Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A mondat szerkezete s mindenekelőtt a szórend - azaz a mondatrészek (alany, állítmány, tárgy, határozó és jelző) egymásutánja - a franciában kötöttebb, mint a magyarban. E nagyobb kötöttségre már csak azért is szükség van, mert a franciában nincs főnévragozás, s csak a szórend árulja el, hogy valamely főnév a mondatban alany-e vagy tárgy, tehát például, hogy egy mondat azt jelenti-e, hogy „Jean meghívta Jules-t” (Jean a invité Jules), vagy éppen ellenkezőleg azt, hogy „Jeant meghívta Jules” (Jules a invité Jean).

Az alábbiakban részletesen ismertetjük a mondatrészekkel és a mondatszerkesztéssel kapcsolatos tudnivalókat. Megállapításaink általában a kijelentő mondatra vonatkoznak, de ahol szükséges, kitérünk a kérdő mondat, a felszólító mondat és a felkiáltó mondat sajátosságaira is.

A kijelentő mondat a franciában legalább két szót tartalmaz, amelyek közül az egyik az alany, a másik az állítmány. (A magyarban ezzel szemben gyakori az egyszavas - csak állítmányt tartalmazó - mondat is, mivel a személyes névmási alanyt általában csak akkor tesszük ki, ha hangsúlyos.) Je travaille. ’Dolgozom.’

A személyes névmási alany bizonyos esetekben a franciában is elmaradhat. Magánjellegű feljegyzésekben, valamint táviratok és újsághirdetések szövegében gyakran elhagyják például az első személyű személyes névmást: Voudrais (= Je voudrais) le revoir une dernière fois. ’Szeretném még egyszer, utoljára viszontlátni.’ Arriverons (= Nous arriverons) samedi 10 heures. ’Szombaton 10 órakor érkezünk.’ Recherche (gyakran rövidítve: Rech. = Je recherche) studio 40 m2. ’40 m2-es egyszobás lakást keresek.’

A katonai napiparancsokban, kitüntetés-indoklásokban, az iskolai értesítőkben, a személyleírásokban és egyéb, hasonló jellegű szövegekben a harmadik személyű személyes névmás marad el: A été (= Il a été) grièvement blessé le 5 mars 1943. ’1943. március 5-én súlyosan megsebesült.’ Peut (= Il peut) mieux faire. ’Többre képes.’ Porte (= Il porte) des lunettes noires. ’Sötét szemüveget visel.’

A beszélt nyelvben, különösen annak lazább, kötetlenebb változatában mindegyik személyben előfordul, hogy elhagyják a személyes névmást, ha a szövegösszefüggésből és a beszédhelyzetből világosan kiderül, hogy miről, illetve kiről van szó. Leggyakrabban az első személyű személyes névmás marad el: Comprends pas (= Je ne comprends pas). ’Nem értem.’A következő személytelen szerkezetű kifejezésekből a „semleges” il (vagy cela) névmást hagyják el (e kifejezéseket a szép, gondozott beszédben is il nélkül használják): N’empêche (= Cela n’empêche pas) qu’il soit arrivé le dernier. ’Ennek ellenére utolsónak érkezett.’ Peu importe (= Il importe peu) qu’il soit allemand ou français. ’Nincs sok jelentősége annak, hogy német vagy francia.’ À quoi bon de (= À quoi est-ce qu’il est bon de) cacher la vérité ? ’Mi értelme van az igazság eltitkolásának?’

Elmaradhat az il névmás a rester ’maradni’ és a suffire ’elegendő lenni’ igékkel képzett személytelen szerkezetekből is: Reste (= Il reste) à trouver une solution. ’Még megoldást kell találni.’ Suffit (= Il suffit) de faire un petit effort. 'Elég egy kis erőfeszítést tenni.’

A beszélt nyelvben, különösen annak lazább, kötetlenebb változatában gyakran elmarad az il alany az il y a ’van’ és az il faut ’kell’ személytelen szerkezetekből is: Y a des gens impossibles. ’Vannak lehetetlen emberek.’ Faut le faire. ’Meg kell csinálni.’ (Általában „Akkor beszélj, ha megcsináltad!” jelentésben.)

Nincs alany azokban a felszólító mondatokban, amelyeknek igei állítmánya felszólító módban áll: Continuez. ’Folytassa!’ Fermez doucement la porte. ’Csukja be csendesen az ajtót!’

A franciában a felszólító mód csak egyes szám második, valamint többes szám első és második személyben használatos - a többi személyben a subjonctif (^ 313) helyettesíti. A subjonctifban álló igei állítmány elé - néhány kifejezés, szólás kivételével - kötelező kitenni az alanyt: Qu’il travaille. ’Dolgozzon!’

A felszólító módban álló igei állítmány mellett is előforduló megszólítás nyelvtanilag nem tartozik a mondathoz, s semmiképpen sem tekinthető a felszólító mondat alanyának. Igaz, ha egyes számban áll az igei állítmány, akkor tartalmilag megegyezik az alannyal, többes számban azonban nem feltétlenül: Viens, Catherine. 'Gyere, Catherine!' (A rejtett alany tu = Catherine.) Partons vite, les enfants. ’Menjünk gyorsan, gyerekek!' (A rejtett alany nous ^ les enfants.)

A legtöbb mondat természetesen nem korlátozódik két szóra: egyrészt az alany és az állítmány több szóból is állhat, másrészt mindkettőhöz kapcsolódhatnak egyéb mondatrészek is: La porte (alany) s’est refermée (állítmány). 'Az ajtó újra bezárult.' La porte en chêne (alany és a hozzá kapcsolódó jelző) s’est refermée derrière les deux hommes (állítmány és a hozzá kapcsolódó határozó). 'A tölgyfaajtó újra bezárult a két férfi mögött.'

A magyarban az alany és az állítmány között gyakran áll tárgy vagy határozó: 'A gyerekek vizet isznak.' 'Jean-Paul itt marad.' A francia mondatban azonban a tárgy- és részes esetű személyes névmások s az en és y névmás kivételével általában sem tárgy, sem határozó nem állhat az alany és az állítmány között: Les enfants boivent de l’eau. Jean-Paul reste ici.

Az ismert közmondás kivétel, amely erősíti a szabályt: Qui trop embrasse mal étreint. ’Ki sokat markol, keveset fog.'

Egyes mondatokban az említett öt mondatrészen - az alanyon és az állítmányon, valamint a hozzájuk kapcsolódó tárgyon, határozón és jelzőn - kívül ún. segédszavakat is találunk, amelyek összekötő, bevezető vagy megszólító funkciót töltenek be: Je pense donc je suis. ’Gondolkodom, tehát vagyok.' Est-ce que la porte est fermée à clé ? ’Be van zárva az ajtó?' Il est tard, Monsieur. 'Késő van, uram.'

Forrás: Karakai Imre, Francia nyelvtan magyaroknak, Hatodik, javított és bővített kiadás, 2008. Közlés a szerző engedélyével.

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó