány vagy, aki gazdag emberhez szeretne férjhez menni.’ Je suis la femme qui lui plaît/plais. ’En vagyok az a nő, aki tetszik neki.’

Ha a qui antécédent-ja többes számban áll, és chacun névmás ékelődik a qui és az állítmány közé, akkor ez utóbbit a többes számú antécédent-nal kell egyeztetni: Il a trois enfants qui chacun parlent couramment deux langues étrangères. ’Három gyereke van, akik közül mindegyik folyékonyan beszél két idegen nyelvet.’

Ha az alany szerepét a ce mutató névmás tölti be (amely mellett igei állítmányként csak az être szerepelhet, esetleg a devoir vagy a pouvoir félsegédigével együtt ^ 575), akkor az egyeztetés szempontjából meg kell különböztetni az alábbi eseteket:

Az être ige egyes szám harmadik személyben áll, ha utána a moi, toi, lui, nous vagy vous hangsúlyos személyes névmás következik: C’est moi. C’est toi. C’est lui. C’est nous. C’est vous. C’est toujours moi le perdant. ’Mindig én vagyok a vesztes.’ C’est nous qui brisons les barreaux des prisons. Francia partizándal a II. világháború idejéből ’Mi törjük szét a börtönrácsokat. ’

Az être ige egyes vagy többes szám harmadik személyben áll (de az egyes szám gyakoribb, különösen a beszélt nyelvben és tagadó mondatokban), ha utána többes szám harmadik személyű hangsúlyos személyes névmás (eux, elles) következik: C’est eux. / Ce sont eux. C’est elles (ce sont elles) qui font la cuisine, la vaisselle et le ménage. ’Ők főznek, mosogatnak és takarítanak.’

A beszélt nyelvben gyakran egyes szám harmadik személybe kerül az être ige akkor is, ha utána főnév vagy névmás (de nem személyes névmás) áll, azonban az írott nyelvben, különösen pedig az irodalmi nyelvben ilyenkor általában az utána álló főnévvel vagy névmással egyeztetik: C’est des mensonges ! / Ce sont des mensonges ! ’Ezek hazugságok!’
Egyes szám harmadik személybe kerül az être, ha utána valamely összeg (pl. pénzösszeg) vagy egyéb, egyetlen egésznek felfogható mennyiség következik: C’est quinze euros. ’Az tizenöt euró.’ Le délai de paiement c’est trente jours. ’A fizetési határidő az harminc nap.’

Két vagy több egyes vagy többes számú alany után a francia állítmány többes számba kerül: Pierre et Chantal sont allés au cinéma. ’Pierre és Chantal moziba ment.’ Les enfants et Catherine sont arrivés à 7 heures. ’A gyerekek és Catherine 7 órakor érkeztek meg.’

Ha több, eltérő személyű alany van egy mondatban, akkor a franciában is - akárcsak a magyarban - az első személy határozza meg az igei állítmány egyezését a második és harmadik személlyel szemben, illetve a második személy a harmadikkal szemben. A két vagy több alanyt az állítmány előtt általában (a beszélt nyelvben mindig) „összefoglalja” a nous, illetve a vous személyes névmás: Ma femme et moi, nous arriverons vers 7 heures. ’A feleségem és én 7 óra körül érkezünk.’ Toi et Bernard, vous avez toujours raison. ’Neked és Bernard-nak mindig igazatok van.’

Az alábbi esetekben két vagy több alany után is egyes számba kerül az állítmány:

Ha a különböző egyes számú alanyok ugyanazt a személyt, tárgyat vagy fogalmat jelölik: Un avion militaire, un Mirage 2000 a survolé le quartier. ’Egy katonai repülő, egy Mirage 2000 repült el a városrész fölött.’

Ha a különböző egyes számú alanyok fokozatokat képeznek: L’inquiétude, la peur, la panique a paralysé la population. ’A nyugtalanság, a félelem, a pánik megbénította a lakosságot.’

Ha a különböző egyes vagy többes számú alanyokat az állítmány előtt a tout, a rien, a nul vagy valamely más hasonló szó foglalja össze: La mer, les montagnes, les nuages, tout est merveilleux ici. ’A tenger, a hegyek, a felhők, minden csodálatos itt.’ Santé, richesse, amitié, rien ne l’intéresse. ’Egészség, gazdagság, barátság, semmi sem érdekli.’
Ha mindegyik (egyes számú) alany előtt aucun, chaque, nul vagy tout áll kötőszó nélkül: Tout bagage à main, toute valise, tout paquet est contrôlé. ’Minden kézipoggyászt, minden bőröndöt, minden csomagot ellenőriznek.’

Ha több egyes számú alanyt ou vagy ni köt össze, akkor többes számba kerül az állítmány, ha minden alanyra érvényes lehet, de egyes számba, ha csak az egyikre: Une maladie ou un accident peuvent toujours retarder le départ. ’Egy betegség vagy egy baleset mindig késleltetheti az elutazást.’ Ni une maladie ni un accident ne peuvent retarder mon départ. ’Sem betegség, sem baleset nem késleltetheti elutazásomat.’ - Pierre ou Paul est le père de l’enfant. ’Pierre vagy Paul a gyerek apja.’ Ni Pierre ni Paul n’est le père de l’enfant. ’Sem Pierre, sem Paul nem a gyerek apja.’

Többes számba kerül az állítmány, ha a mondat alanya a deux vagy valamely ennél nagyobb tőszámnév, illetve határozatlan számnév (akár önmagában, akár valamely főnévvel együtt): Beaucoup (d’oiseaux) sont partis, mais ces deux sont restés là. ’Sok madár elment, de ez a kettő itt maradt.’ Une centaine de personnes sont allées manifester devant le ministère. ’Mintegy száz fő tüntetett a minisztérium előtt.’

Ha az alany szerepét egynél nagyobb, de kettőnél kisebb mennyiséget jelölő tőszámnév tölti be, akkor a francia is egyes számú állítmányt használ, akár a magyar: Un an et demi est passé. ’Eltelt másfél év.’ En Hongrie, sur cent élèves de 6 à 14 ans, 52,3 apprennent l’allemand, et seulement 1,9 apprend le français. ’Magyarországon száz 6-14 év közötti tanulóból 52,3 tanul németül és csak 1,9 tanul franciául.’ (De ^ 53!)

Ugyancsak egyes számba kerül az ige, ha a kereskedelmi egység jelentésben használt douzaine ’tucat’ tölti be az alany szerepét: La douzaine d’œufs coûte 2 euros. ’Tizenkét tojás 2 euróba kerül.’

Az alábbi - nyelvtanilag egyes számú, tartalmilag azonban többes számú - alanyok után ingadozik a nyelvhasználat: hol egyes számba kerül az állítmány (nyelvtani egyeztetés), hol többes számba (logikai egyeztetés):

un grand nombre (de...) ’sok’ - un petit nombre (de...) ’kevés’ (un) bon nombre (de...) ’elég sok’ - un certain nombre (de...) ’néhány’ une partie (de...) ’egy rész(e)’ la quantité de... - ’a ...-mennyiség’ le peu de... - ’a kevés...’ la majorité (de...) ’a többség(e)’ - la minorité (de...) ’a kisebbség(e)’ la totalité (de...) ’az összes(sége)’ la moitié, le tiers, le quart, le cinquième (de...) ’a fele, a harmada, a negyede, az ötöde’ stb. le reste des... - a többi...

La majorité a (ont) voté pour la proposition. ’A többség a javaslatra szavazott.’ La majorité des députés a (ont) voté pour la proposition. ’A képviselők többsége a javaslatra szavazott.’

A la plupart (de...) alany után általában többes számba teszik az állítmányt: La plupart (des arbres) fleurissent au printemps. ’A legtöbb (fa) tavasszal virágzik.’

A plus d’un... ’nem egy...’ alany után általában egyes számba, a moins de deux... ’kevesebb, mint kettő’ után általában többes számba kerül az állítmány: Plus d’une voiture est volée et disparaît sans laisser de trace. ’Nem egy autót lopnak el, s tűnik el nyomtalanul.’ Moins de deux heures ont suffi. ’Két óra sem kellett.’

Ha a mondat alanya valaminek valahány százaléka vagy ezreléke, s a százalék- vagy ezrelékszám után többes számú főnév áll, akkor az állítmány is többes számba kerül, ha azonban anyagnév, elvont fogalmat jelölő főnév vagy gyűjtőnév (azaz egyes számú főnév) áll a százalék- vagy ezrelékszám után, akkor ingadozik a nyelvhasználat: hol többes számba kerül az állítmány (egyeztetés a százalék- vagy ezrelékszámmal), hol egyes számba (egyeztetés a főnévvel): 20% des enfants ne font aucun sport. ’A gyerekek 20%-a egyáltalán nem sportol.’ 20% de la population ne fait (font) aucun sport. ’A lakosság 20%-a egyáltalán nem sportol.’

Ingadozik a nyelvhasználat akkor is, ha az alany valamely többes számú cím: Les Conquérants est (sont) un roman passionnant d’André Malraux. ’A Hódítók André Malraux izgalmas regénye.’

Ha a cím nem névelővel kezdődik, illetve ha teljes mondatot alkot, akkor egyes szám harmadik személybe kerül az állítmány: Exercices de style est mon livre de chevet. ’A „ Stílusgyakorlatok” a kedvenc olvasmányom.’ Les dieux ont soif a été publié en 1912. ’„Az istenek szomjaznak” 1912-ben jelent meg.’

Ha valamely többes számú országnév a mondat alanya, akkor a franciában az állítmány is többes számba kerül: Les Pays-Bas ont 15 millions d’habitants. ’Hollandiának 15 millió lakosa van.’ Les États-Unis ont accueilli 50 millions de touristes étrangers en 2005. ’Az Egyesült Államok 50 millió külföldi turistát fogadott 2005-ben.’

Forrás: Karakai Imre, Francia nyelvtan magyaroknak, Hatodik, javított és bővített kiadás, 2008. Közlés a szerző engedélyével.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó