Bienvenu sur www.francianyelv.hu   A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Bienvenu sur www.francianyelv.hu GSpeech

Az adott területre vonatkozó irányelveket az Európai Bizottság, vagy valamely tagállam, érdekcsoport kezdeményezésére az Európai Tanács döntése és az Európai Parlament jóváhagyása után egységesítik. A közösségi politikák kialakulását, fejlõdését is meghatározza a tagállamokat és az Európai Unió intézményeit magába foglaló alkumechanizmus, mely az integrációs folyamat dinamizmusát is biztosítja. Az Unió politikáinak elõírásait végre kell hajtani nem csak közösségi, de tagállami szinten is, ennek ellenõrzésében nagy szerepet kap az Európai Bíróság.

A nyelvpolitikát egy ország vagy politikai régió nyelveinek, nyelvváltozatainak a használatát szabályzó hivatalos politika kialakításaként, valamint annak gyakorlati alkalmazásaként definiálhatjuk.

Az Európai Unió nyelvpolitikáját, azaz a nyelvhasználattal, nyelvtudással, nyelvoktatással kapcsolatos álláspontját a többnyelvû információs társadalom megteremtésére irányuló programja tükrözi. Ennek célja a különbözõ nyelvû és kultúrájú népek közötti együttmûködéssel a nyelvi különbözõséget magában foglaló európai identitás megõrzése. Az Európai Unió jelenleg tizenegy nyelvet használ hivatalos nyelvként: angol, dán, finn, francia, görög, holland, német, olasz, portugál, spanyol és svéd. A tizenöt tagállamnak fõ hivatalos nyelvei a hivatalos és munkanyelvek. Az Unió polgárai számára az integrációs folyamatnak átláthatónak kell lennie. Ezért valamennyi dokumentumot, közleményt minden hivatalos nyelvre lefordítanak, az üléseken pedig szimultán tolmácsolással teszik lehetõvé az eredményes munkát.

A közleményeket, állásfoglalásokat és rendeleteket a teljes megértés és a széles körû alkalmazhatóság céljából megjelentetik az Unió hivatalos lapjában, az “Official Journal”-ban A tagországok és polgáraik az általuk választott hivatalos nyelven fordulhatnak a közösségi intézményekhez.

A “Hatoknak” négy hivatalos nyelve (francia, német, olasz, holland) volt. Az elsõ bõvítésig, 1972-ig a francia nyelv volt az uralkodó az Európai Unió intézményeiben. Ennek oka egyrészt a francia nyelvnek a második világháború utáni politikai funkciója, másrészt pedig, hogy mind a hat tagállamban oktatták. A bõvítés után az angol nyelv is szerephez jutott az Unión belül, átvette az addig második közös nyelvként funkcionáló német nyelv helyét.

A déli bõvítésekkel, gondolhatnánk, újra megerõsödött a francia nyelv szerepe, hiszen az újlatin nyelvek tábora nõtt, ám az angol nyelv akkorra már szaknyelvi téren (üzleti élet, közgazdaságtan, informatika, stb.) olyan elõnyre tett szert, hogy az újonnan csatlakozó országok fiatal generációjának szakemberei is nagyrészt azt használták. Az angol nyelv jelenlegi helyzetét tekintve feltehetõ egy nyelvi egységesülési folyamat elindulása, hiszen az oktatás, a média, valamint az Internet hatása egyértelmû nemcsak az uniós, hanem az “elsõ körben” csatlakozni kívánó államokban is. Az Európai Uniónak a nyelvi globalizáció lehetõségének kérdésére azonban más válasza van. Az “Eurobarométer” elnevezésû program keretén belül felméréseket készít a nyelvhasználati helyzetrõl az Unió tagállamaiban, ezek legfrissebb eredménye képet ad az európaiak nyelvtudásáról, és nyelvtanulási motivációjáról. A 16 ezer megkérdezett válaszai szerint hasznos az idegen nyelvek ismerete, ám a válaszadó európaiaknak csupán 53 %-a beszél az anyanyelvén kívül legalább egy idegen nyelvet, 26 %-uk pedig két idegen nyelvet. Az angol anyanyelvû britek kétharmada semmilyen idegen nyelven nem beszél, anyanyelvük nem teszi ezt szükségessé számukra. A legtöbben (41 %) az angol nyelvet beszélik az anyanyelvükön kívül, a következõ helyen a francia nyelv áll (19 %), majd a német nyelv (10 %), végül a spanyol (6, 6 %) és az olasz nyelv (3 %). Függetlenül attól, hogy a válaszadók beszélnek-e valamilyen idegen nyelvet, a 72 %-uk úgy gondolja, hogy számukra valamilyen mértékben hasznos a nyelvismeret. Az idegen nyelvek ismeretét a válaszadók leginkább azért tartják fontosnak, mert a külföldi utazások során könnyebben tudnak kommunikálni, jobban tudják követni a filmeket, illetve a munkájuk során kell használniuk nyelvtudásukat. Az Európai Unió és az Európa Tanács 2001-et a Nyelvek Európai Évének nyilvánította. Az európaiak nyelvtudását vizsgáló felmérések eredményei szerint, valamint az európai nemzetek közötti megértéshez és egyetértéshez, a demokratikus értékek és a mobilitás erõsítéséhez, és a munkavállalás megkönnyítéséhez az idegen nyelvek tanulása, ismerete szükséges. A Nyelvek Európai Évének nemzetközi programjai hangsúlyozzák Európa nyelvi örökségét és annak értékeit, ösztönözik az idegen nyelvek tanulását. A cél, hogy a jövõben minden európai fiatal - az anyanyelvén kívül - legalább két nyelvet beszéljen. Az Európa Tanács azt tervezi, hogy a nyelvtudás egységes igazolására “nyelvi útlevelet“ vezetnek be, amely tartalmazza, hogy tulajdonosa milyen nyelveket tanult, tudása nyelvenként milyen szinten van, milyen kultúraközi tapasztalatokat, illetve szakképzettséget szerzett.

A fentiek szerint az Európai Unió támogatja a nyelvi sokszínûséget, s a tagállamok és állampolgárok közötti sikeres kommunikációt nem valamely tagállam nyelvének közös nyelvként való használatával látja megvalósulni. Ugyanakkor az eszperantó szakértõi részérõl felmerült a lehetõsége annak, hogy az eszperantó nyelv válhatna az Európai Unió közös nyelvévé, a szerintük elkerülhetetlennek tûnõ angol nyelvi globalizáció helyett. Véleményük szerint az, hogy egy élõ nemzeti nyelv második kötelezõ nyelvként funkcionáljon az Európai Unión belül, igazságtalan és diszkrimináló lenne a többi tagállammal szemben, ellenkezne az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatával. A több nyelv együttes használatát is lehetségesnek tartják az eszperantisták, ám a felmérések azt mutatják, hogy kevés ember képes több nyelvet megtanulni úgy, hogy az adott nyelv nyelvi normáinak is birtokában legyen, tehát ez a megoldás is hátrányosan érintené az Unió állampolgárainak jelentõs részét. Visszatérve az angol és az eszperantó nyelv szembeállításához esetleges “ligua franca” szerepüket tekintve, az eszperantisták az angol nyelv “gyarmatosító” jellegû fellépésétõl nemcsak az uniós egyenlõséget, hanem nyelvük, az eszperantó létét is féltik. Az angolt azért sem tekintik alkalmasnak a közös nyelv szerepének betöltésére, mert szerintük szabálytalan, logikátlan, abszurd a helyesírása, s a kiejtési norma hiánya is nagy hátránya.Az eszperantó ezzel szemben tervezett nyelv, céltudatosan kigondolt és kidolgozott, tehát alkalmas arra, hogy könnyen tanulható legyen. Több mint száz éve jelennek meg eszperantó szövegek a szépirodalmitól a tudományos értekezésen át számos területen, egyszerûsége tehát nem zárja ki árnyaltságát, megfelelõ kifejezõkészségét.Az eszperantót “modern latin“-nak, vagy “demokratikus latin“-nak is nevezik, utalván ezzel a latin nyelv évszázadokon át játszott kettõs szerepére: betöltötte a nemzetek közötti “lingua franca“ funkcióját, valamint megfelelõ alapot nyújtott más nyelvek elsajátításához. Bár az eszperantisták az eddigiekben felsorolt okok mellett az Európai Unió intézményrendszeréhez, mûködéséhez és céljaihoz leginkább közel állónak az eszperantó nyelv közös nyelvként való használatát tartják, hiszen ez biztosítaná a tagállamok nyelveinek egyenlõségét, beleértve a kisebbségi nyelvek fejlõdésének lehetõségét is, a gondolatot az Unióban lévõ politikai szervezeteknek mindössze 15%-a támogatja. Felvetõdik a kérdés: szükség van-e egyetlen közös nyelvre, ha igen, melyik lesz az a nyelv. Továbbá a tagállamok nyelvi egyenlõsége biztosított lesz-e a többnyelvû Unióban? Különösen érdekes ez a mi szempontunkból, anyanyelvünk helyét keresve. Az uniós “lingua franca” szükségességének kérdése mellett egyre erõsödik egy másik tendencia, a nyelvi jogokért folytatott harc, a kisebbségi nyelvhasználat egyre nagyobb védelme, amely megakadályozhatja a nyelvi egységesülést, s esélyegyenlõséget biztosíthat a kisebb európai nyelvek, többek között a mi anyanyelvünk számára is.

A kijelölt francia nyelvű szöveg felolvasásához kattints a hangszóróra! Francianyelv.hu felolvasó