Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Kettős évfordulóra emlékezhettünk 2008-ban: 390 éve tört ki, és 360 éve fejeződött be az, a kora újkori Európa legnagyobb vízválasztójaként is említhető fegyveres konfliktus, amely egyszerre formálta át a kontinens addigi térképét és változtatta meg a hadviselésről és nemzetközi diplomáciáról gondoltakat.

Bakó Béla sorozata a háború fõbb eseményeinek bemutatásával eleveníti fel a modern világ születésének három évtizedét, és próbál választ keresni arra, hogy vajon hány évig is tartott valójában a harmincéves háború.

Európa újkori fejlõdésének másfél évszázadára (kb. 1500-1650) a növekvõ válság, a társadalmi és államközi konfliktusok fokozódása, sokasodása a jellemzõ. E válság a 17. század második felében érte el csúcspontját, a harmincéves háború korában. A háborút ezért térben és idõben a leginkább megfelelõen Európa újkori fejlõdésének egyik sarokköveként, a század kontextusában helyezhetjük el.

Lehetetlen feladatra vállalkozik, aki úgy próbálja megérteni a harmincéves háborút, ha a történelmi folyamatoktól elkülönülve foglalkozik vele. Ez ugyanis csak egy utolsó - bár mindenféleképpen meghatározó - megjelenése volt egy sokkal nagyobb krízisnek: a középkor és újkor közti átmenetnek Nyugat- és Közép-Európában.

Az addigi államok közti konfliktus, amely elsõsorban gazdasági, vagy ideológiai okokra vezethetõ vissza megváltozni látszott. A harmincéves háború okai között a katolikus és protestáns államok ellentéte mellett a birodalmi tartományok rendjei és fejedelmei közötti szembenállást, valamint a Habsburgok és a franciák közötti feszültségeket emelhetjük ki összegzésül.

A harmincéves háború nemcsak az újkor kezdeteként fogható fel, de ezzel az államok közti konfliktussal került erõtérbe a raison d'état, és az az új európai eszme, mely a nemzetközi kapcsolatok tekintetében a hatalmi erõegyensúly politikájaként fogható fel, és amely egészen az elsõ világháborút lezáró békékig uralkodó eszme volt Európában.

Európa történelme az Újkor folyamán különült el végleg Ázsiáétól. Ázsia különbözõ területein újra megszilárdultak a nagy birodalmak, Európában viszont tartóssá vált a kisebb államok intenzív rivalizálása. IV. Henrik 1610-ben történt meggyilkolásával erõskezû, tehetséges uralkodó tûnt el a francia történelem színpadáról. Medici Mária régenssége idején, majd XIII. Lajos uralkodása alatt (1610-1643) a frakcióharcok miatt kiújult az anarchia, amelynek hullámai 1625 és 1642 között csitultak el, amikor elõbb Richelieu, majd Mazarin bíboros igyekezett újra megszilárdítani a hatékony központi vezetést. Richelieu volt az, aki végleg szétzúzta a hugenották katonai erejét, véget vetve a vallásháborúk korszakának.

A mai tudományos diskurzusban aligha vitatható, hogy Richelieu államférfiként a spanyol hegemónia hanyatlásával Franciaországot tette meg Európa vezetõ hatalmává. Az európai eszme alakváltozása azonban legalább ekkora figyelmet érdemel. Az egység gondolatának összeomlásával új eszmerendszerre volt szükség, amely igazolja a protestantizmus "eretnekségét", és rendet teremt az államok közti kapcsolatokban: ez volt a raison d'état (állameszme, államérdek).

A raison d'état szerint egy állam jóléte minden olyan eszközt igazol, amely ezt a célt elõmozdítja; vagyis a középkor egyetemes erkölcsi normáit a nemzeti érdek váltotta fel. Az egyetemes monarchia iránti nosztalgia helyébe az egyetemes erõegyensúly lépett, amely azzal kecsegtetett, hogy minden állam, miközben saját önzõ érdekeit próbálja meg kielégíteni, valamilyen módon hozzájárul a többi állam biztonságához és fejlõdéséhez is.

Abban a korban, amelyben még a vallásos érzület és az ideológiai fanatizmus uralkodott, az erkölcsi aggályok nélküli külpolitika olyan volt, mint egy sivatagból kimagasló, hófödte hegycsúcs. Richelieu szerzõdéseinek egyetlen kritériuma az volt, hogy Franciaország érdekeit szolgálják, ezért elõször a protestáns államokkal, késõbb pedig még a mohamedán Török Birodalommal is egyezségre lépett.

Nemzetközi kapcsolatok az újkor kezdetén

A korban Németország és Itália sem volt egységes. A német fejedelmek egy része szemben állt a császárral, részben vallási okból (a protestáns Wettin szász herceg, a Hohenzollern brandenburgi õrgróf), részben politikai megfontolásból (a katolikus Wittelsbach herceg). A századforduló táján jelentõsen közeledett egymáshoz a Habsburgok spanyol és olasz ága: a közös nevezõ a franciaellenesség volt.

Spanyolország 1609 után is Hollandia visszaszerzését akarta, a teljes bekerítéssel fenyegetve a gallok országát. A császár és a francia királyok ellentéte még régebbi volt, a 15. századig nyúlt vissza. Anglia az északi tengert féltette, de a Stuart uralkodók kezdeti idõszakában (I. Jakab, I. Károly) erõsen ingadozó volt, és sem a protestáns kérdésben (La Rochelle ostroma), sem a rokon protestáns pfalzi választófejedelem támogatásában nem volt következetes. A skandináv államok Habsburg-ellenesek voltak, s nemcsak vallási okokból.

A 17. század elejére két, egymással élesen szembenálló tábor jött létre: a Habsburg-ellenes és a katolikus hatalmi tömb. A katolikus hatalmi tömb tengelyét az osztrák, nyugat-európai szárnyát a spanyol Habsburgok, keleti részét pedig az immár egységes Lengyel Királyság alkotta. A szellemi-diplomáciai irányító az Egyházi Állam, a pápaság volt. A középkori keresztény "univerzalizmus"-koncepció helyébe azonban egy újabb került: a Német-római Birodalomban (és ezzel kicsit Európában is) mindkét tábor kizárólagos katolikus, illetve protestáns uralmat létesített volna.

A protestáns Európa propagandájának központja a pfalzi választófejedelmi udvar volt, de az 1608-ban vezetésükkel született Protestáns Unió - az 1531-es schmalkaldeni szövetség mintájára - laza szövetséget jelentett a résztvevõk számára, helyenként némi torzsalkodással fûszerezve. Az 1609-ben létrejött bajor vezetésû Katolikus Liga egységesebb volt az uniónál, de a császárt kizárta a soraiból.  Az 1608-ban alakult protestáns Uniót a pfalzi herceg, a katolikus Ligát Bajorország (1609) vezette. A két vallási csoportosulás ellentétei olyan erõsek voltak, hogy a háború elkerülhetetlenné vált közöttük.

Nem véletlen, hogy ilyen átfogóan mutatjuk be a 17. század nemzetközi kapcsolatait. Nagyon sokáig tartotta ugyanis magát az a nézet, hogy a harminc éven át tartó véres konfliktus fõleg a vallási nézetek összeférhetetlensége miatt robbant ki.  Ez a nézet azonban még abban az esetben sem teljesen helytálló, ha a harmincéves háború primér casus bellijét vesszük alapul. Amennyiben visszautalunk a fentebb már említett raison d'état eszmerendszerére, a vallási ok önmagában kevésnek bizonyulhatott volna ahhoz, hogy egy harminc éven át tartó, közel egész Európát mozgósító konfliktust eredményezzen.

Ezen felül túlzás lehet mindezt egy, az összes országot mozgósító konfliktusként jellemezni, hiszen ha a háború korszakait vesszük alapul, jobbára elszigetelt események egymásba kapcsolódó láncolatát kapjuk. Vannak olyan elképzelések, hogy a 20. század háborúit megelõzõen a dinasztikus konfliktusok valóban csak kabinetháborúk, Clausewitz jelzõjével "gyíklesõ háborúk" voltak, miként az ezeket kezdeményezõ, lefolytató és befejezõ politika is még leginkább udvari játszmának mondható, vagy - ahogy Carl Schmitt francia kicsinyítõ képzõt biggyesztett a politika szóhoz - Politisse-nek, "kis politikának".

Ezek alapján érdemes pár gondolat erejéig áttekinteni a háború korszakolását is. A harmincéves háborút általánosan a szembenálló felek közti konfliktusok, az események gócpontjai alapján szokták korszakolni. Eszerint elkülöníthetõ a cseh-pfalzi szakasz (1618-24), a dán-alsóház szakasz (1625-29), a svéd-szakasz (1630-34) és a francia-svéd szakasz (1634-1648). Ennek alapján könnyen beazonosítható, hogy mely országok játszottak központi szerepet az eseményekben, mikor melyik állam vált az események fõszereplõjévé.

Mások eltérõ korszakolást javasolnak. Gustav Freytag szerint például a háború három periódusra bontható. Az elsõ 1618-tól 1630-ig, a császári diadalok idõszaka. A második periódusban - 1630-1634-ig - a háború a német területek és az északi népek gyõzelmeit hozza. Ezt követi a harmadik periódus 14 éve 1634-tõl 1648-ig, ahol a gyõzelmek és vereségek mindkét oldalon nagyjából kiegyenlítettek voltak.  Ebbõl az aspektusból megfigyelhetõ, hogy a szembenálló felek milyen eredményességgel ütköztek meg egymással, az események linearitásából jól látszik, hogyan alakul át a császári hatalom, és szilárdul meg a német széttagoltság.

Ha a háború kitörésének okain keresztül szeretnénk levezetni a harmincéves háború eseménytörténetét, akkor a kétfelé tudnánk osztani. Az államközi konfliktusokat több csoportra lehet bontani, és ez nyújt segítséget a korszakolásunkban is. (Forrás: Múlt-kor)

A felolvasó használata

A honlapon található francia nyelvű szövegeket a beépített program felolvassa, ha kijelölöd a szöveget az egérrel. Ha nem tudod hogyan kell, nézd meg ezt a videót: 

Állásajánlatok
Bíró Ádám könyvei

Vive la langue française!

Oublie ton passé,
qu`il soit simple ou composé,
Participe à ton Présent
pour que ton Futur
soit Plus-que-Parfait !

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó