Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Igyekeztem összeszedni a leggyakrabban használt kifejezéseket - példamondatokkal illusztrálva -, amelyek két mondatot kapcsolnak egymáshoz. A gyűjtemény nem teljes, nem is egyetemi szintű, ennek ellenére remélem, hogy elősegíti a tanulást.

Tipp: a francia szavakat, kifejezéseket meg is hallgathatod, ha kijelölöd az egérrel, majd a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz. Nem helyettesíti a tanárt, de mankónak megfelel.

sans que +subj – anélkül, hogy

Ex.:

 • Effectivement elle vient sans que nous l'invitions. – Valóban jön, anélkül hogy meghívjuk.
 • J'ai acheté un âne sans que mon père le veuille. – Vettem egy szamarat, apám akarata ellenére (anélkül, hogy Ő is akarná).

Kerüljük el sans után a ne tagadószó használatát !
Ex. :

 • Correcte : Je ne viendrai pas sans que je me sois préparé.
 • Incorrecte : Je ne viendrai pas sans que je ne me sois pas préparé.

bien que, quoique – bár, habár

Ex.:

 • "Bien que les étoiles ne parlent pas, même en étant silencieuses, elles crient." (John Calvin) - Bár a csillagok nem beszélnek, még ha hallgatagok is, kiáltanak.
 • Je commence à progresser quoique le français soit une langue difficile. – Haladást értem el (elkezdtem fejlődni), habár a francia egy igen nehéz nyelv.
 • Megjegyzés: amikor két alárendelt mondatunk van, akkor csak egyszer használjuk a "bien que"-t, másodszor elegendő a "que" használata.

Ex.:

 • Bien qu'il soit tard et que je prenne le train demain matin à cinqheures, j'accepte ton invitation pour le dîner. – Annak ellenére, hogy késő van és holnap reggel ötkor indul a vonatom, elfogadom a vacsora meghívásod.

quand bien même – annak ellenére, hogy; még ha

Ex.:

 • Quand bien même il s'excuserait, je ne le pardonnerais pas. – Még ha elnézést kérne sem bocsátanék meg neki.

"Non, quand bien même une amère souffrance
Dans ce coeur mort pourrait se ranimer
Non, quand bien même une fleur d'espérance
Sur mon chemin pourrait encore germer ;"

(Non, quand bien même une amère souffrance - Alfred Musset)

Nem, még (akkor sem) ha egy keserű szenvedés ebben a halott szívben újra tudna éledni,
Nem, még (akkor sem) ha a remény egy virága utamon ki tudna csírázni;

même si – még akkor is, ha ; még így is ; még úgy is

Ex.:

 • C'est terrible, je l'ai grondée, même si j'avais fait la même chose à sa place. – Ez szörnyű, megszidtam, még így is, hogy ugyanezt tettem a helyében.
 • C'est terrible, je l'ai grondé(e), même si j'aurais fait la même chose à sa place. – Ez szörnyű, megszidtam, még akkor is (annak ellenére), ha én is ezt tettem volna a helyében.
 • Nous sortirons même s'il pleut. – Elmegyünk, akkor is, ha esik.

alors que – pedig; bár; noha; akkor, amikor

Ex.:

 • Pierre n'est pas venu alors qu'il avait promis de venir. – Péter nem jött, bár megígérte.

tandis que – amíg, ameddig, mindaddig, míg (ezzel szemben)

Ex.:

 • Mon fils est très sportif tandis que ma fille déteste le sport. – Fiam nagyon sportos, míg lányom utálja a sportot.

mais – de ; hanem (ellenvetetés - je ne veux pas de mais - csak semmi de ; nem akarok semmilyen ellenvetést)

quand même, tout de même (fréquemment précédés de "mais"; toujours placés après le verbe) – ugyanakkor; mégis; egyébként

 • Ex.: J'ai beaucoup de chose à faire mais je sortirai quand même. – Sok teendőm van, mégis el fogok menni.

pourtant, cependant (Ces deux mots de liaison sont parfois précédés de "et". - Ezt a két kötőszót gyakran megelőzi az és kötőszó.) – mégis ; azonban ; pedig , de azért

 • Ex.: Julie est malade, (et) pourtant elle va aider son amie. – Julie beteg, mégis segíteni fog barátnőjének.
 • La situation est très difficile, cependant il est possible de faire quelque chose. – A helyzet nagyon nehéz, mégis lehetséges, hogy tegyünk valamit.

néanmoins, toutefois – ennek ellenére ; azonban

Ex.:

 • Péter a fait beaucoup de progrès en français, néanmoins (toutefois) il y a beaucoup de problèmes qu'il ne peut pas résoudre. – Péter francia tudása sokat fejlődött, ennek ellenére (azonban) sok probléma van, amit nem tud megoldani.

en revanche, par contre – másrészt ; ellenben

Ex.:

 • Je n'aime pas la langue anglaise, par contre j'adore le français. – Nem szeretem az angolt, ellenben imádom a franciát.
 • Ce magasin est fermé le lundi, en revanche il est ouvert tous les autres jours de la semaine. – Ez a bolt hétfőnként zárva van, ellenben a hét többi napján nyitva tart.

au contraire – ehelyett, ellenkezőleg

Ex.:

 • Tu aimes beaucoup la musique moderne . Moi, au contraire, je la déteste. – Te nagyon szereted a modern zenét, ezzel szemben (ellenben) én utálom.

or – pedig; noha mivel; tehát; nos

 • Toujours en tête de phrase, introduit un élément nouveau qui modifie le résultat attendu – Mindig a mondat elején áll, egy új eseményt vezet be, amely módosítja a várt eredményt.
 • Nous voulions sortir au cinéma. Or il s'est mis à pleuvoir, donc nous sommes restés à la maison. – Moziba akartunk menni. Mivel elkezdett esni, otthon maradtunk.

malgré ; en dépit de – annak ellenére, hogy...

Ex.:

 • Il est toujours généreux malgré ses problèmes d'argent. – Pézügyi gondjai ellenére, mindig nagylelkű.

– "N'est-ce pas ? en dépit des sots et des méchants
Qui ne manqueront pas d'envier notre joie,
Nous serons fiers parfois et toujours indulgents."
(N'est-ce pas ? en dépit des sots et des méchants - Paul Verlaine)

Hát nem? annak ellenére, hogy ostobák és gazemberek, akik nem mulasztják el irigyelni örömünket,
néha büszkék leszünk és mindig megbocsátóak.

contrairement à (peut aussi être suivi d'un pronom personnel ou de "ce que", "ce qui" ) – ellenben; ellentétben; azzal szemben

Ex.:

 • Contrairement aux prévisions météorologiques, il n'a pas plu. – A meteorológiai előrejelzéssel ellentétben, nem esett.
 • Contrairement à toi, je n'ai pas apprécié ce bal populaire. – Veled ellentétben, egyáltalán nem élveztem ezt az utcabált.
 • Contrairement à ce que je pensais, c'est lui qui avait raison. – Ellentétben azzal, amit gondoltam, neki volt igaza.

sans, au lieu de, quitte à (+inf) – anélkül; ahelyett, hogy ; azzal együtt is, hogy

Ex.:

 • Pierre s'est trompé sans le vouloir. – Péter tévedett, anélkül, hogy tudta volna.
 • Tu ferais mieux d'étudier la langue française au lieu d'écouter de la musique tout la journée. – Jobb tennéd, ha tanulnád a francia nyelvet, ahelyett, hogy egész nap zenét hallgatsz.
 • Quitte à se faire critiquer, il ne changera pas de son habitude. – Azzal együtt, hogy kritizálta magát, mégsem változtatott szokásán.

 

Sources : Difficultés & Pièges du français ; Orthographe française ; Précis de grammaire française

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó