Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A szavakat gyakoriságuk sorrendjében közöljük. Főneveknél zárójelben szerepel a nem: (m)asculin - hímnemű, (f)éminin - nőnemű, (pl)uriel - többes szám.

(2) Liste des mots les plus fréquents de la langue française (A leggyakoribb francia szavak listája)

Conjonctions–Kötőszavak

et–és ; que–hogy ; comme–mint, mivel ;     mais–de ; ou–vagy ; quand–mikor, akkor, ha ; si–ha, hátha ; puis–aztán, azután,     donc–hát, tehát ; car–mert, hiszen ; ni–se, sem ; parce que–mert, amiatt hogy ; pourquoi–miért, nos, hát, amiért ; lorsque–mikor, amikor, midőn ; tandis que–amikor, míg, azalatt amíg ; puisque–hiszen, mivel, ugyanis ; comment–hogy, hogyan, milyen, miféle ;     soit–avagy ; or–pedig, noha, nos, tehát, mivel

Déterminants–Határozók

(m)le–a  ; (m)un–a (határozatlan névelő) ; (m)son–övé ; ce–ez ; (m)du÷de ; (m)au÷à ; de–ból,-ből ; (m)mon–enyém  ; leur–övék ; notre–miénk ; votre–tiétek ; quelque–valami ; (m)ton–tiéd ; tout–mind, minden, az egész ; chaque–mind, mindegyik, minden, minden egyes ; aucun–egy sem, semmi, semmiféle ; tel–ilyen, olyan, némelyik, amelyik ; certain–bizonyos, némelyik ; plusieurs–több, számos, egyes, különféle ; d'autres–más ; nul–semmi, semmiféle

Numéraux–Számok

deux–kettő ; cent–száz ;mille–ezer ; trois–három ; quatre–négy ; vingt–húsz ; cinq–öt ; dix–tíz ;     neuf–kilenc ; six–hat ; huit–nyolc ; sept–hét ; trente–harminc ; quarante–negyven ; cinquante–ötven ; quinze–tizenöt ; douze–tizenkettő ; un–egy

Prépositions–Elöljárók

de–ból,-ből,-tól,-től,-ról,-ről; à–ban,-ben,-nak,-nek ; en–ba,-be,-ban,-ben,-on,-en,-ön; dans–ban,-ben, múlva ; pour–ért,-nak,nek, részére, számára ; par–on,-en,ön, által ; sur–on,-en,ön,-ra,-re ; avec–val,-vel,-nál,-nél, miatt ; sans–nélkül, kivéve ;

sous–alul, alatt, alá, lent ; après–után, utána, miután, majd ; entre–között, közé ; vers–felé, -ba,-be, irányában ; chez–nál,-nél, mellett ; jusque–ig ; contre–ellen, szemben, cserében ; devant–elé, előtt, előtte ; depuis–tól,-től, kezdve, óta ;     pendant–közben, azalatt, aközben ; avant–előtt, előzőleg, megelőzően ; voilà–íme, tessék ; près–közel, csaknem ;

dès–óta, valamitől fogva ; malgré–mégis, dacára, ellenére ; voici–tessék !; selon–szerint, képest ; derrière–mögé, mögött, utána, utolsó ; parmi–között, közé, körében ; afin de–azért  hogy, avégett, avégből ; auprès–közelben, mellette ; quant à–ami a ... illeti ; hors–túl, valamin kívül ; durant–míg, amíg, mialatt ; grâce–valaminek köszönhetően ; plein–tele, teljes, tökéletes, alapos

Pronoms-Névmások

(m)il–ő ; je–én ; se–övé ; qui–ki, kik, aki, akik ; (f)elle–ő ; ce–ez a, az a ; (m)le–a, az ; que–mi, mik, ami, amik, mit, amit ; vous–ti, ön, önt, titeket, benneteket ; me–engem, nekem ; on–mi, ők (határozatlan) ; lui–ő, őt, neki ; nous–mi, minket, bennünket, nekünk ;

y–itt, ott, oda ; en–abban, abból, arról ; où–hol, ahol, ahová, amikor ; tu–te ; moi–én, nekem, engem ; te–te, téged, neked, veled ; celui–aki, akit, ami, amit, az ; rien–semmi, semmit ; dont– akiről, amiről, akinek, aminek, tout–mind, minden, egész ;

ça–ez, az ; cela–ez, az ; autre–más, másik ; (m)un–a, az (határozatlan névelő) ; toi–te, téged, magad, magadnak, nálad, neked, rólad, tiéd ; lequel–aki, ami, amely, amelyik, az, amaz ; leur–őket, nekik ; quoi–mi, micsoda, mit ; personne–személy, senki ; (m)l'un–egyik ; chacun–mind, minden, az összes, minden egyes ; auquel–amelynek ; quelqu'un–valaki, bárki, egy bizonyos ; d'autres–más, másik ; ceci–ez itt ; (f)l'une–az egyik ; soi–maga, önmaga ; sien–övé, (m)mien–enyém ; aucun–semmi, senki, semmiféle

A sorozat többi része:

  1. rész
  2. rész
  3. rész
  4. rész
  5. rész
  6. rész
  7. rész

A lista átvétele csak a szerző és a forrás feltüntetésével engedélyezett!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó