Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Szinte minden országban gondok vannak az iskolai képzéssel és ezt követően a fiatalok munkába állásával. A Le Monde – piacvezető francia napilap – egyik cikke ezzel a témával foglalkozott, amelyet a könnyebb megértés érdekében két nyelven adunk közre.

Tipp: a francia szöveget meg is hallgathatod, ha kijelölöd az egérrel és a megjelenő hangszóró ikonra kattintasz.

Iskola: Mi lenne, ha végre gyakorolnánk az egyenlőséget? - L'école : et si nous pratiquions enfin l'égalité ?

En France, jeune et sans diplôme, on n'est rien aujourd'hui. Ou du moins, pas grand-chose. Relégué dans les oubliettes du chômage, de la précarité sociale. C'est le sort de 100.000 jeunes chaque année : environ 14% d'une génération quitte l'école sans la moindre qualification.

Franciaországban, egy fiatal, diploma nélkül, manapság már egy fabatkát sem ér. Legalábbis nem sokra megy. Háttérbe szorítva, szociális bizonytalanságtól sínylődik a munkanélküliség süllyesztőjében . Minden évben ez a sorsa százezer fiatalnak: egy-egy generáción belül, körülbelül 14% hagyja el az iskolát a legcsekélyebb képesítés nélkül.

Au bout de trois ans, la moitié sont toujours sans emploi, certains, sans avoir jamais eu la chance de rencontrer le moindre employeur. Les autres ne connaissent pas l'embauche, mais le CDD (le contrat de travail à durée déterminée), le temps partiel, l'intérim. Sans diplôme, pas d'emploi, pas d'espoir de réussite sociale, sauf de rares exceptions. Le temps n'est plus où, ayant échoué à l'école, l'on pouvait néanmoins trouver sa place dans la société.

Három év után, a fele még mindig munkanélküli, néhányuknak esélye sincs arra, hogy valaha is lehetőséget kapjon egyetlen munkáltatótól is. Mások, nem ismerik el az állandó munkalehetőséget csak a határozott időtartamra vonatkozó munkaszerződést, a rész vagy az átmeneti munkaidőt. Diploma, munka nélkül, néhány kivételtől eltekintve, fikarcnyi remény sincs jóléti sikerre. Az az idő elmúlt, hogy egy kudarccal záruló vizsgát követően a fiatalok megtalálhatták helyüket a társadalomban.

30% d'exclus du marché de l'emploi

C'était vrai déjà, voici dix ou vingt ans. Mais voilà qu'avec la crise, avec la compétition sociale pour l'emploi, même ceux qui ont réussi à décrocher un CAP (certificat d'aptitude professionnelle) ou un BEP (le brevet d'études professionnelles) se retrouvent massivement au chômage.

30% kiszorult a munkaerőpiacról

Igaz volt ez már tíz-húsz éve is. De a mostani válsággal, a munkahelyekért folyó társadalmi versennyel még azok is, akiknek sikerült megszerezni egy szakvizsgát vagy egy szakképzettséget a munkanélküliség süllyesztőjében találják magukat.

Eux sont 120.000, 17% d'une génération. Et au total, ce sont 200.000 jeunes chaque année, soit presque un tiers d'une génération, qui se trouvent peu ou prou exclus du monde du travail. Et qui sont ces "mauvais" élèves de notre école républicaine, elle qui prétend pratiquer l'égalité des chances, récompenser le "mérite" des uns et des autres sans distinction de naissance, sans privilèges ?

120 ezren vannak, ugyanazon generáció 17%-a. És összességében, minden évben 200 ezer fiatal, vagyis egy generáció közel egyharmada találja magát kirekesztve a munka világából. Persze ŐK köztársaságunk iskoláinak "rossz" diákjai, akikről az állam azt állítja, hogy esélyegyenlőséget kapnak, hogy mind az egyik mind a másik érdemeit egyaránt megjutalmazza mindenféle megkülönböztetés és kiváltság nélkül? *

Ils sont massivement issus des milieux les plus modestes, comme le rappelle la sociologue Marie-Duru Bellat :

Au-delà des différences culturelles, des pratiques éducatives, on oublie souvent que les conditions de vie, les moyens financiers dont disposent les familles sont tout aussi importants, comme, par exemple le fait d'avoir sa propre chambre. Tout cela pèse."

Ezek a fiatalok túlnyomórészt hátrányos helyzetűek - mint ahogy Marie-Duru Bellat emlékeztet erre:

A kulturális különbségeken, nevelési gyakorlatokon túlmenően, hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy az életkörülmények, a családok pénzügyi eszközei, amelyekkel rendelkeznek egyaránt éppoly fontosak, mint az a tény, hogy valakinek saját szobája legyen. Mindez sokat nyom a latba.

"Et au final, on ne trouve pas d'enfants de cadres ou d'enseignant dans les bacs professionnels ! Très peu en bacs technos."

"Dans les facteurs d'inégalités, tout joue et se cumule."

Az lesz a vége, hogy majd nem találjuk a magasabb beosztásúak vagy tanárok gyerekeit a szakmai érettségin! És még kevesebb műszaki embert!

Az egyenlőtlenségi tényezőkben sok minden közrejátszik és felhalmozódik

Une fabrique à "désorientés"

Des jeunes souvent convaincus d'être "nuls ", "orientés " de force vers des filières dont personne ne veut et qui ne mènent plus à grand-chose, et écartés des voies "nobles ", bac général, études supérieures. Constat d'un rapport de 2009, resté dans les tiroirs :
"A résultats scolaires comparables, 'ientation varie en fonction de la profession des parents et de leurs diplômes. "

Egy társadalom elkallódott feketebárányai

Fiatalok, akik gyakran meg vannak győződve arról, hogy ők nagy senkik, kényszerből olyan szakok felé fordulnak, amelyeket senki sem akar, amelyek az égvilágon sehová sem vezetnek, ráadásul elszigetelik őket a « nemes utaktól », általános érettségitől, felsőbb oktatástól.
Egy 2009-es jelentés fiókban felejtett jegyzőkönyve:
"Iskolai összehasonlító eredmények, a szülők foglalkozásának és szakképzettségének változó orientációja szerint " **

Longtemps, nous avons vécu dans l'illusion du "mérite" scolaire, et de l'excellence de notre école. Les études Pisa de l'OCDE (La mission de 'ganisation de Coopération et de Développement Économiques) nous ont révélé qu'il n'en était rien. La France non seulement n'a pas une école au-dessus de la moyenne en terme de niveau de ses élèves, mais elle est l'un des pays où le rattrapage des inégalités sociales fonctionne le moins bien.

Hosszú időn keresztül éltünk az iskolai értékek és kitűnő iskoláink illúziójában. Azonban a pisai OCDE tanulmányok ráébresztettek arra, hogy egyáltalán nem így volt. Franciaországnak nemcsak nincsen olyan iskolája, ahol a diákok átlag felettiek, de egyike azoknak az országoknak, ahol a társadalmi egyenlőtlenségek kevésbé jól működnek.

Chez nous, origine sociale et difficultés scolaires se recoupent étroitement. A cela, une multitude de raisons. Pour donner aux élèves l'opportunité de réussir leurs études, sans qu'entrent en jeu les revenus et le capital culturel de leur famille, il faut concentrer l'effort et les moyens de l'Etat sur les plus modestes. Or, malgré les incessantes réformes de l'école, à ce jour, ni les ZEP (les zones d'éducation prioritaires), ni les internats d'excellence, ni les contrats "ambition réussite" ne sont parvenus à infléchir cette tendance de fond.

Nálunk, a szociális származás és a tanulmányi nehézségek szorosan összetartoznak. Ehhez számos ok hozzájárul. Ahhoz, hogy lehetőséget adjunk a diákoknak tanulmányaik befejezésére anélkül, hogy kockára tennék családjaik jövedelmét és a kulturális tőkéjét, az állami forrásokat és erőfeszítéseket a legrászorultabbakra kell összpontosítani. A szüntelen iskolai reformok ellenére, a mai napig sem a ZEP (kiemelt oktatási zónák), sem a kitűnő bentlakásos iskolák, sem az "ambition réussite" szerződések (kiemelt oktatás, amelynek célja, hogy több segítséget nyújtson azoknak, akiknek szüksége van rá ; ford.) nem képesek alapjaiban megváltoztatni ezt a tendenciát.

Tout pour les riches...

La Cour des Comptes, en 2012, dénonçait l'inefficacité de la répartition des moyens : "Sans corrélation entre les difficultés scolaires constatées sur le terrain, moyens publics et effectifs, d'enseignants devraient être alloués en fonction des besoins des élèves. Ce n'est que très partiellement le cas", constatait Patrick Lefas, président de la troisième chambre de la Cour des Comptes.

Minden a jómódúakért ...

A Számvevőszék 2012-ben leleplezte a források elosztásának eredménytelenségét: Anélkül, hogy összefüggés lenne a megalapozott iskolai nehézségek nyilvánosan publikált területe és hatékonysága között, a tanításnak a diákok igényei szerint kellene eloszlaniuk. Ez csak részben igaz - jegyezte meg Patrick Lefas, a Számvevőszék harmadik kamarájának elnöke.

"Ainsi, l'académie de Créteil, qui comprend notamment la Seine-Saint-Denis, se situe tout juste dans la moyenne. A l'inverse, des zones socialement favorisées, où la réussite scolaire ne pose aucun problème, se trouvent paradoxalement mieux dotées que les autres."

Mint ahogy, a Créteil akadémia is – ahová többek között Seine-Saint-Denis-t is tartozik –, éppen csak az átlag körül foglal helyet. Paradox módon, ellentétben a szociálisan támogatott területekkel, ahol az iskolai siker nem jelent problémát, előnyösebb helyzetben található, mint mások.

A l'automne, Najat Vallaud-Belkacem, pour la première fois, a lancé une refonte de l'allocation des moyens.

Ősszel, Najat Vallaud-Belkacem, elsőként vetette fel a juttatások elosztásának újratervezését.

Le mur de l'argent

La réussite scolaire est aussi devenue l'enjeu d'une compétition sociale, biaisée par l'argent et que personne n'accepte de voir. La journaliste Gaëlle Guernalec, auteure de "Jamais dans ce lycée", y raconte sa prise de conscience :

"J'ai traversé cette incroyable période d'angoisse quand votre ado rentre en classe de seconde. On est pris d'une telle fébrilité, plongé dans mille démarches, calculs, qu'on en oublie tout le reste... Mais à un moment, je me suis rendue compte que j'étais en train de trahir mes valeurs, ce en quoi je croyais. Nous devons prendre conscience des conséquences collectives de nos décisions individuelles. Nos stratégies égoïstes, notre angoisse pour l'avenir de nos propres enfants, ont des conséquences terribles pour l'ensemble de la population."

Pénz alkotta akadály

Az iskolai siker is egy pénztől torzított társadalmi verseny tárgyává vált, amit senki sem akar belátni. Gaëlle Guernalec újságíró, a "Jamais dans ce lycée" szerzője mesél észrevételeiről:

Keresztülmentem azon a hihetetlenül szorongásos időszakon, amikor az önök kamasza is belép a középiskolába. Mi pedig olyan lázas állapotba kerülünk, belemerülve ezernyi utánajárásba, számításokba, hogy minden egyebet elfelejtünk. Ám egy pillanatban rádöbbentem, hogy éppen most hagyom cserben saját értékeimet, mindazt, amiben eddig hittem. Rá kell eszmélni egyéni döntéseink kollektív következményeire. Önző stratégiánk, gyermekeink jövője miatti szorongásaink, szörnyű következménnyel járnak az egész népességet illetően.

"En refusant le brassage social dans les établissements, nous cassons l'égalité des chances."

Elutasítva a társadalmi keveredést az oktatási intézményekben, megsemmisítjük az esélyegyenlőséget.

 

 * Fordító megjegyzése : Egyenlő teljesitőképességű tanulókat az oktatás egyenlőtlenül irányít tovább, mégpedig a gyerek társadalmi poziciójának, a szülők foglalkozásának és diplomázottságának függvényében.
** Fordító megjegyzése : fiókban maradt a tanulmány, mert olyan igazságokat tárt fel, amelyekre a jelenlegi gazdasági helyzetben nem egyszerű gyógyírt találni.

Source : Le Monde - Véronique Radier - L'école : et si nous pratiquions enfin l'égalité ?

Hibát találtál vagy módosítanál a fordításon ? Ne hezitálj ! Tedd meg hozzászólásban!

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó