Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Egy aktuális téma keretén belül, arra gondoltunk, hogy összeállítunk egy választási mini-szótárt. Az összeállításban Kovács Rita, Szilágyi István és Párducz Erzsébet vett részt.

Pour être électeur – Ki lehet választópolgár

– ne pas être sous le coup d'une inéligibilité prononcée par le juge administratif ou le Conseil constitutionnel – nem állhat közigazgatási vagy az Alkotmányos Tanács eltiltása alatt

– ne pas être placé en tutelle ou en curatelle – nem állhat gyámság vagy gondnokság alatt

élections

Pour voter, il faut être électeur, c'est-à-dire : – Csak választópolgár szavazhat, azaz:

être agé de 18 ans au moins – legyen 18 évnél idősebb
être de nationalité hongroise / française – legyen magyar / francia állampolgár
jouir de ses droits civils et politiques – polgári és politikai jogokat élvezen

Chaque bureau de vote est composé d' :

- un président, désigné parmi conseillers municipaux ou à défaut parmi les électeurs de la commune. Il assure la police à l'intérieur du bureau de vote.
- au moins 2 assesseurs, désignés par les différents candidats parmi les électeurs du département. Si leur
nombre est inférieur à 2, les assesseurs manquants sont pris parmi les conseillers municipaux et à défaut parmi les électeurs présents.
- un secrétaire, choisi par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. Il ne dispose que d'une voix consultative.

A szavazókör és a szavazás lebonyolítása

Minden szavazóhelyiség a következőkből áll:

- egy elnök, a tanácstagok közül, vagy ennek hiányában a terület választói közül kijelölt személy
- legalább két, az adott területről kijelölt értékelő. Ha számuk nem éri el a kettőt, akkor a választók köréből kell kijelölni őket.
- egy titkár, az választási bizottság elnöke jelöli ki. Csak egyetlen szavazati joggal rendelkezik.

 

Les opérations de vote

1. L'électeur se présente au bureau de vote indiqué sur sa carte électorale.
2. Son inscription sur la liste électorale du bureau et son identité sont vérifiées. La carte électorale n'est pas obligatoire pour voter.
3. L'électeur prend une enveloppe électorale.
4. Il prend un bulletin de vote de chaque candidat ou liste.
5. L'électeur se rend dans l'isoloir. Le passage par l'isoloir est obligatoire.
6. Il fait constater au président puis il l'introduit lui-même dans
l'urne.
7. Il signe la liste d'émargement en face de son nom.
8. La carte électorale est estampillée.

A szavazás menete

1. A választópolgár bemutatja a szavazóhelységben választási kártyáját.
2. A szavazóhelyiségben bejegyzik a választói névjegyzékbe. A választási kártya nem kötelez szavazásra.
3. A választópolgár elveszi a szavazólapot.
4. Minden jelöltre vagy listára kap egy szavazópapirt.
5. A választópolgár belép a szavazófülkébe. A fülke használata kötelező.
6. Megjelöli az elnököt majd az urnába helyezi.
7. Aláírja a jelenléti ívet.
8. Lebélyegezteti választási kártyáját.

Le dépouillement

Dès la clôture du scrutin, il est procédé, en présence des délégués des candidats et des électeurs, au dépouillement des votes.

Procès-verbal et proclamation des résultats

Le procès-verbal est rédigé en deux exemplaires après le dépouillement. Il relate l'ensemble des opérations électorales, les incidents et les protestations. Il est signé par les membres du bureau et par les délégués des candidats. Le président proclame le résultat dans la salle de vote.

élection dépouillement

A számlálás

A szavazóhelységek zárása után, a jelenlévő küldöttek, jelöltek, arra kijelölt szavazópolgárok vesznek részt a szavazatszámlálásban.

Jegyzőkönyv és eredményhirdetés

A szavazatszámlálást követően, jegyzőkönyv készül, két példányban. A jegyzőkönyv tükrözi az egész választási folyamatot, annak eseményeit, tiltakozásokat. A szavzatszámláló bizottság elnöke bejelenti az eredményt a szavazóhelységben.

Vocabulaire

l'élection municipale (f) – önkormányzati választás
les élections législatives – országgyűlési / parlamenti választások
le suffrage universel – általános választójog
voter – szavazni
le vote – szavazat
la liste – lista
le / la votant / -e – szavazó
élire – választ

élection vote

une urne – urna
le bulletin de vote – szavazócédula
le droit de vote – szavazójog
se préparer à l'élection – felkészül a választásra
avoir l'appui de qch / qn – támogat valamit, valakit
un siège au Sénat – szenátusi ülés
le mode de scrutin – szavazási rendszer
le conseiller municipal – önkormányzati / városi tanácsos

élection isoloir

un / une élécteur / -trice – választópolgár
le référendum – népszavazás
les listes de candidats (f) – jelöltlista
renouveler l'ensemble... – megújítani valamennyi...
le scrutin majoritaire – többségi szavazás
à un tour / à deux tours – egy fordulós / két fordulós
le suffrage – szavazati jog, választójog
le député - képviselő

la majorité absolue des suffrages exprimés et recueilli – a leadott és összegyűjtött szavazatok abszolút többsége
les électeurs inscrits (m) – regisztrált szavazók
un second tour est organisé pour ... – a második fordulóban kerül sor a ...
le nombre de candidats au premier tour – a jelöltek száma az első fordulóban
pour être élu, la majorité relative suffit – a relatív töbség elegendő a választáshoz (megválasztottnak lenni)
l'abstention – tartózkodás

organe délibérant (m) – törvényhozó testület
dans ordre du tableau (m) – kijelölt sorrendben
obtenir le plus de voix – elnyerni / kapni a legtöbb szavazatot
une circonscription électorale – választókörzet
un électorat – választójog
le code électoral – választási törvény
au premier tour – az első fordulóban
organisation administrative de ... – adminisztartív szervezete a ...
le ballottage – pótválasztás kétfordulós rendszerben
les listes électorale – választási listák
le dépôt d'une déclaration de candidature – jelöltség bejelentési nyilatkozata

* Un candidat ne peut l'être dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. – Egy jelölt nem lehet több választókerületben sem és több listán sem.
* L'élection a lieu en même temps et selon les mêmes règles, sur la même liste. – A választás ugyanabban az időben és ugyanazon szabályok alapján zajlik.
* Pour être élu au premier tour, il faut recueillir plus de 50 % des suffrages exprimés. – Ahhoz, hogy az első fordulóban megválasztottá nyilvánítsák, össze kell gyűjteni a szavazatok több mint 50 %-át.
* Si aucun candidat n'est élu dès le premier tour, il est procédé à un second tour une semaine plus tard.– Ha egy jelöltet nem választanak meg az első fordulóban, ott kell lennie a másodikban egy héttel később.

 

Ha hibát találsz vagy kiegészíteni valód van, hozzászólásban tedd meg. Minden segítséget örömmel fogadunk.

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó