Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

« Réinventer la roue » ,  a kerék újrafeltalálása.

L'expression « réinventer la roue » a aujourd'hui un petit côté péjoratif pour signifier que l'on a inventé quelque chose de déjà existant, ou plus généralement quelque chose d'inutile.

 • A kerék újrafeltalálása kifejezésnek ma már egy pejoratív értelme van, ami azt jelenti, feltalálni valamit, ami már létezik, általánosabb formában valami haszontalan dolgot "újrafeltalálni".

Mais au fait, qui a inventé la roue ? – De valójában ki találta fel a kereket?

Pourtant, au départ, la roue est loins d'être une évidence. Avant sa découverte, les Égyptiens et les Mésopotamiens utilisaient des rondins pour construire leurs pyramides, et les Polynésiens pour déplacer les statues moaï sur l'île de Pâques.

 • Kezdetben azonban a kerék létezése korántsem volt nyilvánvaló. Felfedezése előtt az egyiptomiak és mezopotámiaiak rönköket használtak piramisaik építéséhez, a polinézek pedig ezek segítségével helyezték át a moai szobrokat a Húsvét-szigetre .

Mais lesdits rondins ne sont pas très efficaces, car ils doivent être remplacés au fur et à mesure qu'ils avancent, et la friction les rend terriblement difficiles à déplacer.

 • De az említett rönkök nem voltak túl hatékonyak, mivel menet közben ki kell cserélni őket, és a súrlódás miatt rettenetesen nehéz volt mozgatni őket.

Le vrai coup de génie fut donc l'invention de l'essieu, vers 6.000 avant J.-C. Curieusement, ce premier essieu ne se trouvait pas sur une charrette mais sur un tour de potier, en Mésopotamie. De là, il semblerait que des parents potiers aient eu l'idée d'adapter le principe pour créer des figurines d'animaux roulantes.

 • A zseni valódi ötlete, időszámításunk előtt a tengely feltalálása volt. Érdekesség, hogy ez az első tengely nem szekéren, hanem egy fazekas korongján volt, Mezopotámiában. Innen úgy tűnik, hogy a fazekasok őseinke az volt az ötlete, hogy az elvet adaptálják gördülő állatfigurák létrehozására.

Ainsi, le premier objet à roues de l'histoire était un jouet, trouvé dans la tombe d'un enfant aztèque enterré au sud de Mexico. « Certains auront du mal à croire qu'une invention tellement capitale ait pu être faite dans un objectif aussi frivole, mais les versions miniatures d'inventions, comme les modèles ou prototypes, précèdent presque toujours les grandes », avance Wired.

 • Így a történelem első kerekes tárgya egy játék volt, amelyet Mexikóvárostól délre temettek egy azték gyermek sírjában. "Néhányan nehezen fogják elhinni, hogy ilyen jelentékeny találmány készülhetett volna ilyen komolytalan céllal, de a találmányok miniatűr változatai, mint például a modellek vagy prototípusok, szinte mindig megelőzik a nagyokat" - érvel Wired.

Ce n'est toutefois pas ce petit objet qui a révolutionné l'agriculture et le transport. Le chariot de taille réelle est apparu des centaines d'années plus tard, il y a environ 5.400 ans, chez les premiers peuples indo-européens de la culture Yamna (peuples nomades des steppes orientales).

 • A mezőgazdaságot és a közlekedést azonban nem ez a kis tárgy forradalmasította. Az életnagyságú szekér több száz évvel később, körülbelül 5400 évvel ezelőtt jelent meg a Yamna kultúra indoeurópai népei (a keleti puszták nomád népei) között.

«Le chariot est sans doute l'une des premières inventions de l'histoire à être devenue virale», affirme Wired. Les multiples variations trouvées par les archéologues suggèrent que certains concepteurs de chariots ont copié ce qu'ils avaient vu de loin, sans pouvoir examiner le modèle original en détail.

 • "A szekér vitathatatlanul az egyik első olyan találmány a történelemben, amely vírussá vált" - mondja Wired. A régészek által talált többféle variáció arra utal, hogy néhány szekértervező messziről lemásolta a látottakat, anélkül, hogy az eredeti modellt részletesen megvizsgálhatta volna.

Car la simplicité apparente de la roue est trompeuse. En coupant une tranche de bois dans un arbre comme un morceau de salami, la roue ne résiste pas à la contrainte du poids et se déforme rapidement. La taille est également déterminante. Trop petites, les roues ne peuvent passer aucun nid-de-poule; si elles sont trop grandes, le véhicule devient impossible à manier et ne roule pas.

 • Mert a kerék látszólagos egyszerűsége megtévesztő. Ha egy faszeletet vágunk le egy fáról, mint egy szalámidarabot, a kerék nem bírja a súly igénybevételét és gyorsan deformálódik. A méret is meghatározó. Ha túl kicsi, a kerekek nem hatolnak át egyetlen kátyún sem; ha túl nagyok, a jármű kezelhetetlenné válik és nem fordul el.

L'invention et l'adoption généralisée du chariot ont eu un effet immédiat et spectaculaire sur les sociétés du Moyen-Orient et d'Europe. La roue a considérablement augmenté la productivité de l'agriculture et ce faisant, modifié le paysage.

 • A szekér feltalálása és széles körű elfogadása azonnali és drámai hatást gyakorolt a közel-keleti és az európai társadalmakra. A kerék drámai módon megnövelte a mezőgazdaság termelékenységét, és ezáltal megváltoztatta a tájat.

Les populations autrefois regroupées autour des rivières ont pu transporter les semences et les lourdes charges d'engrais pour cultiver les steppes. Le wagon a changé les modes de vie, initié des guerres et même diffusé des langues.

 • A folyók körül korábban összegyűlt populációk magokat és nagy mennyiségű műtrágyát szállíthattak a sztyeppék művelésére. A kocsi megváltoztatta az életmódot, háborúkat indított és még nyelveket is terjesztett.

Aujourd'hui, 45% de la population mondiale parle ainsi une langue dérivée du proto-indo-européen, dont l'inventeur de la roue était locuteur.

 • Ma a világ népességének 45% -a beszél egy proto-indoeurópai nyelvből származó nyelvet, amelyet a kerék feltalálója beszélt.

Source : korii – Céline Deluzarche sur Wired
Image : Wired – Who Invented the Wheel? ; Internet

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó