Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Elkészült van a francianyelv.hu Facebook csapatának első közösségi fordítása.

Maga a téma nem kifejezetten francia vonatkozású - jóllehet érinti Franciaországot -, de nagyon érdekes. A tanulást, gyakorlást segítendő közreadjuk az eredeti szöveget is. Szándékosan lektorálatlan, nyers fordítást közlünk. A Le Monde cikkét (A quoi rêve la jeunesse mondiale ?) beszámozott bekezdésekkel olvashatod, hogy a hozzászólásokat megkönnyítsük.{nomultithumb}

(1) Comment se porte la jeunesse du monde ? Quelles sont ses valeurs, ses aspirations, ses peurs, ses identités ? Voit-on les choses de la même façon selon que l'on habite à Pékin ou Rabat ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles ont tenté de répondre les chercheurs de la Fondation pour l'innovation politique, un groupe de réflexion de tendance libérale dirigé par le politologue Dominique Reynié. Pour ce faire, l'institut TNS Opinion a interrogé 32 700 jeunes de 16 à 29 ans, originaires de vingt-cinq pays.

Milyennek tartja magát a világ ifjúsága? Milyenek értékeik, törekvéseik, félelmeik, identitásaik? Ugyanolyan módon látják a dolgokat, mint Pekingben vagy Rabatban? Ime egynéhány kérdés, amelyeket megpróbáltak megválaszolni a Fondation, egy liberális hajlamú vitacsoport kutatói, akiket Dominique Reynié vezetett. Ehhez a felméréshez az intézet 32 700, huszonöt országból származó 16 és 29 év közötti fiatalt kérdezett meg.

(2) Une sélection qui se veut représentative mais qui laisse de côté certaines parties du globe : en Afrique ne figurent que le Maroc et l'Afrique du Sud, en Amérique du Sud, le Brésil, et au Moyen-Orient, Israël. De même, les auteurs reconnaissent que l'enquête, réalisée par questionnaire électronique, favorise les catégories de population plus aisées et plus au contact de la globalisation.

Egy kiválasztás, ami elvárja, hogy legyen jellemző (reprezentatív), mégis kihagyja a földgömb bizonyos részeit: Afrikában nem szerepel csak Marokkó és Dél-Afrika, Dél-Amerikában csak Brazilia és a Közel-Keleten csak Izrael. Hasonlóan, a szerzők felismerik, hogy az elektronikus kérdőívek segítségével megvalósított vizsgálat, elősegíti a tehetősebb társadalmi csoportokat és több a globalizációval való érintkezést.

(3) Si certaines des conclusions apparaissent comme attendues – le pessimisme légendaire des jeunes Français –, d'autres sont plus surprenantes, comme celles montrant que les jeunes Chinois sont les plus préoccupés par la pollution. D'autres, enfin, sont légèrement anecdotiques, comme la statistique montrant que 27 % des jeunes Indiens rêvent de devenir célèbres.

Míg egyes következtetések megjelennek, amint várták - a francia fiatalok legendás pesszimizmusa - mások inkább meglepőek, amint azt mutatja, hogy a fiatal kínaiak jobban aggódnak a környezetszennyezésért. Megint mások kissé anekdotikusak, amint a statisztikák azt mutatják, hogy az indiai fiatalok 27%  álmodik a híressé válásról.

(4) La jeunesse française entre bonheur privé et peur de l'époque. 83 % des Français se disent satisfaits de leur vie, un chiffre supérieur à la moyenne européenne (78 %). En Europe, seuls les Polonais sont plus satisfaits (85 %). Dans le monde, seule la jeunesse israélienne (83 %) parvient au niveau de satisfaction de la jeunesse française. De même, les Français sont massivement satisfaits de leur temps libre (73 %), de leurs amis (79 %), de leur santé (83 %) ou de leur famille (85 %). Lorsque l'on demande aux Français ce qui correspond le plus, pour eux, à une vie satisfaisante, ce ne sont pas "gagner beaucoup d'argent" (14 %) ni "se sentir libre" (18 %) qui arrivent en tête, mais "fonder une famille" – 47 %, soit un chiffre très supérieur à la moyenne européenne et que ne dépassent ou n'égalent dans le monde que les Polonais, les Estoniens, les Russes ou les Marocains.

Francia fiatalok a boldog magánélet és a korszak félelmei között. A franciák 83%-a elégedett az életével, mely adat magasabb az európai átlagnál (78%). Európában egyedül a lengyelek elégedettebbek (85%). A világon pedig csak az izraeli fiatalok (83%) érik el a francia fiatalok elégedettségi szintjét. Ráadásul a franciák nagy része elégedett a szabadidejével (73%), a barátaival (79%), az egészségével (83%) vagy a családjával is (85%). Amikor azt kérdezzük a franciáktól, mi szükséges szerintük a kielégítő élethez, nem a “sok pénzt keresni” (14%), sem a “szabadnak lenni” (18%) áll az első helyen, hanem a “családot alapítani” – 47%, mely számadat jóval meghaladja az európai átlagot és amelyet a világon csak a lengyelek, az észtek, az oroszok vagy a marokkóiak érnek el vagy lépnek túl.

(5) Le décor change brutalement lorsqu'il s'agit non plus d'évaluer sa propre situation mais celle du pays tout entier : 25 % seulement des jeunes Français estiment satisfaisante la situation de leur pays et 47 % se disent satisfaits de l'époque dans laquelle ils vivent, contre 55 % des Européens. En écho à cette dissociation entre inquiétude publique et bonheur privé, c'est la famille (à 88 %) qui supplante la nationalité (63 %) dans l'identité personnelle des jeunes Français.

A helyzet azonban váratlanul megváltozik, amikor már nem a saját helyzetüket, hanem az egész országét kell értékelniük: a franciák mindössze 25%-a gondolja, hogy az ország helyzete kielégítő, és 47%-uk elégedett a korszakkal, amelyben él, szemben az európaiak 55%-ával. A közéleti aggodalmak és a boldog magánélet közti szétválást jelzi az is, hogy a francia fiatalok személyes identitásában a család (88% számára) az állampolgárság (63%) helyébe lép.

(6) A peine un Français sur deux (53 %) juge son avenir personnel prometteur, contre 61 % pour la jeunesse européenne. Seules les jeunesses grecque et japonaise (43 %), hongroise (49 %), italienne et espagnole (50 %) sont moins optimistes. Et lorsqu'on interroge les Français sur le fait de savoir si l'avenir de leur pays est prometteur, ils sont 75 % à répondre par la négative. On peut comparer les 17 % de Français qui pensent que l'avenir de leur pays est prometteur avec le chiffre des Chinois (82 %) ou des Indiens (83 %).

Alig minden második francia (53%) ítéli meg bizakodóan személyes jövőjét, szemben az európai fiatalok 61%-ával. Csak a görög és japán (43%), magyar (49%), olasz és spanyol (50%) fiatalok pesszimistábbak ennél. És amikor arról kérdezzük a franciákat, hogy szerintük biztató-e az országuk jövője, 75%-uk nemleges választ ad. Érdemes lenne összehasonlítani a franciák 17%-át, akik szerint biztató az ország jövője, a kínaiakkal (82%) vagy az indiaiakkal (83%).

A fiatalok optimizmusa. Pozitív válaszok az Ígéretes a jövőd? (1. oszlop) és az Ígéretes az országod jövője? (2. oszlop) kérdésre

(7) Les jeunes Chinois champions de la mondialisation. La jeunesse du monde est optimiste, voire très optimiste, à l'égard de la mondialisation : 91 % des Chinois considèrent qu'elle est une opportunité, une opinion que partagent 81 % des Brésiliens, 71 % des Américains et 69 % des Espagnols. En revanche, un jeune Grec sur deux y voit une menace, de même que 47 % des Français. Les jeunesses marocaine et turque sont les seules des pays en développement qui restent partagées sur la question : 49 % y voient une opportunité.

A kínai fiatalok a globalizáció élharcosai. A világ ifjúsága optimista vagy nagyon optimista a globalizáció tekintetében: a kínaiak 91 százaléka szerint ez egy lehetőség; ugyanígy gondolja a brazilok 81 százaléka, az amerikaiak 71 százaléka és a spanyolok 69 százaléka. Ezzel szemben a görögök fele, a franciák 47 százaléka veszélyt lát benne. A fejlődő országok közül a markokkói és török fiatalok az egyedüliek, akik megosztottak a kérdésben: 49 százalékuk lát lehetőséget a globalizációban.

Milyennek látják a fiatalok a globalizációt? Kék: a globalizáció fenyegetés. Zöld: a globalizáció lehetőség.

(8) Les Chinois jugent aussi l'avenir de leur pays prometteur (82 %), loin devant les Américains (37 %) ; ils pensent (84 %) que leur pays va jouer un rôle plus important dans l'avenir. Les Chinois se disent certains d'avoir un bon travail dans l'avenir (85 %, contre 76 % pour les Américains) ; ils sont fiers des riches de leur pays (57 %, contre 31 % des Américains) ; interrogés sur ce qu'ils souhaitent le plus accomplir dans les quinze prochaines années, ils répondent vouloir "gagner beaucoup d'argent" (64 %, contre 53 % chez les Américains), acquérir une maison ou un appartement (63 %, contre 55 % pour les Américains) et créer une entreprise (40 %, contre 17 % chez les Américains).

A kínaiak 82 százaléka ítéli az országa jövőjét ígéretesnek, messze megelőzve az amerikaiakat (37 százalék). 84 százalékuk véli úgy, hogy országa a jövőben fontosabb szerepet fog játszani. A kínaiak 85 százaléka úgy véli: biztosan lesz jó munkája a jövőben - szemben az amerikaiak 76 százalékával. 57 százalékuk büszke országa gazdagságára - szemben az amerikaiak 31 százalékával. Arra a kérdésre, hogy mit szeretnének leginkább csinálni a következő 15 évben, 64 százalékuk válaszolta, hogy "több pénzt keresni" (szemben az amerikaiak 53 százalékával), 63 százalékuk házat vagy lakást szerezni (szemben az amerikaiak 55 szazálékával); 40 százalékuk vállalkozást alapítana (szemben az amerikaiak 17 százalékával).

(9) En Europe, la menace du chômage n'empêche pas l'optimisme. Loin d'être déprimés par la menace du chômage, les jeunes se déclarent massivement (70 %) certains d'avoir un "bon travail" dans l'avenir. A l'exception notable des Japonais (32 %), la jeunesse des pays développés hors d'Europe se révèle presque aussi optimiste que celle des grands pays émergents. Les Européens sont moins confiants, notamment les Grecs ou les Français dont moins de la moitié (respectivement 43 % et 49 %) imagine pouvoir trouver un "bon travail". Le niveau de rémunération est le facteur le plus souvent cité par les jeunes dans la quasi-totalité des pays pour qualifier un bon travail.

Európában a munkanélküliség fenyegetése nem korlátozza az optimizmust. A helyzet távol áll attól, hogy lenyomná a fiatalokat: a fiatalok 70 százaléka véli úgy, hogy a jövőben biztosan lesz egy "jó munkája". Figyelemre méltó kivételt képeznek a japánok (32 százalék), az Európán kívüli fejlett országok optimizmusa közel olyan szinten van, mint a nagy fejlődő országok. Az európaiak - nevezetesen a görögök vagy a franciák - kevésbé bizakodóak. Közülük 43, illetve 49 százalék képzeli, hogy találni fog jó munkahelyet. Csaknem valamennyi megkérdezett ország fiatalja a fizetés nagysága miatt reménykedik a jó munkahelyben.

(10) La religion et le groupe ethnique peu présents dans l'identité des jeunes. Lorsque l'on demande aux jeunes de dire quelle dimension collective est importante pour leur identité, l'humanité (81 %) arrive devant la nationalité (70 %), le groupe ethnique (53 %) ou la religion (43 %), souvent réputés compter davantage.

A vallás és az etnikai csoporthoz való tartozás kevéssé jelenik meg a fiatalok azonosságtudatában. Amikor megkérték a fiatalokat, hogy mondják meg mely közösségekhez való tartozás fontos a számukra, az emberiséghez való tartozás (81 %) megelőzte a nemzetiséghez való tartozás fontosságát (70%). az etnikai hovatartozást (53%) vagy a vallási hovatartozást (43%).

(11) La nationalité est plus importante pour les jeunes Israéliens (85 %) ou les jeunes Marocains (87 %) que pour les jeunes Européens (66 %), les jeunes Japonais (54 %) ou Français (63 %). Pour 75 % des jeunes Marocains, le groupe ethnique joue un rôle important dans leur identité, contre 45 % au sein de la jeunesse européenne et 61 % parmi la jeunesse turque. Il en va de même pour la religion (92 %, contre 35 % pour les Européens et 74 % pour les Turcs).

A nemzetiség fontosabb az izraeli fiatalok számára (85%) vagy a marokkói fiatalok számára (87%), mint az európai( 66%), a japán, (54%) vagy a francia fiatalok (63%) számára. A fiatal marokkóiak 75%-a számára az etnikai hovatartozás fontos szerepet játszik az azonosságtudatukban, szemben az európai fiatalság 45 % -ának, és a török fiatalok 61 %-ának véleményével. Ugyanez a helyzet a vallást illetően (92% , szemben az európaiak 35 % -ával és a törökök 74%-ával.

(12) La place centrale de la famille. Partout, les relations familiales sont jugées précieuses. Au point le plus haut, 98 % des Indiens estiment qu'il est important de passer des moments avec sa famille, contre 79 % des Japonais, ce qui constitue le point le plus bas. L'importance des liens familiaux se retrouve dans la place que les jeunes accordent à la famille dans la construction de leur identité personnelle : 95 % des Indiens, contre 73 % des Japonais, lui reconnaissent à ce titre un rôle important.

A család központi szerepe. A családi kapcsolatokat mindenütt nagyra értékelik. A legnagyobb arányban az indiaik (98%) vélik úgy, hogy fontos a családdal való együttlét, szemben a japánok 79 %-ával, amely a legalacsonyabb arányt jelenti. A családi kapcsolatok fontossága olyan szerepet tölt be, mint amekkora jelentőséget tulajdonítanak a fiatalok a családnak a személyes identitásuk kialakításában: az indiaiaknál 95% ez az arány, szemben a japánok 73 %-ával.

(13) Non seulement les jeunes accordent une grande importance à la famille en général, mais ils sont aussi satisfaits de leur propre famille : 85 % des Européens, 87 % des Américains et 90 % des Indiens interrogés le disent. La jeunesse japonaise, encore une fois, se distingue par un taux de satisfaction moins élevé (69 %). Toutes les jeunesses regardent la famille comme le fondement de la société : 94 % des Chinois, 89 % des Estoniens, 70 % des Français ou 65 % des Suédois.

A fiatalok nemcsak általában tulajdonítanak nagy jelentőséget a a családnak, de elégedettek a saját családjukkal: a megkérdezett európai fiatalok 85 %-a, az amerikaiak 87%-a és az indiaiak 90 %-a mondja ezt. A japán fiatalság megint különbözik az alacsonyabb elégedettségi százalékkal: (69%). A fiatalság mindenütt úgy tekint a családra, mint a társadalom alapjára: a kínaiak 94%-a az észtek 89%-a a franciák 70%-a vagy a svédek 65%-a.

(14) Les Européens peu portés sur la religion. La religion compte dans l'identité personnelle de 92 % des Marocains, 74 % des Turcs et des Sud-Africains, 66 % des Indiens. A l'inverse, seuls 35 % des Européens, 30 % des Chinois et 28 % des Russes accordent de l'importance à la religion dans leur identité. En Europe, les plus attachés à la religion sont les Polonais (55 %) et les Roumains (57 %). Les moins attachés sont les Français (21 %) et les Suédois (26 %).

Az európaiak kevésbé érdekeltek a vallásban. Tekintetbe véve a személyi hovatartozást, a marokkóiak 92%-ban, a törökök és dél-afrikaiak 74%-ban, az indiaiak 66%-ban érdekeltek. Ezzel szemben csak 35% europai, 30% kinai és 28% orosz tulajdonít fontosságot a vallásnak. Europában a legelkötelezettebbek a lengyelek 55%-ban és a románok 57%-ban. A legkevésbé érdekeltek a franciák 21%-ban és a svédek 26%-ban.

(15) 44 % des Européens estiment toutefois que l'on devrait accorder plus de place aux "valeurs spirituelles" dans la société. Par contraste, 89 % des Chinois partagent cette opinion, mais aussi 88 % des Russes, 84 % des Marocains, 81 % des Turcs, 80 % des Sud-Africains, 75 % des Indiens, 72 % des Mexicains, 71 % des Brésiliens et 56 % des Américains. Parmi les jeunesses d'Europe, les différences sont importantes. Ce sont les Français et les Allemands qui sont les moins nombreux à vouloir accorder plus de place aux valeurs spirituelles (31 %).

Az europaiak 44%-a azonban úgy véli, többteret kellene adni a "szellemi értékeknek" a társadalomban. Ezzel szemben a kinaiak 89% , az oroszok 88%-a, a marokkóiak 84%-a, a törökök 81%-a, a dél-afrikaiak 80%-a, az indiaiak 75%-a, a mexikóiak 72%-a, a brazilok 71%-a és az amerikaiak 56%-a osztozik ezen a véleményen. Az europai fiatalok körében jelentősek a különbségek. A franciák és a németek akik a legkevésbé kívánnak teret adni a lelki értékeknek.

Vallási elköteletzettség. Piros: azok aránya, akik szánnának időt a vallásra. Kék: azok aránya, akik úgy gondolják, hogy a vallás fontos szerepet játszik az identitásukban. Példa az értelmezésre: a lengyelek (Pologne) 55 százaléka tartja úgy, hogy a vallás fontos szerepet játszik a életében, és 33 százalékuk szánna is időt a vallásra.

(16) Les jeunes des pays émergents ont confiance dans leurs gouvernements. Alors que 71 % des Chinois et des Indiens expriment leur confiance dans leur gouvernement, le scepticisme domine la jeunesse européenne, au sein de laquelle seuls les Suédois se disent majoritairement confiants dans leur gouvernement (51 %). Les Marocains et les Israéliens témoignent également d'un fort sentiment de confiance à l'égard de leur gouvernement (60 %). A l'autre extrémité, on trouve les Mexicains (14 %), les Français (17 %), les Espagnols et les Italiens (20 %). Les médias ne sont pas mieux lotis : 28 % des Européens leur font confiance.

A vizsgálatban részt vevő országok fiataljai bíznak a kormányukban. Míg a kínaiak és az indiaiak 71%-a bízik a kormányban, az európai fiatalságban inkább a szkepticizmus az uralkodó, ezen belül egyedül a svédek állítják azt magukról, hogy tö.bségükben bíznak a kormányukban.(51%).A marokkóiak és az izraeliek szintén erős bizalmat tanúsítanak kormányuk iránt (60%). A másik oldalon a mexikóiakat (14 %), a franciákat (17%), a spanyolokat és az olaszokat (20%) találjuk. A médiákkal szemben sem kegyesebbek: az európaiak 28%-a bízik bennük.

Első oszlop: bizalom a kormányban. Második oszlop: bizalom a parlamentben.

(17) Malgré une forte défiance à l'égard des institutions et du personnel politique, les jeunes restent attachés à la procédure qui constitue le cœur du système démocratique : 81 % des jeunes pensent que voter est un devoir. Ce score très élevé se retrouve partout dans le monde, l'Inde voyant sa jeunesse se placer en tête sur la question du devoir citoyen (94 %), suivie par les jeunesses turque (92 %) et mexicaine (90 %).

Az intézményekkel és a politikusokkal szembeni erős bizalmatlanság ellenére a fiatalok kötődnek azokhoz az eljárásokhoz, amelyek a demokratikus rendszer lényegét alkotják: a fiatalok 81 %-a úgy véli, hogy szavazni kötelesség. Ezzel a magas aránnyal találkozunk az egész világon, Indiában a fiatalok ezen állampolgári kötelesség kérdésében az élen járnak (94%), őket követik a törökök (92%) és a mexikóiak (90%).

(18) Partout, l'armée recueille la confiance d'au moins 40 % des jeunes, à l'exception des Japonais (36 %). Les Russes (41 %) et les Allemands (43 %) manifestent une confiance relativement faible à l'égard de leurs militaires. En revanche, elle fait un triomphe chez les Indiens (93 %), les Chinois (84 %) ou les Israéliens (80 %). En Europe, les Finlandais et les Britanniques (67 %) sont les jeunesses qui ont le plus confiance dans leur armée.

A hadsereg mindenütt élvezi a fiatalok legalább 40%-ának bizalmát, Japán kivételével (36%). Az oroszok (41%) és a németek (43%) viszonylag kisebb bizalmat tanúsítanak hadseregük iránt. Ezzel szemben az indiaik (93%). a kínaiak (84%) vagy az izraeliek (80%) esetében ez az arány nagyon magas. Európában a finn és a brit fiatalok (67%) bíznak leginkább a hadseregükben.

(19) La pollution préoccupe plus en Chine qu'en Europe. Parmi "les plus grandes menaces pour la société ", la pollution est citée par seulement un tiers des jeunes Européens (et par 40 % des Français). Elle préoccupe bien plus les Brésiliens (45 %), les Indiens (46 %) et les Chinois (51 %). En Chine et en Inde, la jeunesse redoute davantage la pollution que "la pauvreté et la famine". Dans le reste du monde, ce sont les Canadiens (49 %) et les Australiens (39 %) qui manifestent la plus grande préoccupation pour l'environnement avec, à l'opposé, les Israéliens (24 %), les Japonais (22 %) et les Turcs (16 %).

A környezetszennyezés Kínában több figyelmet kap, mint Európában. A „legnagyobb társadalmi veszélyforrások” között az európai fiataloknak csak a harmada említi (a franciáknak pedig 40%-a). A brazilokat (45 %), az indiaiakat (46 %), és a kínaiakat (51 %) jobban foglalkoztatja. Kínában és Indiában inkább félnek a környezetszennyezéstől, mint a „szegénységtől és íz éhínségtől”.A világ többi részét tekintve a kanadaiak (49 %) és az ausztrálok (39 %) fordítják a legnagyobb gondot a környezetre –szemben az izraeliekkel (24 %), a japánokkal (22 %) és a törökökkel.

A környezetszennyezés a társadalom legnagyobb fenyegetése. A grafikon azoknak az arányát mutatja, akik azt állítják, hogy a környezetszennyezés a három legfenyegetőbb veszély egyike (kilenc választási lehetőségből).

(20) Les jeunesses des pays d'émigration sont les plus favorables au modèle multiculturel. Ce sont les Chinois qui se prononcent le plus massivement pour une société où les immigrés conserveraient leurs traditions et leur culture (85 %) : on trouve ensuite les Mexicains (75 %), les Brésiliens (75 %), les Polonais (71 %), les Indiens (68 %), les Sud-Africains (66 %) et les Marocains (63 %). A l'opposé, la plupart des jeunes Européens optent massivement pour l'"intégration" des immigrés, comme le montrent les réponses des Espagnols (68 %), des Allemands et des Français (67 %), ou des Britanniques (66 %).

A migrációban élen járó országok fiataljai viseltetnek a legnagyobb jóindulattal a multikulturális modell irányában. A kínaiak nyilatkoznak meg leghatározottabban egy olyan társadalom mellett, amelyben a bevándorlók megőrzik a hagyományaikat és a kultúrájukat (85 %); ezután következnek a mexikóiak (75 %), a brazilok (75 %), a lengyelek (71 %), az indiaiak (68 %), a dél-afrikaiak (66 %) és a marokkóiak (63 %). Az európai fiatalok többsége ellenben határozottan a bevándorlók beilleszkedése mellett foglal állást, amint azt a spanyolok (68 %), a németek és a franciák (67 %), vagy a britek (66 %) válaszai is mutatják.

(21) Les opinions négatives envers les musulmans sont assez répandues au sein de la jeunesse. En Europe, les Espagnols (42 %), les Allemands (37 %), les Français (37 %), les Suédois (35 %) et les Britanniques (32 %) sont les jeunes exprimant le plus d'opinions négatives à l'égard des musulmans. Les niveaux les plus faibles d'opinions négatives se trouvent chez les Polonais (17 %) et les Roumains (14 %). Dans le monde, les plus défiants sont les jeunesses israélienne (37 %), australienne (32 %) et canadienne (29 %). Malgré le traumatisme du 11-Septembre, les jeunes Américains sont moins nombreux à faire part d'un sentiment négatif à l'égard des musulmans (24 %), de même que les Russes (19 %), en dépit des tensions dans la région du Caucase.

A muzulmánokkal szembeni negatív vélemények meglehetősen elterjedtek a fiatalok között. Európában a spanyolok (42 %), a németek (37 %), a franciák (37 %), a svájciak (35 %) és a britek (32%) fejezték ki a muzulmánokat illető legtöbb negatív véleményt. A legengedékenyebb álláspontot a lengyelek (17 %) és a románok (14 %) képviselik. A legbizalmatlanabbak az izraeli (37 %), az ausztrál (32 %) és a kanadai (29 %) fiatalok. A „Szeptember 11.” okozta trauma ellenére, az amerikai fiatalok (24 %) kisebb számban osztoznak a muzulmánok iránti negatív érzésekben; éppúgy mint az oroszok (19 %), a kaukázusi régióban uralkodó feszültségek ellenére.

(22) 39 % des jeunes Français ne veulent pas payer les retraites de leurs aînés, soit un chiffre comparable à la moyenne européenne. Les Grecs sont les plus nombreux à exprimer ce refus (52 %), talonnés par les Japonais (50 %). En totale opposition avec les jeunes des pays riches, 83 % des Indiens, 77 % des Chinois, 76 % des Marocains et 73 % des Russes se disent prêts à payer pour les retraites de leurs aînés. De façon peu surprenante, les jeunes des pays anglo-saxons se révèlent les plus libéraux sur le plan économique. Appelés à choisir entre le moins d'impôts possible et le plus de protection sociale possible, 72 % des jeunes Américains optent pour la première solution de même que 62 % des Canadiens et 52 % des Australiens. 38 % des Français font le même choix.

A francia fiatalok 39 %-a nem akarja fizetni elődeik nyugdíját, legyen ez egy összehasonlítási alap az európai átlaghoz.A görögök a leginkább elutasítóak (52%), akiket szorosan követ Japán (50%).Teljes ellentétben a gazdag országokkal, India 83%-a, Kína 76%-a, Marokkó 76%-a, az Oroszok 73%-a hajlandó elődeik nyugdíját fizetni. Kissé meglepő módon, a fiatal angolszász országok nyilatkoznak a legliberálisabban a gazdasági tervről. Amikor felkérték a résztvevőket, hogy válasszanak az alacsonyabb adók és a biztosabb szociális lehetőségek között, az amerikai fiatalok 72%-a, a kanadaiak 62%-a, és az ausztrálok 52 %-a az első megoldás mellett dönt. A franciák 38%-a ugyanúgy választ.

(23) Les jeunes Britanniques sont les plus romantiques. Le fait d'être amoureux est l'un des critères les plus souvent mentionnés par les jeunes pour définir une vie satisfaisante. C'est la jeunesse britannique qui accorde le plus d'importance au fait d'être amoureux (55 %), loin devant les Français (35 %), les Italiens (32 %) ou les Espagnols (29 %). Parmi la jeunesse mondiale, ce sont les Russes (11 %) et les Mexicains (12 %) qui y accordent le moins d'importance. A l'opposé, on trouve les Américains (46 %), les Sud-Africains (38 %), les Australiens (43 %), les Indiens (36 %) et les Israéliens (30 %).

A brit fiatalok a legromantikusabbak. Szerelmesnek lenni egyike a leggyakrabban említett kritérium egy elégséges életet élni a fiatalok szerint. A brit fiatalok 55%-ban egyeznek meg abban a kérdésben, hogy legfontosabb szerelmesnek lenni, messze megelőzve a franciákat (35%), az olaszokat (32%) vagy a spanyolokat (29%).A világ fiataljai között az oroszok (11%) és a mexikóiak (12%) tartják legkevésbé fontosnak. Ezzel szemben az amerikaiak 46%-ban, a dél-afrikaiak 38%-ban, az ausztrálok 43%-ban,az indiaiak 36%-ban és az izraeliek 30%-ban tekintik fontosnak.

(24) Des jeunes pas si libérés sexuellement. Pour une fraction non négligeable de la jeunesse, les relations sexuelles hors mariage ne sont pas acceptables : 20 % des Européens les désapprouvent. En dehors de l'Europe, cette réprobation est plus forte parmi les Américains (40 %), les Sud-Africains (60 %), les Indiens (74 %) ou encore les Marocains (85 %). Les jeunesses les plus "permissives" se trouvant en Europe, où les Français (10 %) et les Estoniens (12 %) sont les moins nombreux à considérer que les relations sexuelles hors mariage ne devraient pas être autorisées.

Az ifjúság nem annyira szabad szexuálisan. A fiatalok egy jelentős hányada, a házasságon kívüli szexuális kapcsolatokat nem fogadja el: az európaiak 20%-a helyteleníti. Európán kívül ez a rosszallás magasabb az amerikaiak (40%), dél-afrikaiak (60%), indiaiak (74%) vagy még a marokkóiak (74%) között. A fiatalság engedékenyebbnek tűnik Európában, ahol a franciák mindössze 10%-a, és az észtek 12%-a veszi fontolóra, hogy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot nem kellene megengedni.

Nem kellene megengedni a házasságon kívüli szexet.

(25) Les Espagnols (88 %), les Français (87 %), les Britanniques et les Allemands (85 %) sont les plus nombreux à dire n'avoir aucun problème avec les personnes ayant une orientation sexuelle différente de la leur. A l'inverse, les plus nombreux à exprimer une gêne sont les Marocains (40 %), les Israéliens (38 %), les Turcs (37 %) et les Chinois (30 %).

A spanyolok 88%-a, a franciák 87%-a, a britek és németek 85%-a vallja, hogy nincs problémájuk azokkal a személyekkel, akik szexuális orientáltsága különbözik az övéiktől. Ezzel ellentétben, a marokkóiak 40%-a, az izraeliek 38%-a, a törökök 37%-a és a kínaiak 30%-a tartja kényelmetlennek ezt a problémát.

(26) L'égalité entre les sexes devient quant à elle une valeur de plus en plus consensuelle. Les jeunes Occidentaux font de l'égalité hommes-femmes l'une des caractéristiques de leur société idéale (94 % des Américains et des Français, 93 % des Canadiens et des Espagnols, 91 % des Allemands, des Finlandais, des Australiens et des Britanniques). La jeunesse marocaine est la plus rétive à l'idée de l'égalité des sexes, 50 % des Marocains ne retenant pas ce critère pour définir leur société idéale, de même, mais dans une moindre mesure, que les jeunesses japonaise (30 %), israélienne (24 %) et turque (20 %).

Ami az egyenlőséget illeti, a nemek közötti egyenlőség egyre jobban egy megállapodáson alapuló értékké válik. A nyugaton élő fiatalok férfi-női egyenlőséget tesznek, egyikét társadalmuk jellemzői küzül. (94% amerikaiak és franciák, 93% kanadaiak és spanyolok,
91% németek, finnek, ausztrálok és britek). A marokkói fiatalság a leginkább vonakodó a nemek közti egyenlőség gondolatától, 50% marokkói nem tartja ezt a kritériumot meghatározónak az ideális társadalmat illetően, hasonlóan, de kisebb mértékben, a japán fiatalság (30%), az izraeliek (24%) és a törökök (20%) szerint.

(27) Les jeunes se préoccupent plus d'être beaux ou belles que leurs aînés. 83 % des 16-29 ans accordent de l'importance au fait d'être beau ou belle, contre 77 % des 30-50 ans. L'importance accordée à la beauté est plus prononcée chez les femmes (85 %) que chez les hommes (80 %). De même, les jeunes se préoccupent davantage de suivre la mode (49 % des 16-29 ans, contre 42 % des 30-50 ans). La jeunesse d'Europe de l'Est apparaît plus concernée par ces préoccupations. La jeunesse indienne affiche un intérêt spectaculaire pour ces sujets : 94 % disent qu'il est important d'être beau et 80 % qu'il est important de suivre la mode.

A fiatalok jobban aggódnak szépnek lenni, mint őseik.A 16 és 29 év közöttiek 83%-a tartja fontosnak szépnek, jóképűnek lenni, szemben a 30 és 50 közöttiek 77%-os véleményével.A szépség fontossága sokkal hangsúlyosabb a nők körében (85%), mint a férfiaknál(80%). Hasonlóan, a fiatalokat jobban foglalkoztatja a soron következő divat (16-29 év közöttiek 49%-a, míg a 30-50 év közöttiek 42%-a). A kelet-európai fiatalok nagyobb mértékben tűnnek érintettnek ezen gondok által. Az indiai ifjúság drámai értékeket produkál ebben a témában: 94% vallja fontosnak a divat követését.

(28) 40 % des jeunes Chinois déclarent que pour avoir une vie satisfaisante il faut se sentir libre. C'est le chiffre le plus élevé parmi les jeunesses du monde. En effet, seuls 22 % des Européens et 18 % des Français partagent cet avis.

A kínai fiatalok 40%-a nyilatkozik úgy, hogy birtokolni egy megnyugtató életet, szabadnak kell érezni magukat. Ez a legmagasabb érték a világ fiatalsága között. Lényegében 22% európai és 18% francia osztozik ezen a véleményen.

(29) Gagner beaucoup d'argent est l'une des trois priorités dans les quinze années à venir pour 64 % des Chinois. Cet avis est partagé par 60 % des Indiens mais seulement par 33 % des Hongrois et 28 % des Marocains. Les jeunes Français se situent au niveau de la moyenne européenne (48 % des Français et 47 % des Européens).

Sok pénz keresni, egyike annak a három prioritásnak az elkövetkező 15 évben 64% kínai számára. Ezt a nézetet osztja 60% indiai , de csak 33 % magyar és 28% marokkói.A francia fiatalok az európai átlag körül találhatók (48% francia és 47% európai).

(30) Les jeunes Européens sont massivement opposés à l'idée de mourir à la guerre pour défendre leur pays (59 %). C'est particulièrement le cas des Espagnols (75 %), des Italiens (72 %) et des Allemands (65 %). Le refus des jeunes Français se situe au niveau de la moyenne européenne (59 %). Les jeunesses qui accepteraient le plus ce sacrifice sont les Indiens (76 %), les Turcs (71 %) et les Chinois (71 %).

Az európai fiatalok túlnyomó többsége keményen ellenzi országa védelmében a "háborúban meghalni" gondolatát. Ez különösen igaz a spanyolokra (75%), olaszokra (72%) és németekre (65%). A francia fiatalok elutasítása az európai átlag körül található (59%). A legtöbb áldozatra képes fiatalok az indiaiak (76%), a törökök (71%) és a kínaiak (71%).

(31) 71 % des jeunes Indiens et 58 % des Israéliens déclarent qu'il est acceptable de désobéir pour combattre l'injustice dans la société. 47 % des Chinois disent être d'accord avec cette idée, proche de la moyenne mondiale (49 %). 57 % des Français pensent qu'il est acceptable de désobéir pour combattre l'injustice. Enfin, 55 % des Marocains se disent également disposés à désobéir à la loi.

Az indiaiak 71 százaléka, az izraeliek 58 százaléka véli úgy, hogy elfogadható a társadalmi igazságtalanság elleni küzdelem. A kínaiak 47 százaléka ért egyet ezzel a gondolattal, arányuk közel áll a világ-átag 49 százalékkal. A franciák 57 százaléka gondolja, hogy az engedetlenség elfogadható az igazságtalanság elleni harcban. A marokkóiak 55 százaléka gondolkodik így.

(32) La jeunesse turque ne croit plus en l'Europe. 62 % n'ont pas confiance dans l'Union européenne.

A török fiatalok már nem hisznek Európában. 62 százalékuk nem bízik az Európai Unióban.

(33) La célébrité ne fait rêver que la jeunesse indienne. 27 % des Indiens souhaitent devenir célèbres dans les quinze ans à venir, contre seulement 6 % des jeunes en moyenne.

A hírnévről csak az indiaiak álmodnak. 27 százalékuk szeretne híres lenni az elkövetkező 15 évben - szemben a 6 százalékos világátlaggal.

Méthodologie de l'étude : L'enquête "2011, la jeunesse du monde" a été conçue par la Fondation pour l'innovation politique. Sa réalisation a été confiée au groupe TNS Opinion qui a interrogé 32 714 personnes sur la base d'échantillons nationaux comprenant 1 000 individus âgés de 16 à 29 ans, ainsi qu'un échantillon supplémentaire par pays de 300 individus âgés de 30 à 50 ans. Le questionnaire a été administré dans 25 pays et dans chacune des langues nationales, soit 20 langues au total. Il comportait 242 questions. La collecte des données a été effectuée dans un intervalle de cinq semaines afin de neutraliser les effets de conjoncture (entre le 16 juin et le 22 juillet 2010). La méthode des quotas d'âge, de genre et de lieu d'habitation a été utilisée. Les vingt-cinq pays concernés sont les suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Espagne, Estonie, Etats-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Suède, Turquie.
A tanulmány módszertana: A „2011, a világ ifjúsága” felmérést a Politikai innovációért alapítvány kezdeményezte. Végrehajtásával a TNS Opinion csoportot bízták meg, aki a felmérés során 32714 személyt kérdezett meg, ezer – 16 és 29 év közötti - egyént tartalmazó országos minta alapján. Ugyanakkor országonként egy 30 és 50 év közötti egyénekból álló pótminta alapján 300 személyt kérdeztek meg. A 242 kérdést tartalmazó kérdőívet 25 országban alkalmazták 20 nyelven, vagyis minden hivatalos nyelven. A konjunktúra-hatások kiküszöbölése érdekében az adatgyűjtésre szánt idő mindössze öt hét volt (2010 június 16 – július 22). A felmérés során betartották az életkorra, nemre és lakóhelyre vonatkozó kritériumokat. A 25 ország amelyben a felmérést készítették a következő: Dél-Afrikai Köztársaság, Németország, Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Spanyolország, Észtország, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Görögország, Magyarország, India, Izrael, Olaszország, Japán, Marokkó, Mexikó, Lengyelország, Románia, Egyesült Királyság, Oroszország, Svédország, Törökország.

A fordításért köszönet a következőknek! Bolcsó Márta, Couppe-Deak Éva, Lévay Balázs, Párducz Erzsébet, Tatai Lilla, Urbán Dóri, Vass Ivett (lelkesedéséért)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó