Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Ce qu’il faut savoir sur les langues autochtones en France – Amit tudni kell az őshonos nyelvekről Franciaországban

L’Unesco a lancé officiellement ce 28 janvier 2019 l’année internationale des langues autochtones. Une cérémonie s’est tenue à Paris. L’occasion pour La 1ère de faire le point sur ces langues présentes essentiellement en Guyane, Polynésie, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

 • Az UNESCO 2019. január 28-án hivatalosan elindította az őshonos nyelvek nemzetközi évét. Az ünnepségre Párizsban került sor. Az úgynevezett La 1ère lehetőséget ad arra, hogy megismertesse ezeket a nyelveket, amelyek főleg Guyanában, Polinéziában, Wallis et Futunában és Új-Kaledóniában vannak jelen.

Qu’est-qu’une langue autochtone ? - Mi az őshonos vagy bennszülött nyelv?

C’est une langue parlée par une population issue du sol où elle habite et qui n'est pas liée à un mouvement d'immigration sur ce territoire. Ce sont des langues parlées par les peuples premiers, les premiers à avoir habité cette terre. On trouve des langues autochtones en Guyane, en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.

 • Ez egy olyan nyelv, amit a lakosság a szülőföldjén beszél, ahol él, és amely nem kapcsolódik a bevándorlási mozgalomhoz ezen a területen. Ezek az első lakosok által beszélt nyelvek, azoké, akik ezt a földet népesítették be. Őshonos nyelveket találunk a francia Guyana, Polinézia és Új-Kaledónia területein.

En France, l’Etat reconnaît "les langues de France", c’est-à-dire "les langues Régionales ou minoritaires parlées traditionnellement par des citoyens français sur le territoire de la République, et qui ne sont langue officielle d’aucun État". Cette catégorie juridique est importante car elle ouvre droit à un enseignement possible de ces langues s’il est facultatif. Sur les 75 "langues de France", 54 soit les trois quart sont parlées dans les collectivités d’Outre-mer.

 • Franciaországban az állam elismeri a "Franciaország nyelveit", azaz a regionális avagy kisebbségi nyelveket, amelyeket a francia állampolgárok hagyományosan használnak a köztársaság területén és amelyek az államban nem hivatalos nyelvek. Ez a jogi kategória azért fontos, mert lehetővé teszi e nyelvek hivatalos oktatását, ha ez nem kötelező. A 75 franciaországi nyelv háromnegyedét, azaz 54-et beszélnek tengerentúli közösségekben.

 

Où en est la reconnaissance des langues autochtones en France ? – Hol van az őshonos nyelvek elismerése Franciaországban?

Même si la France n’est pas un modèle en matière de reconnaissance de ses langues régionales, de gros progrès ont malgré tout été accomplis. Pendant longtemps, de la révolution française à la fin de la Seconde guerre mondiale, la France a considéré qu’il n’y avait qu’une langue : le Français.

 • Még ha Franciaország nem a regionális nyelvek elismerésének modellje is, most nagy előrelépés történt. A francia forradalomtól a második világháború végéig, hosszú időn át Franciaország úgy tartotta, hogy csak egyetlen nyelv létezik és ez a francia.

En janvier 1951, la loi Deixonne a amorcé un tournant. Elle autorisait l’enseignement facultatif de plusieurs langues régionales comme le Basque ou le Breton. En 1981, un décret d’application a été pris pour permettre l’enseignement du Tahitien.

 • 1951 januárjában a Deixonne-törvény fordulópontot jelentett. Lehetővé tette számos regionális nyelv, például a baszk vagy a breton opcionális használatát, tanítását. 1981-ben a tahiti nyelv tanításának engedélyezésére határozat készült.

En 1992 un autre décret a été adopté afin de promouvoir l’apprentissage de quatre langues kanak (l’aijië, le drehu, le nengone et le paicî). Ce n’est qu’en 1998, que la Guyane a obtenu ce type de reconnaissance de ses langues. La même mesure a été prise en 2002 pour les langues créoles. Progressivement, des professeurs ont été formés aux langues autochtones et les lycéens de ces collectivités d’Outre-mer ont pu passer leurs options au bac. Tout cela a pris beaucoup de temps.

 • 1992-ben egy másik határozatot fogadtak el négy kanak nyelv (Aijoe, Drehu, Nengone és Paic) tanulásának elősegítésére. Guyana csak 1998-ban kapta meg a nyelvek ilyen tipusú elismerését. Hasonló intézkedés történt 2002-ben a kreol nyelvekre is. A tanárok fokozatosan anyanyelvükön tanítottak és a tengerentúli közösségek diákjai képesek voltak ilyen módon leérettségizni. Mindez sok időt vett igénybe.

En Guyane, les états généraux du multilinguisme ont donné un petit coup d’accélérateur à l’apprentissage des langues autochtones. Par exemple, à Awala-Yalimapo, la première classe bilingue français-kali’na a été ouverte en septembre 2017. Cela existe pour le Créole depuis 2008.

 • Guyana-ban, a többnyelvűség állama segítséget nyújtott és felgyorsította az őshonos nyelvek tanulását. Például Awala-Yalimapóban az első kétnyelvű francia-Kali'na osztály 2017 szeptemberében nyílt meg. Ez a kreol nyelvre 2008 óta létezik.

En Polynésie, depuis 1981, l’enseignement du Tahitien a été introduit en maternelle, au primaire et au collège en option. Le Tahitien est une matière au Bac depuis 1985.

 • Polinéziában 1981 óta választható nyelv a tahiti az óvodákban, általános iskolákban vagy a középiskolákban. A tahiti nyelv 1985 óta érettségi tárgy.

A Wallis et Futuna, l'académie des langues de l'archipel est en train de s'organiser et les lycéens même s'ils font leurs études en Français parlent très souvent en Wallisien ou en Futunien.

 • Wallis és Futuna szigetcsoport területén nyelvi akadémia szerveződik, és a középiskolás hallgatók - noha francia nyelven tanulnak - gyakran beszélik a szigetcsoport őshonos nyelveit.

Quelles sont ces langues autochtones ? - Melyek ezek az őshonos nyelvek?

Si l’on s’en tient à une définition stricte, on trouve des langues autochtones en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. En Guyane, on compte six langues amérindiennes considérées comme autochtones : l’arawak, le Teko, la Kali’na, la Palikur, le wayana et le wayampi. Ces langues sont parlées par moins de 5% de la population guyanaise.

 • Ha a szigorú definícióhoz ragaszkodunk, Guyane-ban, Új-Kaledóniában és Polinéziában találunkbennszülött nyelveket. Guyane-ban hat őshonos nyelvet számlálhatunk, ezek: Arawak, Teko, Kali'na, Palikur, Wayana és Wayampi. Ezeket a nyelveket a guyanai népesség 5%-a beszéli.

En Nouvelle-Calédonie, il existe 28 langues kanak, mais seulement quatre sont enseignées de manière facultative au lycée. Deux sont pratiquées en grande terre. Il s’agit du Paicî dans la région de Poindimié et de Koné et l’ajië dans la région de Houailou. Le Drehu et le Nengone sont utilisées dans les îles loyauté. Ces quatre langues étaient en 2014 parlées ou comprises par 46 000 personnes sur les 268 000 habitants de Nouvelle-Calédonie.

 • Új-Kaledóniában 28 Kanak nyelv van, de csak négyet tanítanak a középiskolákban. Mindössze kettőt beszélnek ezen a területen, mégpedig a Paicît a Poindimié régióban, és Konét és ajiët a Houailou régióban. a Drehu és Nengone a hűségszigetekben használatosak. 2014-ben a négy nyelvet 46 000 ember beszélte vagy értette Új-Kaledónia 268 ezer lakosa közül.

La Polynésie compte six langues autochtones : le Tahitien, le Marquisien, le Pa’umotu, le Mangarévien, la langue des Australes et le Rapa. Selon l’encyclopédie Universalis, le tahitien est parlé par 150 000 personnes.

 • Polinézia hat őshonos nyelvet számlál: ezek a Tahiti, Marquisian, Pa'umotu, Mangarevian, Southern és Rapa nyelvek. Az Univerzális enciklopédia szerint a Tahiti-t 150 000 ember beszéli.

Ces langues sont-elles menacées de disparition ? - Vajon a kihalás veszélye fenyegeti ezeket a nyelveket?

Toutes ces langues ont subi les premiers assauts de la colonisation. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie et en Guyane, les peuples premiers ont d’abord dû faire face à l’arrivée de nouvelles maladies. Les premiers contacts ont été dévastateurs. Les populations ont été décimées. Par exemple, les Kali’na en Guyane étaient 5 500 au début du XVI e siècle. En 1848, ils n’étaient plus que 250.

 • Mindezek a nyelvek elszenvedték a gyarmatosítás első támadásait. Új-Kaledóniában, Polinéziában és Guyanában az első népek először szembesültek az új betegségek megérkezésével. Az első kapcsolatok pusztítóak voltak. A populációkat elpusztították. Például a Guyanában a 16. század elején a a Kali'naák száma 500 volt. 1848-ban már csak 250.

La France a longtemps estimé qu’elle n’avait qu’une seule langue : le Français et qu’il fallait éradiquer les autres langues. Cette époque est révolue, mais le changement de mode de vie, l’attrait des villes menacent les langues autochtones.

 • Franciaország hosszú időn át úgy vélte, csak egy nyelve van, a francia és szükségesnek tartotta más nyelvek felszámolását. Ez az idő azonban véget ért, de az életmód változása, a városok vonzereje mégis fenyegeti az őshonos nyelveket.

Selon l’UNESCO, "les langues autochtones constituent la majorité des quelque 7 000 langues recensées dans le monde et, comme toutes les langues, elles sont dépositaires et vecteurs de culture, de savoir, de valeurs et d'identité, dont la perte représente un appauvrissement pour l'humanité tout entière et une perte tragique de pouvoir pour les communautés qui ne peuvent transmettre leur langue maternelle à leurs enfants".

 • Az UNESCO szerint az "őshonos nyelvek" a világ mintegy 7000 nyelvének nagy részét képezik, és mint minden nyelvhez hasonlóan ezek a kultúra, a tudás, az értékek és identitások tárolói, amelyek elvesztése az emberiség elszegényedését és azon közösségek tragikus veszteségét jelentené, akik nem tudják továbbadni anyanyelvüket gyermekeiknek.


Source : franctvinfo – Cécile Baquey

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó