Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

A megszólításban szereplõ monsieur, madame, mademoiselle szavakhoz - amelyeket megszólításban általában nagy kezdõbetûvel írnak - gyakran hozzáteszik a megszólított személy foglalkozását, beosztását. Ilyen esetben a foglalkozást, beosztást jelölõ szó elõtt mindig határozott névelõ áll: Au revoir, Mademoiselle ! ’Viszontlátásra, kisasszony!’, Bonjour, Madame le Directeur ! ’Jó napot, Igazgató asszony!’ Excusez-moi, Monsieur le Professeur. ’Bocsásson meg, Professzor úr!’

2. A francia gyerekek is monsieur-nek, madame-nak, mademoiselle-nek szólítják a felnõtteket (tehát a megszólításban a 'bácsi', 'néni' francia megfelelõje is monsieur, madame.) Az iskolában a tanítókat, tanárokat is így szólítják meg, s nem teszik utána az instituteur/institutrice 'tanító', illetve a professeur 'tanár' szavakat: Bonjour, Monsieur ! 'Jó napot, tanár úr!'

3. Az orvosok megszólítása docteur (monsieur, madame, mademoiselle nélkül): Bonjour, docteur ! 'Jó napot, doktor úr! Jó napot, doktornõ!' A franciában a docteur-t írásban sem rövidítjük: le docteur Knock 'dr. Knock'.

4. Az ügyvédek megszólítása: maitre (szintén monsieur, rnadame, mademoiselle nélkül): Au revoir, maitre ! 'Viszontlátásra, ügyvéd úr! Viszontlátásra, ügyvédnõ!' A maitre rövidítése írásban, nevek elõtt Me. Például: Me René Floriot 'dr. René Floriot' (magyarra a maFtre-et is 'doktor'-ral fordítjuk).

5. A nagykövetek megszólítása Excellence 'Excellenciás úr / Excellenciás asszony' vagy Monsieur l'Ambassadeur / Madame 1'Ambassadeur 'Nagykövet úr / Nagykövet asszony'. - Levelek címzésében mindig így: Son Excellence, Monsieur Jules Moineau, Ambassadeur de France en Hongrie 'Õexcellenciája Jules Moineau úr, Franciaország magyarországi nagykövete'. A levélben azután már csak Monsieur/Madame l'Ambassadeur a megszólítás.

6. A közlekedési rendõrt Monsieur l'agent-nak szólítják a franciák.

7. A katonák megszólításával kapcsolatos szabályok meglehetõsen bonyolultak:

a) A szárazföldi haderõben és a légierõben szolgáló magasabb rangú tiszteket (õrnagytól felfelé) általában rendfokozatukkal szólítják meg a franciák (Monsieur nélkül): Merci, commandant ! 'Köszönöm, õrnagy úr!' - A katonák egymást mindig a rendfokozattal szólítják meg: ha náluk alacsonyabb rangúhoz szólnak, akkor névelö nélkül, ha náluk magasabb rangúhoz, akkor a mon birtokos névelõvel együtt használják a rangot jelölõ szót: Például egy ezredes egy hadnagyhoz így szól: Vous comprenez, lieutenant ? 'Érti, hadnagy?' Egy tábornokhoz azonban így: Oui, mon général. 'Igen, tábornok úr!'

b) A tengerészetben nem használják a rangok elõtt a mon birtokos névelõt: Merci, major. 'Köszönöm, õrnagy úr!' - A tengernagyokat a civilek Monsieur l'Amiral-nak, a katonák Amiral-nak szólítják

c) A marsallokat mind a civilek, mind a katonák Monsieur le Maréchal-nak titulálják.

8. Férfibeosztottjaikat a franciák általában vezetéknevükön szólítják (Monsieur-vel vagy anélkül), nõi beosztottjaiknak Madame-ot, illetve Mademoiselle-t mondanak: Venez, Dupont. l Venez, Monsieur Dupont. 'Jöjjön, Dupont úr!' Vous avez envoyé la télécopie, Mademoiselle ? 'Elküldte a faxot, kisasszony?'

9. Az elõzõ pontban említett esetet leszámítva a Monsieur, Madame, Mademoiselle szavakhoz a megszólított személy nevét általában csak akkor teszik hozzá, ha több személy közül szólítanak meg egyet: Je vous demande pardon, Monsieur Dubois. 'Elnézését k;,rem, Dubois úr!'

10. A közeli ismerõsök, barátok általában keresztnevükön szólítják meg egymást, a tegezés azonban ritkább, mint Magyarországon. A munkatársak között például egyáltalán nem általános, bár az utóbbi idõben fõleg a fiatalabbak között terjedõben van.

11. A rádiós és televíziós újságírók általában szintén keresztnevükön, de gyakran teljes nevükön szólítják egymást (Monsieur, Madame, Mademoiselle nélkül!): Bonjour, Jean-Pierre Charbonnier ! 'Jó napot, Jean-Pierre Charbonnier!'

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó