Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Eszközök=aktívák Actif (m)

A. Befektetett eszközök - Actif (m) immobilisé

I. Immateriális javak Immobilisations (pl, f) incorporelles
Üzleti vagy cégérték Fonds (m) commercial
Szellemi termékek Concessions (pl,f) , brevets (pl,m) , licences (pl,f), marques(pl,f), procédés(pl,m), droits (pl,m) et valeurs (pl,f) similaires

II. Tárgyi eszközök Immobilisations (pl,f) corporelles
Ingatlanok Terrains (pl,m) et constructions (pl,f) (francia mérlegben külön sorban vannak!)
Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Installations (pl,f)techniques, matériel (m) et outillages (pl,m) industriels

Beruházások - Immobilisations (pl,f) corporelles en cours

III. Befektetett pénzügyi eszközök Immobilisations (pl,f) financières Részesedések Participations (pl,f)
Adott kölcsönök Prêts (pl,m)

B. Forgóeszközök - Actif (m) circulant

I. Készletek Stocks (pl,m) et en-cours
Anyagok Matières (pl,f) premières et autres approvisionnements (pl,m)
Áruk Marchandises (pl,f)
Készletre adott elõlegek Avances (pl,f) et acomptes (pl,m)
Befejezetlen termelés és félkész termékek En cours de production (biens (pl, m) et services(pl,m), produits intermédiaires (fr. mérlegben külön sor!)
Késztermék Produits (pl,m) finis

II. Követelések Créances (pl,f)
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevõk) Créances (pl,f) clients
Váltókövetelések Effets (pl,m) commerciaux

III. Értékpapírok Valeurs (pl,f) mobilières de placement

IV. Pénzeszközök Disponibilités (pl, f)
Pénztár, csekkek Caisse (f)
Bankbetétek Dépôts (pl,m) bancaires

C. Aktív idõbeli elhatárolások - Charges (pl,f) constatées d’avance
Források=passzívák Passif (m)

D. Saját tõke - Capitaux (pl,m) propres
Jegyzett tõke Capital (m) coté
Tõketartalék Provisions (pl,f) réglementées
Beruházási támogatások Subventions (pl,f) d’investissement
Mérleg szerinti eredmény Résultat (m) de l’exercice

E. Céltartalékok - Provisions (pl, f)
Céltartalék a várható veszteségekre Provisions (pl,f) pour risques
Céltartalék a várható kötelezettségekre Provisions (pl,f) pour charges

F. Kötelezettségek - Dettes (pl,f)
Beruházási és fejlesztési hitelek Emprunts (pl,m) et dettes (pl,f) auprès des établissements de crédit
Egyéb hosszú lejáratú hitelek Emprunts (pl,m) et dettes (pl,f) financières divers
Vevõtõl kapott elõlegek Avances (pl,f) et acomptes (pl,m) reçus sur commandes en cours
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból
(szállítók) Dettes (pl,f) fournisseurs et comptes (pl,m) rattachés
Váltótartozások Effets (pl, m) à payer
G. Passzív idõbeli elhatárolások Produits (pl,m) constatés d’avance

(Forrás: fn)

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó